Rješenje o uporabi grba Grada Pakraca Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter

Na temelju odredbe članka 16. stavak 1., a u svezi sa odredbom članka 9. stavak 1. točka 1. Odluke o grbu i zastavi Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 7/01 – pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) Gradonačelnik Grada Pakraca dana 11. svibnja 2011. godine donosi

R J E Š E NJ E

I
Odobrava se Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu Marter iz Pakraca, Prolaz baruna Trenka 22 uporaba grba grada Pakraca pri izradi vatrenog pečata Grba Grada Pakraca koji će se koristiti pri izradi gastrosuvenira, enosuvenira i ostalih proizvoda tog Obiteljskog gospodarstva, a u cilju što bolje turističke promidžbe Grada.

II

Ovo Rješenje stupa na snagu osam dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: UP I – 017-01/11-01/01
URBROJ: 2162-01/01-11-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec., v.r.
U Pakracu, 11. svibnja 2011.g.