Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu i Plan rada za 2010. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2009. godinu, te Plan rada za 2010. godinu u dostavljenom tekstu.
2. Akti iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/10-01/05
URBROJ: 2162-01/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.