Odluka o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Članak 1.
Usvaja se Plan zaštite od požara za područje Grada Pakraca

Članak 2.
Plan zaštite od požara za područje Grada Pakraca sastavni je dio ove Odluke

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/11-01/3
URBROJ: 2162-06/01-11-3

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 26. svibnja 2011.g.