Plan prijma u službu za 2010. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), a slijedom prijedloga čelnika upravnih tijela, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2010. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/10) dana 1. ožujka 2010. godine, gradonačelnik Grada Pakraca donio je

PLAN
prijma u službu za 2010. godinu

I.
Donosi se Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2010. godinu.

II.
Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

U 2010. godini planiraju se popuniti tri službenička mjesta u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na neodređeno vrijeme, i to:
– stručni suradnik za gospodarstvo, radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj,
– stručni suradnik za upravljanje nekretninama, radno mjesto I. vrste, 1 izvršitelj,
– poljoprivredni redar, radno mjesto III. vrste, 1 izvršitelj.

III.
Ovaj Plan objavljuje se u »Službenom glasniku Grada Pakraca« i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNIK GRADA PAKRACA

KLASA: 100-01/10-01/03
URBROJ: 2162-04/01-10-02

Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška dipl.oec.
U Pakracu, 1. ožujka 2010. godine