Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Cikote, Donja Obrijež, Kapetanovo Polje, Lipovac, Ožegovci, Šumetlica i Toranj i ponavljanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani