Izmjene i dopune Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 152/08 i 21/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj 26. svibnja 2011. godine donosi

I Z M J E N E      I      D O P U N E
Odluke o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Članak 1.
U Odluci o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/10) iza članka 16. dodaje se članak 16a. koji glasi:

„Zabranjeno je odlaganje smeća, stvari, iskop zemlje na poljoprivrednom zemljištu, osim za na to određenim rudinama“
Članak 2.
Članak 17. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad provođenjem mjera iz ove Odluke temeljem članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, obavlja poljoprivredni redar, a u nedostatku istog privremeno komunalni redar.“

Članak 3.
Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:320-02/10-01/01
UR.BROJ:2162-06/03-11-4

Predsjednik Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.