Odluka o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 4. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 23/07), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09) i članka 5. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 06/07) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. travnja 2010. godine, donosi

ODLUKU
o javnom pozivu za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova
Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje obavezni sadržaj javnog poziva za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 2.
Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca objavljuje se na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Gradsko vijeće Grada Pakraca će uputiti javni poziv iz stavka 1. ovog članka u roku od 20 dana nakon donošenja ove Odluke, odnosno svake dvije godine i to u roku od 30 dana prije isteka mandata članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 3.
Javnim pozivom za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca pozivaju se:
– udruge mladih i udruge koje se bave mladima,
– učenička vijeća srednjih škola,
– studenti i
– drugi registrirani oblici organiziranja mladih koji djeluju na području Grada Pakraca, da predlože svoje kandidate za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.

Članak 4.
Predloženi kandidati za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca mogu biti osobe s prebivalištem na području Grada Pakraca u dobi od petnaest do dvadeset i devet godina života koje su prihvatile kandidaturu potpisivanjem izjave.
Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Gradsko vijeće Grada Pakraca izabrat će sedam članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca iz reda:
– školska populacija – 2 člana,
– studentska populacija – 2 člana i
– druge skupine – 3 člana.

Članak 5.
Pisani prijedlozi za imenovanje ili izbor kandidata moraju sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga, potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature kandidata.
Prijedlog mora biti ovjeren potpisom i pečatom ovlaštene osobe predlagatelja, izuzev prijedloga od strane studenata koji prijedloge dostavljaju pojedinačno i samostalno.

Članak 6.
Prijedlogu se prilažu: rodni list kandidata, potvrda o prebivalištu, izvadak iz Registra udruga (za udruge) i Upis u sudski registar pri Trgovačkom sudu (za ustanove), potvrda o upisu na fakultet (za studente).

Članak 7.
Prijedlozi se podnose Odboru za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca u roku od 30 dana nakon objave na gradskoj web stranici i u lokalnom tisku.

Članak 8.
Prijedlozi s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac, s naznakom: „Prijedlog kandidata za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca“.

Članak 9.
Na temelju pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Pakraca će, u roku od 10 dana nakon isteka roka za predaju prijedloga, utvrditi liste kandidata za izbor članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.
Na temelju lista kandidata Gradsko vijeće Grada Pakraca će tajnim glasovanjem, u daljnjem roku od 20 dana, izabrati članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca.
Rezultati izbora za članove Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca bit će objavljeni na web stranici Grada Pakraca i u lokalnom tisku.

Članak 10.
O mogućim povredama odredbi u postupku kandidiranja, rješava komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca na temelju žalbe ovlaštenog predlagatelja.
Žalbu o postupku kandidiranja mogu podnijeti ovlašteni predlagatelji pisanim putem u roku od 48 sati nakon nastanka povrede, na adresu: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac.
Komisija za Statut i Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca dužna je riješiti o žalbi u roku od daljnjih 48 sati od dana podnošenja žalbe.

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/10-01/01
URBROJ: 2162-06/07-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu 22. travnja 2010.