Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97 i 107/07) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18. lipnja 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o neposrednom
sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi
cijene na području Grada Pakraca

Članak 1.
U odluci o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 10/02) riječi „Gradsko poglavarstvo“ zamjenjuju se riječju „gradonačelnik“.

Članak 2.
U članku 5. stavku 1. u alineji 1. brojka 450,00, zamjenjuje se brojkom 500,00; u alineji 2. brojka 250,00 zamjenjuje se brojkom 300,00; u alineji 3. brojka 450,00 zamjenjuje se brojkom 500,00.
U stavku 2. istog članka brojka 50 zamjenjuje se brojkom 75.

Članak 3.
U članku 7. stavku 1. brojka 30 zamjenjuje se brojkom 33.
Stavak 3. istog članka brojka 80 zamjenjuje se brojkom 70.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. srpnja 2010. godine, te će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/10-01/03
URBROJ: 2162-06/07-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.