Odluka o provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću

ODLUKU
o provedbi projekta izgradnje
Doma za ratne veterane u Pakracu

Članak 1.
Pristupa se provedbi projekta izgradnje Doma za ratne veterane u Pakracu, na prostoru „Stare bolnice u Pakracu“.
Objekt Doma za starije i nemoćne osobe planira se graditi sredstvima Proračuna Grada Pakraca, Proračuna Republike Hrvatske – Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
Sredstva za izradu projektne dokumentacije i sređivanje vlasničkih odnosa na zemljištu za izgradnju, kao i sredstva za pripremu projekta osigurati će se u Proračunu Grada Pakraca za 2011. i 2012. godinu.

Članak 2.
Izgradnja objekta iz članka 1. ove Odluke od posebnog je interesa za Grad Pakrac.

Članak 3.
Posebnim rješenjem Gradonačelnik Grada Pakraca će imenovati Povjerenstvo za provođenje ovog projekta u roku od 30 dana, računajući od dana donošenja ove Odluke.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka sastavljeno je od tri do najviše pet stručnih osoba, te upravlja provedbom Projekta iz članka 1. ove Odluke i mjesečno izvješćuje Gradonačelnika o stupnju dovršenosti Projekta.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 361-01/11-01/07
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.
U Pakracu, 7. lipnja 2011. godine