Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Temeljem članka 82. stavak 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a u vezi sa člankom 61. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 33/01), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća
mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Članak 1.
U članku 3. stavku 3. Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/02, 3/03 i 2/07) u alineji 3. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaje tekst: „najkasnije do 15. prosinca izborne godine. Izbori koji se održavaju tijekom izborne godine uvijek se smatraju redovnim izborima, bez obzira na datum održavanja prethodnih izbora.“
Članak 2.
U cijelom tekstu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „Gradonačelnik“.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011. godine