Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. g.

IZVJEŠĆE

Gospodarenje otpadom na području Grada Pakraca u 2010. godini provođeno je sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca» br 5/08) a kroz slijedeće aktivnosti:

KOMUNALNI OTPAD:
Na području Grada Pakraca u 2010. godini Komunalac d.o.o. provodio je slijedeće aktivnosti iz Plana gospodarenja otpadom a vezano za sustav organiziranog sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada :
1. Deponiranje komunalnog otpada
Deponiranje komunalnog otpada grada Pakraca vršeno je na lokaciji „Crkvište“ na Krndiji , na legalnoj sanitarnoj deponiji, za koju je izdana uporabna dozvola 10. 10. 1988. g.. Odlagalištem upravlja tvrtka „Komunalac“ d.o.o. u suvlasništvu gradova Pakrac i Lipik. Odlagalište „Crkvište“ ne udovoljava novijim propisima te je pokrenut postupak za njegovu sanaciju. Izrađena je studija utjecaja na okoliš i ishođena je lokacijska dozvola a u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole. Realizacijom predmetnog projekta a u sukladno s postojećom Zakonskom regulativom izvršiti će se radovi na sanaciji odlagališta i ostvariti uvjeti za daljnje korištenje tog odlagališta komunalnog otpada površine 3,45 ha i kapaciteta prihvata novog otpada od 17 000 m3.
Ukupna vrijednost projekta do zatvaranja deponije je cca. 17.000.000,00 kuna, a financiranje se očekuje sukladno Ugovoru sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u omjeru 70% Fond 15 % Grad Pakrac i 15% Grad Lipik. Od toga vrijednost projektne dokumentacije je 247.000,00 kn + PDV.

2. Sakupljanje komunalnog otpada:
Na području Grada Pakraca (grad i naselja) nalazi se 15 lokacija na kojima se nalaze kontejneri za staklo, papir i PET ambalažu te jedan kontejner za stare baterije.
„Komunalac“ d.o.o. ima ugovor sa tvrtkama koje su praznile kontejnere i zbrinjavale otpad i to:
– papir i PET otpad : „unijapapir“ d.d. Zagreb
– staklo: Unija Nova d.o.o. Zagreb
– elektronički otpad: Flora VTC d.o.o. Virovitica

DIVLJE DEPONIJE
Tijekom 2010. godine Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti je provodio aktivnosti na sanaciji divljih deponija sukladno proračunski mogućnostima – sanirana je deponija u ulici Mate Lovraka, te je u više navrata izvršeno uklanjanje otpada uz nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Pakraca angažiranjem djelatnika Vlastitog pogona .

GRAĐEVINSKI OTPAD
Građevinski otpad odlagan je na dogovorenom odlagalištu otpada na lokaciji tvornice „Papuk“ u napuštenom vodotoku.
Za saniranje divljih deponija i sanaciju odlagališta građevinskog otpada u 2010. godini utrošeno je 20.000,00 kuna.

OTPADNA VOZILA
Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.

GLOMAZNI OTPAD
Sakupljanje glomaznog otpada kamionima na za to određenim mjestima na javnim površinama izvršeno je u organizaciji „Komunalca“ d.o.o. iz Pakraca dva puta (proljeće i jesen 2010.g.).

GRADONAČELNIK:
mr.sc. Davor Huška, dipl.oec., v.r.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 1. ožujka 2011.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje lipanj-prosinac 2010. godine u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/11-01/02
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 1. ožujka 2011.g.