>

Odluka o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Odluka o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Na temelju odredbi članaka 5. i 6. Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 6/06) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09), gradonačelnik Grada Pakraca dana 15. prosinca donosi

ODLUKU
o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište

Članak 1.
Iznos zakupnine za javne površine i neizgrađena građevinska zemljišta koja se daju u zakup za postavljanje i naprava privremenog karaktera, ovisno o vrsti objekata, utvrđuje se kako slijedi:

a) montažne garaža
– 2,00 kn / m2 / mjesečno

b) kiosci
1. zona 28,00 kn / m2 / mjesečno
2. zona 22,00 kn / m2 / mjesečno
3. zona 16,00 kn / m2 / mjesečno

c) zabavne radnje (luna park i slično)
– 0,25 kn / m2 / dnevno

d) cirkusi
– 1,00 kn / m2 / dnevno

e) pokretne ugostiteljske radnje i ambulantna prodaja
– mjesečno 150,00 kn / m2
– dnevno 20,00 kn / m2

f) površine ispred ugostiteljskih i drugih radnji
1) mjesečni zakupi
Zona Kn / do 5 m2 / mjesečno Kn / preko 5 m2 / mjesečno / m2
1. 185,00                                           40,00
2. 125,00                                           25,00
3. 60,00                                             12,50
2) godišnji zakupi
Zona Kn / do 5 m2 / godišnje Kn / preko 5 m2 / godišnje / m2
1. 1.700,00                                        340,00
2. 1.125,00                                        225,00
3. 550,00                                           110,00

g) pokretne naprave (stolovi i klupe za prodaju voća i povrća, proizvoda kućne radinosti i zanatskih radnji, automati za piće, sladoled, cigarete)
Zona Kn / m2 / mjesečno Kn / m2 / dnevno
1. 185,00                                            40,00
2. 125,00                                            25,00
3. 60,00                                              12,50

h) reklamni panoi (table, natpisi i slično)
– do 2 m2 površine panoa 300,00 kn / godišnje
– preko 2 m2 površine panoa 150,00 kn / m2/ godišnje

i) korištenje javne površine za potrebe izvođenja građevinskih radova
– od 1. do 30. dana zakupa 1,00 kn / m2/ dnevno
– od 30. dana zakupa i nadalje 10,00 kn / m2/ dnevno

j) zakup neizgrađenog građevinskog zemljište u vlasništvu Grada Pakraca
1. i 2. zona 0,50 kn / m2/ mjesečno
3. zona 0,25 kn / m2/ mjesečno

Članak 2.
Iznimno od odredbi članka 1. stavak h) ove Odluke, javne površine i neizgrađena građevinska zemljišta u vlasništvu Grada Pakraca, mogu se ustupiti „Poduzetničkom centru Pakrac” d.o.o. bez naknade, a isti ih može dalje ustupiti pravnim osobama čiji je osnivač, pod istim uvjetima.
Cjenik usluga oglašavanja na reklamnim panoima iz prethodnog stavka ovog članka, kao i izgled, predmetnih panoa, utvrđuje ovlaštenik prava raspolaganja javnim površinama iz prethodnog stavka, uz prethodnu pisanu suglasnost nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.
Ustupanje iz prethodnog stavka ovog članka vrši se posebnim ugovorom.

Članak 3.
Zone navedene u članku 1. ove Odluke utvrđuju se kako slijedi:
1.zona
Naselje Pakrac:
Trg bana Josipa Jelačića, Trg 76. bataljuna, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg dr. Ivana Šretera, Trg pape Ivana Pavla II., Ulica 30. svibnja, Aleja kestenova, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Đure Basaričeka, Ulica „Bljesak”, Bolnička ulica, Ulica braće Radića, Ulica Marina Držića, Frankopanska ulica, Ulica Gojka Šuška, Ulica hrvatskih velikana, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Josipa Juraja Strossmavera, Kalvarija, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Matice hrvatske, Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Obala kralja Petra Krešimira IV., Ulica Petra Preradovića, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Ulica Stanka Grabrića, Ulica Tina Ujevića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Vinka Rehaka, Vinogradska ulica, Ulica Vlade Laučana, Ulica ZNG-e, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica Nikole Oršanića, Osječka ulica, Vukovarska ulica, Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata.
2. zona
Naselje Pakrac:
Ulica Križnog puta, Ulica Grigora Viteza, Ulica Jana Žiške, Kragujski put, Krndija, Marinkovac, Ulica Mate Lovraka, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Pepe Polaka, Pilanski put, Psunjska ulica, Ulica Radničko naselje, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica svetog Roka, Ulica Ivana Meštrovića, Veberov sokak, Zona male privrede, Šeovački put, Fiškalovac.
Ostala naselja:
Badljevina, Kusonje i Prekopakra
3. zona
Naselje Pakrac:
Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Leptirovo brdo.Ulica poginulih branitelja, Planinska ulica, Ulica radničkih sindikata, Ulica 103. brigade, Ulica 105. Brigade .
Ostala naselja:
Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Mali Banovac, Veliki Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ploštine, Stari Majur, Toranj, Ožegovci, Kraguj, Španovica, Donji Grahovljani

Članak 4.
Prava i obaveze korisnika javne površine koje se zakupljuju na višegodišnji period regulirat će se ugovorom o zakupu koji će sklopiti gradonačelnik grada Pakraca i korisnik javne površine.
Za zakup javne površina koja se zakupljuje u periodu kraćem od jedne godine, prava i obveze regulirat će se rješenjem (odobrenjem) iz članaka 5. i 6. Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 6/06).

Članak 5.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu zakupnine za javne površine i neizgrađeno građevinsko zemljište („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 5/03).

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

KLASA: 944-15/09-01/01
URBROJ: 2162-04/01-09-01

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 15. prosinca 2009. godine