>

Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac

Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pakraca u Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), a sukladno članku 20. stavak 4. Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac radi obavljanja poslova informiranja, Gradsko vijeće Grada Pakraca Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2011. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju predstavnika Grada Pakraca
u Skupštinu društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac

Članak 1.
Razrješuje se dužnosti članova Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac:
– Drago Marter.

Članak 2.
Za člana Skupštine društva s ograničenom odgovornošću “Pakrački list” Pakrac imenuje se:

– Morena Mandić iz Badljevine.

Članak 3.
Imenovani član Skupštine ima sva prava, obveze i dužnosti utvrđene Društvenim ugovorom o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću „Pakrački list“ Pakrac, a za svoj rad su odgovorni Gradskom vijeću.
Izabrani članovi Skupštine za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno odluci Skupštine Društva.

Članak 4.
Mandat izabranom članu traje do opoziva.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-10/11-01/02
URBROJ: 2162-04/01-11-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 26. svibnja 2011.g.