Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04, 79/07 i 38/09), članka 4. stavka 2. i 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja („Narodne novine“ br. 40/08 i 44/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Gradskog stožera
zaštite i spašavanja Grada Pakraca

I
Razrješuje se Cvjetko Obradović dužnosti člana Gradskog stožera zaštite i spašavanja Grada Pakraca.

II
Za članove Gradskog stožera zaštite i spašavanja imenuju se:
– Mirko Košturjak, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Požega,
– Damir Romić, za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju terena.

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/09-01/04
URBROJ: 2162-06/01-10-02
Pakrac, 23. veljače 2010.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.