Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 12. i 14. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (˝Narodne novine“ broj152/08.) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 6. sjednici koja je održana 22. travnja 2010. godine, donijelo je

O D L U K U
o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i
održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju agrotehničke mjere u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu te onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju.

Članak 2.
Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati
sukladno agrotehničkim mjerama, ne umanjujući njegovu vrijednost.
Poljoprivredno zemljište unutar građevinskog područja površine veće od 1000 m² i zemljište izvan tog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u Katastru označene kao poljoprivredna kultura, koristi se, do privođenja nepoljoprivrednoj namjeni, kao poljoprivredno zemljište i mora se održavati sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju, i u tu svrhu koristiti do konačnosti akta kojim se odobrava gradnja.
Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta iz stavka 3. ovog članka smatra se sprečavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.
Pod agrotehničkim mjerama u smislu ove Odluke smatraju se:
1. zaštita zemljišta od erozije,
2. sprečavanje zakorovljenosti,
3. čišćenje kanala,
4. zabrana, odnosno obveza uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području,
5. suzbijanje biljnih bolesti i štetočinja,
6. korištenje i uništavanje biljnih otpadaka,
7. primjena metoda ekološke (organske, biološke) proizvodnje.

Članak 4.
Pod agrotehničkim mjerama, u smislu ove Odluke, u svrhu zaštite poljoprivrednog zemljišta od erozije, razumijeva se:
– ograničenje ili potpuna zabrana sječe dugogodišnjih nasada, osim sječe iz agrotehničkih razloga,
– ograničavanje iskorištavanja pašnjaka propisivanjem vrsta i broja stoke te vremena i načina ispaše,
– zabrana preoravanja livada, pašnjaka i neobrađenih površina na strmim zemljištima i njihovo pretvaranje u oranice s jednogodišnjim kulturama,
– zabrana skidanja humusnog, odnosno oraničnog sloja površine poljoprivrednog zemljišta,
– određivanje obveznog zatravljivanja strmog zemljišta,
– zabrana proizvodnje jednogodišnjih kultura, odnosno obveza sadnje dugogodišnjih nasada i višegodišnjih kultura,
– sprječavanje zakorovljenosti (osobito ambrozije),
– suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
– korištenje i uništavanje biljnih ostataka.
Vlasnici i ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati dugogodišnje nasade i višegodišnje kulture podignute radi zaštite od erozije na tom zemljištu.

Članak 5.
Ako vlasnik ili ovlaštenik poljoprivrednog zemljišta skine oranični odnosno humusni sloj iz prethodnog članka ove Odluke, dužan je vratiti zemljište u prvobitno stanje.

Članak 6.
Obvezuju se vlasnici i ovlaštenici korištenja poljoprivrednog zemljišta:
– da na svojem zemljištu poduzimaju mjere sprječavanja zakorovljenosti, i to jesenskim dubokim oranjem te mehaničkim ili kemijskim sredstvima, radi sprječavanja širenja korova na susjedne parcele;
– da na svojem zemljištu provode mjere za zaštitu bilja suzbijanjem bolesti i štetnika radi sprječavanja širenja biljnih bolesti i štetnika, i to sukladno zakonskim propisima;
– da zbog zaštite zdravlja stanovništva, prije cvatnje unište ambroziju na poljoprivrednim površinama, međama, uz poljske putove i na neizgrađenom građevinskom zemljištu.

Članak 7.
Obvezna je sjetva i sadnja u plodoredu, te korištenje certificiranog sortnog sjemena i certificiranog sadnog materijala, u svrhu sprječavanja pojave i širenja kukuruzne zlatice, smrdljive snijeti, krumpirove nematode i ostalih štetnika i biljnih bolesti.

Članak 8.
Na području Grada Pakraca zabranjena je svaka vrsta nomadske ispaše stoke.
Posjednici stoke koji šalju stoku na ispašu dužni su pašnjake na kojima se vrši ispaša ograditi te sprečavati lutanje stoke po susjednim parcelama.

Članak 9.
Zakorovljenošću i onečišćenjem poljoprivrednog zemljišta smatra se i vegetacijsko-gospodarski otpad ako je ostavljen na poljoprivrednoj površini dulje od godinu dana.

Članak 10.
Zabranjeno je svako pošumljavanje poljoprivrednog zemljišta iz članka 2. stavak 1. ove Odluke osim sadnje vjetrobranih pojaseva sukladno odredbama ove Odluke
Vlasnici, odnosno ovlaštenici poljoprivrednog zemljišta, koji iz opravdanih razloga napuste uzgoj pojedinih poljoprivrednih kultura (žitarice, povrtlarske kulture i sl.) dužni su poljoprivredno zemljište zatraviti odgovarajućim travnim smjesama i isto nadalje održavati.

Članak 11.
Mjere korištenja i uništavanja biljnih otpadaka obuhvaćaju:
– kompostiranje korisnih biljnih otpadaka,
– uklanjanje biljnih ostataka na poljoprivrednom zemljištu nakon žetve u roku od 15 dana od završetka žetve,
– uklanjanje suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u trajnim nasadima, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine,
– odstranjivanje biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Spaljivanje biljnih otpadaka i korova može se obavljati isključivo uz poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite od požara, što podrazumijeva i obvezno ishođenje dozvole nadležnog vatrogasnog društva i njegov nadzor.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 12.
Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranih pojaseva.

Članak 13.
Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do degradacije dobrog stanja poljskih putova.
Pod održavanjem poljskih putova naročito se podrazumijeva:
– nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
– čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sustava odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
– sprečavanje širenja živica i drugog raslinja uz putove,
– sječa pojedinih stabala ili grana koje otežavaju korištenje puta,
– sprečavanje oštećivanja putova njihovim nepravilnim korištenjem (preopterećenje, vuča trupaca, neovlašteni građevinski zahvati, nasipavanje otpadnim materijalom i sl.),
– sprječavanje uzurpacije putova i zemljišta u njihovom zaštitnom pojasu.
Zabranjeno je skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 14.
Za područje Grada Pakraca provode se mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koje obuhvaćaju:
– zabranu sadnje višegodišnjih nasada visokorastućih kultura koje zasjenjuju susjedne zemljišne čestice, na način da onemogućuju ili otežavaju poljoprivrednu proizvodnju na tim česticama i to:
– jabuke, kruške, višnje, šljive, marelice, breskve, dunje, mušmule (sve na podlogama velike bujnosti) najmanje 3,0 metra od međe susjedne zemljišne čestice,
– oraha, trešnje, oskoruše (sve na podlogama velike bujnosti)
najmanje 4,0 metra od međe susjedne zemljišne čestice,
– održavanje zelenih ograda na način da se spriječi njihovo širenje na susjedovo obradivo zemljište i putove i zasjenjenje susjednih površina prerastanjem zelene ograde,
– održavanje i uređenje zemljišnih međa, zelenih ograda i poljskih putova tako da ne ometaju provođenje agrotehničkih mjera,
– održavanje i uređenje zemljišnih međa i zelenih ograda tako da budu vidljivo označene i očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja.

Članak 15.
Vlasnici i korisnici parcela poljoprivrednog zemljišta na kojima se nalaze kanali melioracijske odvodnje III i IV reda te vodotoci:
– dužni su omogućiti uređenje vodotoka i kanala koje se provodi kroz Program redovnog održavanja i obnavljanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina koji provode Hrvatske vode,
– dužni su vodotoke i kanale održavati u funkcionalnom stanju, uz obvezu izvješćivanja Hrvatskih voda o zahvatima rušenja drveća i višegodišnjeg raslinja i to prije počinjanja zahvata.
– ne smiju vršiti bilo kakve preinake vodotoka niti kanala,
– iznimno mogu vršiti preinake uz prethodno ishođenje vodopravnih uvjeta,
Vlasnicima i korisnicima parcela na kojima se nalaze vodotoci i kanali ne nadoknađuje se šteta nastala uslijed štetnog djelovanja voda, kao ni šteta na usjevima nastala prilikom uređenja vodotoka u pojasu od 3 metra od ruba vodotoka.

Članak 16.
Za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina obvezna je mjera sadnje i održavanja vjetrobranih pojaseva.

IV. NADZOR

Članak 17.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke u prvom stupnju obavljaju nadležni poljoprivredni redar Grada Pakraca, te poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Sektor Inspekcija u poljoprivredi, Odjel – Područna jedinica poljoprivredne inspekcije Osijek, a u drugom stupnju posebno povjerenstvo Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 18.
Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 19.
Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 400,00 kuna za prekršaje iz ove Odluke.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar izdati će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovom članku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, te o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/03).

Članak 21.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/10-01/01
URBROJ:2162-06/03-10-01

Predsjednik Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 22. travnja 2010.