Zaključak o davanju suglasnosti na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. i 4/09), donosim

Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Cjenik usluga
„Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac

1. Daje se suglasnost na Cjenik usluga „Tržnice Pakrac“ d.o.o. Pakrac, sukladno prijedlogu uprave tvrtke od 26. kolovoza 2009. godine, na način da se odobrava povećanje cijena za 2010. godinu u visini od 10%.

2. Cjenik iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 330-01/10-01/01
URBROJ: 2162-02/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 4. veljače 2010. godine