Odluka o prihvaćanju ponude za stjecanje dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 64. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici 26. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o prihvaćanju ponude za stjecanje
dijela poslovnog udjela Požeško-slavonske
županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac

Članak 1.
Grad Pakrac prihvaća ponudu za stjecanje dijela poslovnog udijela Požeško-slavonske županije u društvu «Pakrački list» d.o.o. Pakrac, nominalne vrijednosti 4100,00 kuna.

Članak 2.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Pakraca zaključiti ugovor o prijenosu poslovnog udjela iz članka 1. ove Odluke sukladno uvjetima iz ove Odluke i prihvaćene ponude Požeško-slavonske županije.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom dogovaranja, a objaviti će se u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/11-01/2
URBROJ: 2162-06/01-11-5

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 26. svibnja 2011. godine