Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 4. Odluke o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03) , zaključka o raspisivanju javnog natječaja za „Održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca u 2010. i 2011. godini (KLASA: 363-01/10-01/13, URBROJ: 2162-02/01-10-2) i Zapisnika o otvaranju ponuda od 19.04.2010.g. i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22.04. 2010. g. donosi slijedeću

ODLUKU O ODABIRU

1. Javni naručitelj:
a) GRAD PAKRAC
b) Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18,
c) Tel. 034/411-080, fax. 034/411-081,
d) MB 00542679
2. Podaci o objavi: Pakrački list br. 371 od dana 10. travanj 2010. g. i službenoj internet stranici Grada Pakraca dana 02. 04. 2010. g.
3. Vrsta postupka i zakonska osnova: Javni natječaj, čl. 15. st. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09), čl. 4. Odluke o obavljanju poslova zimske službe i održavanja javne rasvjete na temelju pisanog ugovora u Gradu Pakracu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/03)
4. Predmet nabave: Održavanje javne rasvjete na području Grada Pakraca u 2010. g. i 2011. g.
5. Procijenjena vrijednost nabave: 140.000,00 kn godišnje
6. Broj zaprimljenih ponuda i nazivi ponuditelja:
Broj ponuda: 1
Ponuditelj br. 1: Elektroinstalaterska radionica vl. Z. Martinović, D. Duchača 46, Prekopakra
7. Odabrani ponuditelj: Elektroinstalaterska radionica vl. Z. Martinović, D. Duchača 46, Prekopakra
8. Razlozi odabira: Jedina pristigla ponuda. Ponuda je potpuna i prihvatljiva sukladno zahtjevima iz natječaja.
9. Obilježja i prednosti odabrane ponude: Ponudom je dokazana sposobnost, ponuda je prihvatljiva.
10. Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove odluke žalba nije dopuštena, već se može pokrenuti upravni spor

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: UP/I 406-01/10-01/04
URBROJ: 2162-07/01-10-07

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 22. travnja 2010. god.