Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja – 30. lipnja 2010.

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09), Gradsko vijeće je na svojoj 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Polugodišnji obračun Proračuna Grada Pakraca za razdoblje 1.1. do 30.6.2010. godine u dostavljenom tekstu.

2. Polugodišnji obračun Proračuna iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-01/10-01/14
URBROJ: 2162-04/01-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.