Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za 1. do 6. mjesec 2010. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 8. sjednici, održanoj 14. rujna 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu gradonačelnika Grada Pakraca za razdoblje 1. siječnja-30. lipnja 2010. godine u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
Raspravu o predmetnom Izvješću Gradsko vijeće provelo je u okviru cjelokupne rasprave o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Pakraca za prvih šest mjeseci 2010. godine.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/10-01/08
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 14. rujna 2010.g.