Statut Turističke zajednice Grada Pakraca

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, broj: 152/08.), Skupština turističke zajednice Grada Pakraca uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma,Klasa:334-10/10-01/1,URBR:529-05-10-03, od 21.svibnja.2010.godine, na sjednici održanoj dana 23.08.2010. godine, donijela je

S T A T U T
Turističke zajednice Grada Pakraca

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
„ Turistička zajednica Grada Pakraca ( u daljnjem tekstu: Zajednica) je pravna osoba čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim neposredno povezanim djelatnostima sa područja Grada Pakraca.
Zajednica se smatra osnovanom danom stupanja na snagu ovog Statuta, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Prava i obveze Zajednice utvrđene su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma ( u daljnjem tekstu:Zakon) i ovim Statutom.“

Članak 2.
Turistička Zajednica Grada Pakraca pravni je slijednik Turističke Zajednice Grada Pakraca upisane u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma list broj 330, stranica A, upisni broj 282 (klasa:334-03/98-02/45 urbroj: 529-02/98-02) od 9. rujna 1998. godine.“

Članak 3.
Naziv Turističke zajednice je. “Turistička zajednica Grada Pakraca”.
Skraćeni naziv Turističke zajednice je: TZ Grada Pakraca
Sjedište Turističke zajednice je u Pakracu .

Članak 4.
Turistička zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom i sjedištem “Turistička zajednica Grada Pakraca” promjera 30 mm.
Žig Turističke zajednice je četvrtastog oblika 40×50 mm, a sadrži sjedište Turističke zajednice, te prostor za upisivanje evidencijskog broja i datum primitka pismena.
Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Turističke zajednice.
Svaki pečat i žig imaju redni broj.
O broju pečata i žiga, načinu korištenja, te osobama koje su odgovorne za njihovo čuvanje odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 5.
Turistička zajednica ima znak.
Elemente i opis znaka utvrdit će Turističko vijeće.
O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.
O načinu korištenja znaka odlučuje direktor Turističkog ureda.

Članak 6.
Turističkom zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Turističke zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.
Turistička zajednica ima stručnu službu za obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za zadaće Turističke zajednice (u daljnjem tekstu: Turistički ured).

Članak 8.
Rad Turističke zajednice je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 9.
Djelovanje Turističke zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.
Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako je Zakonom drugačije propisano.
Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Turistička zajednica može:
– upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,
– organizirati manifestacije i priredbe,
– objavljivati komercijalne oglase na svojim promotivnim materijalima,
– prodavati suvenire, turističke karte i vodiče, osim vlastitog promotivnog materijala,
– posredovati u rezervaciji privatnog smještaja ako u turističkom mjestu za koje je osnovana turistička zajednica ne postoji registrirana turistička agencija,
– obavljati druge poslove i zadaće od javnog interesa u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s Zakonom i drugim propisima.
Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

II. ZADAĆE ZAJEDNICE

Članak 10.
Zadaće Turističke zajednice su sljedeće:
– promoviranje turističke destinacije na razini grada samostalno i putem udruženog oglašavanja,
– upravljanje javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane grada,
– sudjelovanje u definiranju ciljeva i politike razvoja turizma na nivou grada,
– sudjelovanje u stvaranju uvjeta za efikasnu koordinaciju javnog i privatnog sektora,
– poticanje optimalizacije i uravnoteženje ekonomskih i društvenih koristi i koristi za okoliš,
– izrada strateških i razvojnih planova turizma na nivou grada,
– poticanje i sudjelovanje u uređenju grada u cilju unapređenja uvjeta boravka turista, osim izgradnje komunalne infrastrukture,
– redovito, a najmanje svaka 4 mjeseca, prikupljanje i ažuriranje podataka o turističkoj ponudi, smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima (kulturnim, sportskim i drugim manifestacijama) radnom vremenu zdravstvenih ustanova, banaka, pošte, trgovina i sl. i drugih informacija potrebnih za boravak i putovanje turista,
– izdavanje turističkih promotivnih materijala,
– obavljanje informativnih poslova u svezi s turističkom ponudom,
– poticanje i organiziranje kulturnih, zabavnih, umjetničkih, sportskih i drugih manifestacija koje pridonose obogaćivanju turističke ponude,
-. koordinacija djelovanja svih subjekata koji su neposredno ili posredno uključeni u turistički promet radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provedbe politike razvoja turizma i obogaćivanja turističke ponude,
– poticanje, organiziranje i provođenje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekova okoliša, te prirodne i kulturne baštine,
– poticanje, unapređivanje i promicanje specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje općinu ili grad čine turistički prepoznatljivom i stvaranje uvjeta za njihovo gospodarsko korištenje,
– vođenje jedinstvenog popisa turista za područje općine ili grada, poglavito radi kontrole naplate boravišne pristojbe i stručne obrade podataka,
– dnevno prikupljanje, tjedna i mjesečna obrada podataka o turističkom prometu na području općine ili grada,
– provjera i prikupljanje podataka o prijavi i odjavi boravka turista u cilju suradnje s nadležnim inspekcijskim tijelima u nadzoru nad obračunom, naplatom i uplatom boravišne pristojbe, te prijavom i odjavom turista.
– poticanje i sudjelovanje u aktivnostima obrazovanja stanovništva o zaštiti okoliša, očuvanju i unapređenju prirodnih i društvenih vrijednosti prostora u cilju razvijanja svijesti stanovništva o važnosti i učincima turizma, te svojih članova, odnosno njihovih zaposlenika u cilju podizanja kvalitete usluga,
– organizacija, provođenje i nadzor svih radnji promocije turističkog proizvoda grada sukladno smjernicama skupštine turističke zajednice, godišnjem programu rada i financijskom planu turističke zajednice grada,
– ustrojavanje jedinstvenoga turističkoga informacijskog sustava, sustava prijave i odjave turista i statističke obrade,
– obavljanje i drugih poslova propisanih ovim Zakonom ili drugim propisom.

Turističke zajednice sudjeluju u provedbi programa i akcijama Turističke zajednice županije od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu s područja županije.
Turistička zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija.

III ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 11.
Zajednica ima obvezatne, dragovoljne i počasne članove.

Obvezatni članovi

Članak 12.
Obvezatni članovi Turističke zajednice su sve pravne i fizičke osobe, koje na području grada Pakraca imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti.
Djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se posebnim zakonom.

Članak 13.
Obvezatno članstvo u Turističkoj zajednici počinje:
– danom osnivanja Turističke zajednice ili
– danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području na kojem je osnovana Turistička zajednica.
Obvezatno članstvo u Turističkoj zajednici prestaje:
– prestankom rada Turističke zajednice,
– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe,
– djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe,
– prestankom poslovne jedinice,
– promjenom sjedišta,
– prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.
Na prestanak obvezatnog članstva u Turističkoj zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti
Pravne i fizičke osobe iz članka 12. ovog Statuta plaćaju članarinu Turističkoj zajednici u skladu s posebnim zakonom.
Dragovoljni članovi

Članak 14.
Kao dragovoljni članovi u Turističku zajednicu mogu se učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu članovi Turističke zajednice sukladno članku 12. ovog Statuta.
O zahtjevu osoba iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Skupština.
Dragovoljno članstvo u Turističkoj zajednici počinje danom donošenje odluke Skupštine o prihvaćanju dragovoljnog člana.
Dragovoljno članstvo u Turističkoj zajednici prestaje:
– istupanjem,
– neplaćanjem članarine duže od 6 mjeseci,
– isključivanjem
Dragovoljni član Turističke zajednice može biti isključen ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka i drugih tijela Turističke zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Turističkoj zajednici.
Odluku o isključivanju dragovoljnog člana donosi Skupština većinom glasova.
Dragovoljni članovi Turističke zajednice imaju sva prava kao i obvezatni članovi.
Dragovoljni članovi Turističke zajednice plaćaju članarinu Turističkoj zajednici u visini koju utvrdi Skupština.

Počasni članovi

Članak 15.
Počasni članom Turističke zajednice mogu biti imenovane domaće i strane fizičke osobe posebno zaslužne za razvoj i promicanje turizma na području Turističke zajednice.
Odluka o imenovanju počasnog člana Turističke zajednice donosi Skupština Turističke zajednice na prijedlog Turističkog vijeća.
Počasni članovi Turističke zajednice, ne mogu birati niti biti birani u tijela Turističke zajednice.
Počasni članovi mogu sudjelovati u radu sjednica Skupštine i skupovima što ih organizira Turistička zajednica, ali bez prava odlučivanja.

Prava, obveze i odgovornosti članova Turističke zajednice

Članak 16.
Obvezatni i dragovoljni članovi Turističke zajednice imaju prava, obveze i odgovornosti da:
– biraju predstavnike u tijela Turističke zajednice,
– upravljaju poslovima Turističke zajednice putem svojih predstavnika i sudjeluju u radu Turističke zajednice,
– daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promocija turizma na području Turističke zajednice,
– daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Turističke zajednice,
– predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Turističke zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje,
– usmjeravaju i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Turističke zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom,
– predlažu sudjelovanje Turističke zajednice u raznim manifestacijama (kulturnim, sportskim i drugim priredbama i događanjima) značajnim za cijelu Požeško-slavonsku županiju,
– sudjeluju u radu Turističke zajednice i manifestacijama koje ona organizira,
– potiču suradnju i koordinaciju s pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet na razini županijskog gospodarskog ustroja radi zajedničkog dogovaranja, utvrđivanja i provođenja plana turističke i ugostiteljske djelatnosti kao dijela cjelovitog gospodarskog razvoja Požeško-slavonske županije,
– predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Turističke zajednice koja nisu turistički razvijena,
– putem Turističke zajednice ostvaruje suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanja poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti, koja su od značenja za područje Požeško slavonske županije,
– razmjenjuju u Turističkoj zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke,
– koriste stručnu pomoć Turističke zajednice u pitanjima iz djelokruga Turističke zajednice,
– predlažu izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata,
– budu obaviješteni o radu Turističke zajednice i njenih tijela i o materijalno-financijskom poslovanju,
– razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadataka Turističke zajednice,
– daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća zajednice,
– pridržavaju se odredaba Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Turističke zajednice.

IV. TIJELA ZAJEDNICE

Članak 17.
Članovi Turističke zajednice putem svojih predstavnika u tijelima Turističke zajednice upravljaju njezinim radom i poslovima.

Članak 18.
Tijela Turističke zajednice su:
1. Skupština,
2. Turističko vijeće,
3. Nadzorni odbor,
4. Predsjednik

1. Skupština Turističke zajednice

Članak 19.
Broj predstavnika članova Zajednice u Skupštini ( dalje u tekstu: članovi Skupštine ) određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana Zajednice u prihodu Zajednice, koji prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe koji je taj član uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu, s time da jedan član Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini, i to tako da:

• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 5- 10 % imaju jednog predstavnika
• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 10,01-20 % imaju dva predstavnika,
• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s 20,01-40 % imaju tri predstavnika,

• članovi Zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s preko 40% imaju četiri predstavnika. Za svako daljnje povećanje od 20% dodaje po jedan predstavnik s time da maksimalni broj predstavnika pojedinog člana u Skupštini ne može biti veći od 40%,
• članovi zajednice koji sudjeluju u ukupnom prihodu Zajednice s pojedinačnim udjelom ispod 5 % grupiraju se u slijedeće skupine od kojih svaka ima pravo na broj predstavnika koji odgovara udjelu pojedine skupine u ukupnom prihodu Zajednice, i to:
– trgovina
– iznajmljivači (uz visinu udjela kriterij za određivanje predstavnika je i broj noćenja)
– turističke agencije i turoperatori
– ostali.
Predstavnici skupina se određuju prema najviše uplaćenom prihodu Zajednici u godini prije izborne.

Pod uplaćenom članarinom i 25% boravišne pristojbe koji je član Zajednice uplatio u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu iz stavka 1. ovoga članka, smatra se iznos obveze koju je taj član imao isključivo u toj godini.

Članak 20.
Skupština Turističke zajednice:
– donosi Statut Turističke zajednice,
– donosi Poslovnik o radu Skupštine,
– odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća i Nadzornog odbora, koje prema odredbama Zakona bira Skupština,
– donosi Godišnji program rada i godišnji financijski plan Turističke zajednice,
– donosi Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice,
– donosi Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda,
– donosi Odluku o izvješćima koja podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor,
– odlučuje o zahtjevu za dragovoljno članstvo
– donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i Statutom Turističke zajednice.

Članak 21.
Mandat članova Skupštine Turističke zajednice traje četiri godine.
Članu Skupštine može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:
– opozivom od strane člana Turističke zajednice čiji je predstavnik,
– prestankom rada člana Turističke zajednice čiji je predstavnik,
– na osobni zahtjev.
Skupština Turističke zajednice može predložiti članu Turističke zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Turističke zajednice ili ih uopće ne obavlja.
Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Članak 22.
Izbore za Skupštinu raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine zajednice.

Članak 23.
Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.
Skupština Turističke zajednice održava se najmanje dva puta godišnje.
Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:
– izbora članova Turističkog vijeća ili Nadzornog odbora, ako se njihov broj smanji za više od 1/4,
– na Zahtjev Nadzornog odbora, Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora Turističkog ureda.
Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine.
Ako u slučaju iz stavka 3. ovog članka predsjednik Turističke zajednice ne sazove Skupštinu, Skupštinu Turističke zajednice mogu sazvati Turističko vijeće, Nadzorni odbor ili 20% članova Skupštine.

Članak 24.
Skupština Zajednice pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština Zajednice donosi odluke većinom glasova prisutnih članova Skupštine, ako za pojedino pitanje ovim Statutom nije drugačije određeno.
Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine i druga pitanja vezana za održavanje sjednice uređuju se Poslovnikom.
„Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu skupštine“.

2. Turističko vijeće

Članak 25.
Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Turističke zajednice. Turističko vijeće odgovorno je Skupštini.

Članak 26.
Turističko vijeće Turističke zajednice:
– provodi odluke i zaključke Skupštine Turističke zajednice,
– predlaže Skupštini godišnji program rada i financijski plan, te godišnje financijsko izvješće,
– podnosi Skupštini izvješće o svom radu najmanje jednom godišnje,
– upravlja imovinom Turističke zajednice sukladno Zakonu i Statutu, te sukladno programu rada i financijskom planu,
– donosi opće akte za stručnu službu Turističke zajednice,
– imenuje direktora Turističkog ureda na temelju javnog natječaja, te razrješava direktora Turističkog ureda,
– utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Turističke zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Turističke zajednice,
– daje ovlaštenje za zastupanje Turističke zajednice u slučaju spriječenosti direktora,
– donosi Poslovnik o svom radu,
– zahtjeva i razmatra izvješće direktora Turističkog ureda o njegovom radu i radu Turističkog ureda, te donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća,
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom Turističke zajednice.

Članak 27.
Turističko vijeće ima predsjednika i osam članova koji se biraju iz redova članova Turističke zajednice, vodeći računa i o zastupljenosti djelatnosti u turizmu.

Članak 28.
Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.
Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
– opozivom od strane Skupštine zajednice,
– na osobni zahtjev,
– razlozi(više sile),uslijed smrti člana vijeća
Član Turističkog vijeća može biti opozvan ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine i Turističkog vijeća.
Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira odnosno delegira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 29.
Turističko vijeće radi na sjednicama.
Predsjednik Turističke zajednice saziva i predsjeda sjednici Turističkog vijeća.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti Predsjednika sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 30.
Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko sjednici prisustvuje više od polovice članova Vijeća.
Turističko vijeće odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Članak 31.
Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.
Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasanjem.
Način sazivanja i vođenja sjednice Turističkog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

3. Nadzorni odbor

Članak 32.
Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Turističke zajednice.
Nadzorni odbor ima 3 člana, a čine ga:
– 2 član koje bira Skupština,iz redova članova tz.
– 1 član kojeg delegira Turističko vijeće Turističke zajednice Požeško – slavonske županije,
Nadzorni odbor iz redova svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika.
Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela iste Turističke zajednice.
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 33.
Nadzorni odbor nadzire:
– vođenje poslova Turističke zajednice,
– materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Turističke zajednice,
– izvršavanje i provedbu programa rada i financijskog plana Turističke zajednice.
O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Turističkom vijeću i Skupštini, te Turističkom vijeću Turističke zajednice županije.
U izvješću iz stavka 2. ovoga članka Nadzorni odbor dužan je posebno navesti:
– djeluje li Turistička zajednica u skladu sa zakonima i aktima Turističke zajednice te odlukama Skupštine i Turističkog vijeća,
– jesu li godišnja i druga financijska izvješća sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice i pokazuju li ispravno stanje,
– ocjenu o poslovanju i vođenju poslova,
– da li se program rada i financijski plan izvršavaju i provode i u kojoj mjeri,
– mišljenje i savjete o mogućnosti poboljšanja njihove provedbe.
Nadzorni odbor provodi nadzor iz stavka 1. ovoga članka najmanje dva puta godišnje.

Članak 34.
Sjednicu Nadzornog odbora saziva i rukovodi njenim radom predsjednik, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika.
Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova Odbora, a odluke donosi većinom glasova ukupnog broja članova.

Članak 35.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
Članu Nadzornog odbora može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
– ukoliko bude opozvan od strane tijela koje ga je izabralo, odnosno imenovalo,
– na osobni zahtjev.
Član Nadzornog odbora mora biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne obavlja u skladu sa Statutom i aktima tijela Turističke zajednice.
Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju stavka 2. ovog članka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

4. Predsjednik Turističke zajednice

Članak 36.
Turističke zajednica ima predsjednika.
Dužnost predsjednika Turističke zajednice obnaša Gradonačelnik.
U slučaju razrješenja Gradonačelnika, prestaje i njegova dužnost predsjednika Turističke zajednice, te tu dužnost preuzima povjerenik, sukladno propisima koji uređuju izbor gradonačelnika.
Predsjednik Turističke zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 37.
Predsjednik Turističke zajednice:
– predstavlja Turističku zajednicu,
– saziva i predsjeda Skupštinom Turističke zajednice,
– saziva i predsjeda Turističkom vijeću,
– organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Turističke zajednice u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i programom rada Turističke zajednice,
– brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Turističke zajednice,
-pokreće i brine o suradnji Turističke zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom,
– brine se o pripremi sjednica Skupštine Turističke zajednice i Turističkog vijeća,
– potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Turističke zajednice i Turističko vijeće,
– obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Turističke zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 38.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Skupštine i Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Turističke zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Turističke zajednice.

5. Radna tijela

Članak 39.
Skupština Turističke zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.
Skupština Turističke zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V. PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 40.
Turističke zajednicu predstavlja predsjednik Turističke zajednice, a zastupa direktor Turističkog ureda.
Direktor Turističkog ureda može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Turističke zajednice.
Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.
Punomoć iz stavka 2. ovog članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. TURISTIČKI URED

Članak 41.
Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Turističke zajednice osniva se Turistički ured.
Sjedište ureda je u sjedištu Zajednice.

Članak 42.
Odluka o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština Turističke zajednice.
Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizacija i sistematizacija radnih mjesta Turističkog ureda utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora Turističkog ureda.
Ustrojstvo Turističkog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Turističke zajednice i mogućnosti za stručno, kvalitetno, pravovremeno i odgovorno izvršavanje zadaća Turističke zajednice.

Članak 43.
Turistički ured obavlja osobito ove poslove:
– provodi zadatke utvrđene programom rada Turističke zajednice,
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice,
– obavlja stručne i administrativne poslove u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice,
– obavlja pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodi evidenciju i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice,
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice,
– daje tijelima Turističke zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Turističke zajednice,
– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice.

Članak 44.
Na pravni status zaposlenih u Turističkom uredu, uvjete za stupanje na rad i ostala pitanja u vezi s njihovim radom odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o radu.
Radnici zaposleni u Turističkom uredu moraju ispunjavati i posebne uvjete koje propisuje ministar turizma.

Članak 45.
Turistički ured ima direktora.
Turističku zajednicu do izbora direktora zastupa predsjednik Turističke zajednice.
Direktor turističkog ureda i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Turističke zajednice, moraju imati položen stručni ispit za rad u turističkom uredu.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Osoba iz stavka 3. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava posebne uvjete koje propisuje ministar turizma, ali nema položen stručni ispit mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

Članak 46.
Direktora Turističkog ureda, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju imenuje Turističko vijeće iz redova Vijeća.
Osoba koja zamjenjuje direktora Turističkog ureda ima prava i dužnosti direktora.

Članak 47.
Direktor Turističkog ureda organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističkog ureda i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Turističke zajednice.
Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice.
Direktor ne može biti član Turističkog vijeća.
Direktor Turističkog ureda:
– provodi odluke Turističkog vijeća,
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice,
– zastupa Turističku zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice,
– zastupa Turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i
drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim oblastima,
– odgovoran je za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici,
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima i programom rada Turističke zajednice i njezinih tijela,
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta, te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda,
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Turističke zajednice na zakonitosti njihovih odluka,
– odlučuje o službenom putovanju radnika Turističke zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije,
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju Turističkog ureda,
– odlučuje o provjeri pojedinih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Turističke zajednice,
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice,
– priprema, zajedno sa predsjednikom Turističke zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice,
– podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda najmanje jednom godišnje, te predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističkog ureda,
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima i odlukama tijela Turističke zajednice.

Članak 48.
Direktor Turističkog ureda može biti razriješen:
– na osobni zahtjev,
– ako zbog neizvršavanja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Turistička zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano,
– ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta,
– ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama.
– ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu i radu Turističkog ureda
– ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće o radu direktora i Turističkog ureda

Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora predsjednik, Skupština ili Nadzorni odbor moraju podnijeti u slučajevima iz st. 1. točke 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka.
Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za rješenje.
Odluku o razrješenju direktora Turističkog ureda donosi Turističko vijeće glasovanjem.

VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 49.
Svaki član tijela Turističke zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.
Svaki član tijela Turističke zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Turističke zajednice odgovorni su članu Turističke zajednice kojeg predstavljaju.
Direktor Turističkog ureda osobno je odgovoran za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo tijelo koje ga je izabralo.

IX. GOSPODARENJE U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Članak 50.
Turistička zajednica nastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.
Za obveze u pravnom prometu Turistička zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 51.
Financijsko-materijalno poslovanje Turističke zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 52.
Za svaku poslovnu godinu Turistička zajednica utvrđuje program rada i financijski plan.

Članak 53.
Prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu, Turističko vijeće Turističke zajednice podnosi Skupštini do 31. listopada tekuće godine.
Turistička zajednica dostavlja prijedlog programa rada i prijedlog financijskog plana Turističke zajednice za slijedeću poslovnu godinu Turističkoj zajednici županije.

Članak 54.
Godišnji program rada i godišnji financijski plan Turističke zajednice sadrže pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njihovo izvršenje.
Prijedlog programa rada i financijskog plana iz stavka 1. ovoga članka, obvezno se dostavlja na razmatranje članovima Skupštine Turističke zajednice osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti donose.

Članak 55.
Tijekom godine Turističke zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada i godišnji financijski plan.
Ako tijekom godine dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5%, Turistička zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada i financijskog plana.
Izmjene iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada i godišnjeg financijskog plana.

Članak 56.
Za izvršenje programa rada i godišnjeg financijskog plana odgovorno je Turističko vijeće.
Naredbodavac za izvršavanje financijskog plana je direktor Turističkog ureda.

Članak 57.
Skupština Turističke zajednice dužna je svake godine do kraja ožujka tekuće godine donijeti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu.
Godišnje financijsko izvješće obvezno sadržava:
– podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka,
– izdacima njihovog izvršenja,
– izdacima za poslovanje Turističkog ureda i rad tijela Turističke zajednice,
– ostvarenju prihoda po izvorima,
– financijskom rezultatu poslovanja,
– usporedbu financijskog plana i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja,
– analizu i ocjenu izvršenja programa,
– procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu Turističko vijeće podnosi Skupštini Turističke zajednice i Nadzornom odboru do kraja veljače tekuće godine.
Prijedlog godišnjeg financijskog izvješća mora se staviti na uvid članovima Turističke zajednice osam dana prije razmatranja na sjednici Skupštine Turističke zajednice.
Godišnje financijsko izvješće Turističke zajednice dostavlja se Turističkoj zajednici županije.

Članak 59.

Turistička zajednica ostvaruje prihode iz slijedećih izvora:
Prihodi Turističke zajednice su:
– boravišna pristojba, u skladu s posebnim zakonom,
– članarina, u skladu s posebnim zakonom,
– prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 9. stavka 3. ovog Statuta.
Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka Turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz :
– proračuna jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave,
te državnog proračuna,
– dragovoljnih priloga i darova,
– imovine u vlasništvu i sl.
Turistička zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća, financijski zaduživati u cilju realizacije programa rada i financijskog plana, ali ukupna vrijednost zaduženja ne smije prelaziti 50% financijskim planom predviđenih prihoda.

Članak 60.
Domaće i strane pravne i fizičke osobe plaćaju članarinu Turističkoj zajednici u skladu s posebnim zakonom.

Članak 61.
U financijskom planu Turističke zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koristi tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz financijskog plana Turističke zajednice.
Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće.

Članak 62.
Sredstva Turističke zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 63.
Višak prihoda nad rashodima Turističke zajednice koristi se u svrhu promicanja unapređenja turističkog područja Turističke zajednice.

Članak 64.
Turističko vijeće Turističke zajednice upravlja imovinom Turističke zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine zajednice, koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova.

X. JAVNOST RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 65.
Javnost rada Turističke zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pismenih materijala i putem sjednice tijela Turističke zajednice svim članovima, objavom na oglasnoj ploči Turističke zajednice odnosno putem sredstva javnog priopćavanja ili na drugi prikladni način.

Članak 66.
Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Turističke zajednice.

XI. POSLOVNA TAJNA
Članak 67.
Poslovnu tajnu Turističke zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju, štetilo interesima i poslovnom ugledu Turističke zajednice.
Predsjednik Turističke zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u vezi s poslovnom tajnom.
Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Turističkoj zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna.
Povreda odredaba ovog Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII. ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA

Članak 68.
Turistička zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitete čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.
Posebnu brigu Turistička zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 69.
Turistička zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).
Opći akti Turističke zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta.
Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.
U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Statuta.
Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Turističke zajednice.
Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština će svojom odlukom ukinuti ili poništiti taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.
Statut donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma Skupština Turističke zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini zajednice.
Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Turističke zajednice na svojoj prvoj sjednici većinom glasova.
Ostale opće akte donosi Turističko vijeće na prijedlog predsjednika Turističke zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora Turističkog ureda.

Članak 71.
Opći akti Turističkog ureda su:
– Odluka o ustrojstvu,
– Odluka o obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim materijalnim pravima radnika,
– Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
– Pravilnik o radu,
– drugi akti utvrđeni Statutom ili odlukom Turističkog vijeća.

Članak 72.
Izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Turističke zajednice.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Turističke zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Turističke zajednice u roku osam dana od dana primitka.
„Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu turizma na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje

Članak 73.
Statut Turističke zajednice objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca
Opći akti Turističke zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči Turističke zajednice, a opći akti Turističkog ureda na oglasnoj ploči ureda.
Opći akti zajednice stupaju na snagu danom oglašavanja.

XIV PRESTANAK TURISTIČKE ZAJEDNICE

Članak 74.
(1) Zajednica prestaje postojati na temelju:
1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice, dvotrećinskom većinom glasova, svih članova Skupštine,
2. rješenjem Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice.
(2) Rješenje iz st.1. točke 2. ovog Statuta Ministarstvo može donijeti iz razloga propisanih u članku 72. stavku 1. točki 2. 3. 4.i 5 Zakona
(3) protiv rješenja iz stavka 1. točke 2. nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja Zajednici

Članak 75.
(1) Turistička zajednica županije čiji je član Zajednica koja prestaje postojati dužna je okončati poslove Zajednice koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.
(2) Imovinu preostalu nakon namirenja vjerovnika u slučaju prestanka Zajednice stječe jedinica lokalne samouprave.
XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 76.
Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.
Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.“

Članak 77.
„ Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Grada Pakraca upisane u Upisnik Turističkih zajednica Ministarstva turizma, list broj 330, stranica A, upisni broj 282 (klasa:334-03/98-02/45 urbroj: 529-02/98-02) od 9. rujna 1998. godine.“

Članak 78.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca,

U Pakracu 23. kolovoza 2010. godine
Predsjednik: mr.sc. Davor Huška mag.iur.