Informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 7. sjednici, održanoj 18. lipnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija o radu i djelovanju Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Požega u dostavljenom tekstu.
2. Informacija iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/10-01/07
URBROJ: 2162-01/1-10-03

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 18. lipnja 2010.g.