Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra

Na temelju odredbe članka 43. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01-vjerod. Tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) dana 7. lipnja 2011. godine donosim slijedeću

ODLUKU
o kupnji nekretnina u k.o. Prekopakra

Članak 1.
Utvrđuje se potreba kupnje zemljišta u k.o. Prekopakra i to:
– č.k.br. 162, oranica kod kuće u selu, površine 136čhv,
– č.k.br. 165, kuća i dvorište, površine 113 čhv,
– č.k.br. 166, vrt kod kuće u selu, površine 247 čhv,
– č.k.br. 167, oranica kod kuće u selu, površine 147 čhv,
sve vlasništvo Josipa Urmovića iz Prekopakre, Ante Starčevića 28, privremeno nastanjenog u Republici Njemačkoj, a sve u svrhu stvaranja uvjeta za izgradnju društvenog doma za potrebe Mjesnog odbora Prekopakra, te udruga i klubova sa područja naselja Prekopakra.
Sredstva za kupnju nekretnina iz prethodnog stavka u visini od =70.000,00 kuna planirana su u Proračunu Grada Pakraca za 2011. godinu.

Članak 2.
Izgradnja Društvenog doma u Prekopakri od posebnog je interesa za Grad Pakrac i Mjesni odbor Prekopakra.

Članak 3.
Stručne i administrativne poslove vezano uz provedbu ove Odluke obaviti će Ured Grada-Tajništvo.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Pakraca«.

G R A D O N A Č E L N I K

KLASA: 913-01/11-01/14
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška mag.oec., v.r.
U Pakracu, 7. lipnja 2011. godine