Odluka o besteretnom prijenosu nekretnine

Na temelju odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. stavak 1. alineja 8. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/09) i članka 2. stavka 2., a sukladno stavku 4. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10), te sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 14. rujna 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o besteretnom prijenosu nekretnine

I

Centru za socijalnu skrb Pakrac ustupa se u trajno vlasništvo poslovna prostorija oznake br. 1 površine 11,80 m2 i poslovna prostorija oznake br. 2 površine 11,80 m2, nalazeće u podrumu poslovno – stambene zgrade izgrađenoj na č.k.br. 574/2 u Pakracu u Ulici Petra Preradovića br. 1, upisane u z.k.ul.br. 2369, u k.o. Pakrac, a kojih je Grad Pakrac vlasnik u 1/1 dijela, a sve u svrhu stvaranja uvjeta za rad Centra za socijalnu skrb Pakrac.
Svoj vlasnički dio, iz prethodnog stavka, Grad Pakrac prenosi bez naknade.

II

U svrhu provođenja točke l. ove Odluke ovlašten je gradonačelnik Grada Pakraca poduzeti sve potrebne radnje te potpisati neophodne akte, a Ured Grada – Tajništvo obaviti stručne i administrativne poslove.

III

Ova Odluka stupa na snagu osama dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-01/10-01/09
URBROJ: 2162-04/01-06-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010. godine