Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

Na temelju odredbe članka 16. Statuta grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 69. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine usvojilo je slijedeću

O D L U K U
o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između
Grada Donji Kubin – Republika Slovačka i Grada Pakraca Republika Hrvatska

I

Donosi se Odluka o sklapanju Ugovora o prijateljstvu i suradnji između Grada Donji Kubin Republika Slovačka i Grada Pakraca-Republika Hrvatska
Daje se suglasnost na tekst Ugovora iz prethodnog stavka, te dodatak 1. Ugovoru, koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

II

Ugovor iz točke l. ove Odluke, u ime Grada Pakraca, potpisati će gradonačelnik Grada Pakraca.

III

Ova Odluka objaviti će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 910-01/10-01/05
URBROJ: 2162-04/01-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010. godine