Zaključak o ponavljanju izbora za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o neuspjelo provedenim izborima za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca u dostavljenom tekstu.
2. Izbori za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca ponoviti će se tijekom mjeseca rujna i listopada ove godine sukladno aktima Gradskog vijeća usvojenim na 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine.
3. Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti – Odsjek za društvene djelatnosti.
4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-04

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.