Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

Na temelju odredbe članka 10. stavak 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na prijedlog gradonačelnika, na 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donosi

O D L U K U

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca.

Članak 2.

            Koeficijenti iz članka 1. ove Odluke iznose:

R.B. RADNO MJESTO KOEFICIJENT
1. Pročelnik – Tajnik Grada 3,14
2. Referent za poslove Gradskog vijeća 1,60
3. Viši referent za poslove Gradskog vijeća 1,79
4. Referent općih poslova 1,45
5. Domar – portir 1,30
6. Pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije 3,00
7. Referent za financijsko poslovanje 1,69
8. Referent računovodstveno-financijskih poslova 1,69
9. Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društve. djelatnosti 3,00
10. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo 2,50
11. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 1. izvršitelj 2,30
12. Viši stručni suradnik za gospodarstvo – 2. izvršitelj 2,20
13. Voditelj Odsjeka za društvene djelatnosti 1,80
14. Viši stručni suradnik za javnu nabavu i upravljanje nekretninama 2,20
15. Referent za društvene djelatnosti 1,60
16. Referent – poljoprivredni redar 1,45
17. Pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo i komun. djelatnosti 3,00
18. Viši stručni suradnik za graditeljstvo 2,20
19. Stručni suradnik za infrastrukturu 1,79
20. Referent – komunalni redar 1,60
21. Referent za naplatu gradskih prihoda 1,55
22. Referent za graditeljstvo 1,55
23. Voditelj poslova namještenika-Upravitelj Vlastitog pogona 1,70
24. Pomoćni radnik – 5 izvršitelja 1,20

Članak 3.

            Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/02, 1/04, 4/05, 6/09 i 1/10).

Članak 4.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. rujna 2010. godine.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 120-01/10-01/16

URBROJ: 2162-04/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

U Pakracu, 18. lipnja 2010. godine