Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti za 2009. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 22. travnja 2010.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Prima se na znanje informacija Policijske uprave Požeško-slavonske o stanju sigurnosti na području Grada Pakraca u 2009. godinu, u dostavljenom tekstu.
2. Informacija u pisanom obliku iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 210-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/1-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.g.