Mišljenje o izmjenama i dopunama Prostornog plana Požeško-slavonske županije

Na osnovu članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj dana 01. ožujka 2011.godine, donosi

MIŠLJENJE
o izmjenama i dopunama Prostornog plana
Požeško-slavonske županije

Članak 1.
Uvidom u dostavljeni Nacrt konačnog prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Požeško-slavonske županije mišljenja smo da se isti može prihvatiti u predloženom tekstu.

Stranica 33 Službeni glasnik Grada Pakraca Broj 1/11

Članak 2.
Ovo Mišljenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA : 350-01/11-01/03
URBROJ: 2162-07/01-11-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 01. ožujak 2011. g.