Odluka o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, broj: 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04.,178/04., 38/09. i 79/09.), članka 15. Zakona o otpadu (NN, broj: 178/04., 111/06., 60/08. i 87/09.), članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj: 33/01, 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05.,109/07., 125/08. i 36/09.), te članka 36 , Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca », broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine d o n o s i:

O D L U K U
o sakupljanju, odvozu i postupanju sa skupljenim komunalnim otpadom

I. PREDMET ODLUKE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom te način obračuna troškova gospodarenja komunalnim otpadom iz domaćinstava i gospodarskih subjekata na području Grada Pakraca.

II. TEMELJNI POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se odnose na sakupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom uporabljeni u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
-Otpad je svaka tvar ili predmet određen u kategorijama otpada, propisan u provedbenim propisima o otpadu, koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.
-Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, te otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava.
-Glomazni otpad je otpad iz kućanstava, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, velikih električnih aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.
-Korisni otpad je otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti, tj. ponovno upotrijebiti, a čine ga papir i karton,staklo, plastika, metal i ostali iskoristivi materijali. Pod korisnim otpadom u okviru ove Odluke smatra se otpad vrijednih svojstava odvojeno skupljen iz komunalnog otpada.
-Ambalažni otpad je svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostaje nakon što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže, isključujući proizvodne ostatke.
-Građevinski otpad je otpad koji nastaje tijekom proizvodnje građevinskih proizvoda ili poluproizvoda, gradnje, rušenja i rekonstrukcije građevina.
-Zeleni otpad je otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće, otpad iz vrta i drugi otpad koji je biljnog porijekla i podesan za kompostiranje.
-Neopasni otpad je otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad propisom iz članka 2. Zakona o otpadu.
-Opasni otpad je svaki otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao opasni otpad propisom iz članka 2. Zakona otpadu. Opasni otpad po svojim fizičkim i kemijskim svojstvima može naškoditi ljudskom zdravlju i okolini.
-Inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama, a određen je propisom iz članka 2. Zakona o otpadu.
-Sakupljanje otpada je prikupljanje, razvrstavanje i/ili miješanje otpada u svrhu prijevoza.
-Skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u građevini za skladištenje otpada – skladištu, do njegove oporabe i/ili zbrinjavanja.
-Oporaba otpada je svaki postupak ponovne obrade otpada radi njegova korištenja u materijalne i energetske svrhe.
-Recikliranje je ponovna uporaba otpada u proizvodnom procesu osim uporabe otpada energetske svrhe što se uređuje propisom.
-Zbrinjavanje otpada je svaki postupak obrade ili odlaganja otpada propisan zakonskim propisom.
-Građevina za zbrinjavanje otpada je centar za gospodarenje otpadom, odlagalište opasnog, neopasnog i inertnog otpada, te građevina namijenjena spaljivanju otpada – spalionica otpada.
-Centar za gospodarenje otpadom je sustav građevina i uređaja za obradu, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.
-Odlagalište otpada je građevina s namjenom odlaganja otpada na tlo ili u tlo.
-Isporučitelj usluge je pravna osoba koja vrši uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
-Korisnik usluge je pravna ili fizička osoba koja koristi uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
-Spremnik za otpad je tipizirana posuda za otpad ili kontejner za otpad koji je propisan od strane isporučitelja usluge prema važećim EU standardima, a u koji korisnik usluge odlaže otpad sa svrhom njegovog organiziranog sakupljanja,odvoza i zbrinjavanja.
-Doplatna PE vreća je polietilenska vreća za odlaganje komunalnog otpada koji ne stane u spremnik za otpad, propisana od strane isporučitelja usluge, a kroz čiju se nabavnu cijenu plaća usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
-PE vreća za korisni otpad je polietilenska vreća u boji za odlaganje korisnog otpada, propisana od strane isporučitelja usluge, za koju korisnik usluge plaća samo nabavnu vrijednost, dok je usluga sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja uračunata u cijeni odvoza komunalnog otpada.

III. ISPORUČITELJ USLUGE

Članak 3.

U Gradu Pakracu poslove sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada obavlja „Komunalac“ d.o.o. Pakrac , Ulica Križnog puta 18. (u nastavku: isporučitelj usluge).

III. KORISNICI USLUGE

Članak 4.

Svi vlasnici i korisnici nekretnina na području Grada Pakraca obvezni su koristiti uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na način i pod uvjetima određenim ovom Odlukom.
Osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su neposredno prije useljenja u stambeni objekt, odnosno prije početka obavljanja djelatnosti, pismeno obavijestiti isporučitelja usluge radi uvođenja u evidencije isporučitelja usluge.
U evidencije isporučitelja usluge kao korisnik usluge odvoza komunalnog otpada (u nastavku: korisnik usluge) može biti upisan vlasnik stambenog, odnosno poslovnog prostora, a korisnik stambenog, odnosno poslovnog prostora samo ako je vlasnik obvezu plaćanja prenio na njega.
Ako se promijeni korisnik usluge ili ako se promijeni namjena prostora ili djelatnosti, odnosno ako dođe do proširenja i izmjene djelatnosti ili se promijene okolnosti koje znatno utječu na opseg usluge, korisnik usluge dužan je u roku od 15 dana od dana nastale promjene o tome obavijestiti isporučitelja usluge, uz prilaganje isprave kojom se dokazuje promjena. Ako se promjena ne prijavi, obveza plaćanja pada na teret vlasnika nekretnine koji je upisan u evidencijama isporučitelja usluge. Primjena obveze plaćanja prema prijavljenoj promjeni nastupit će prvog dana u narednom mjesecu.
Korisniku usluge iz stavka 1. Ovog članka obračunat će se trošak za pruženu uslugu prema broju članova kućanstva koji imaju prebivalište ili borave u nekretnini.
Za nekretnine u kojima nema osoba sa prijavljenim prebivalištem i nitko ne boravi stalno kao korisnik smatra se da se koriste povremeno i vlasnici su obveznici plaćanja troška pružanja usluge kao za jednog člana kućanstva kroz cijelu godinu.
Vlasnicima koji privremeno neće koristiti nekretninu (ne manje od tri mjeseca u kontinuitetu) može se staviti pružanje usluge u mirovanje, ali se u tom periodu primjenjuje odredba prethodnog stavka.
Visine naknada za pružanje usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada bi će određena po cjeniku isporučitelja usluge sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

IV. SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 5.

Korisnici usluge skupljeni komunalni otpad odlažu u spremnike za otpad ili doplatne polietilenske vreće za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge.
Spremnici za otpad moraju odgovarati važećim EU standardima i moraju biti propisani od strane isporučitelja usluge.
Ukoliko količina otpada u spremniku za otpad premašuje volumen spremnika, višak otpada korisnik je dužan odložiti u doplatnu polietilensku vreću za komunalni otpad s logotipom isporučitelja usluge (u nastavku: PE vreću) kroz čiju nabavnu cijenu plaća sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Otpad odložen na drugi način neće biti preuzet, a isporučitelj usluge o tom istom će obavijestiti komunalnog redara.
U PE vreću iz stavka 3. ovog članka komunalni otpad mogu odlagati građani koji povremeno koriste svoju nekretninu i imaju prijavljeno drugo mjesto prebivališta. – uskladiti sa čl.4.
Vrstu i broj spremnika za odlaganje komunalnog otpada određuje isporučitelj usluge.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan tipiziranih posuda, kontejnera za otpad, PE vreća, opterećivati posude,kontejnere i PE vreće za otpad, odlagati u njih tekuće i polutekuće tvari, žar ili vrući pepeo, lešine životinja, klaonički otpad,otpad iz mesnica i ribarnica, električne baterije, akumulatore, glomazni, ambalažni, građevni otpad, zeleni otpad, kamenje, zemlju, opasni otpad i sl.
Zabranjeno je svako prebiranje po otpadu u spremnicima za otpad i odnošenje otpada iz njih.
Zabranjeno je odlagati otpad u tuđi spremnik za otpad.
Glomazni otpad, do trenutka odvoza, skuplja se na mjestu nastajanja (u domaćinstvima i gospodarskim subjektima). Sakupljanje glomaznog otpada zabranjeno je na javnim prometnim i zelenim površinama, osim u vrijeme kad se organizirano odvozi od strane isporučitelja usluge.

V. ODVOJENO SAKUPLJANJE KORISNOG I ZELENOG OTPADA

Članak 6.

Komunalni otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (papir i karton, staklo, plastika, metal, ostali iskoristivi materijali – nadalje: korisni otpad), kao i otpad iz vrtova, parkova i groblja (otpad nastao košnjom trave, obrezivanjem drveća, čišćenjem korova, lišće i drugi otpad koji je biljnog porijekla – u daljnjem tekstu: zeleni otpad), potrebno je odvojeno sakupljati sa svrhom recikliranja tj. oporabe, odnosno, u slučaju zelenog otpada, kompostiranja.
Korisnici usluge obvezni su na mjestu nastanka odvojeno sakupljati korisni i zeleni otpad te ga odlagati u odgovarajući spremnik ili PE vreću prema posebnim uputama isporučitelja usluge. Korisnici usluga koji imaju mogućnost izvedbe kompostišta u okviru okućnica, zeleni otpad trebaju odlagati u kompostište. Za korisni i zeleni otpad na grobljima,uprava groblja dužna je osigurati odgovarajuće spremnike.
Korisnicima usluge zabranjuje se odlaganje korisnog i zelenog otpada u spremnike za komunalni otpad.
Korisni i zeleni otpad odvozit će se prema posebnom planu.
Komunalni redar po službenoj dužnosti ili po prijavi isporučitelja usluge dužan je pokrenuti prekršajni postupak protiv korisnika usluge koji postupa protivno stavku 3. ovog članka.

VI. PROSTOR ZA SMJEŠTAJ OTPADA

Članak 7.

Prostor za smještaj spremnika za otpad, kao i sam spremnik, dužni su održavati i čistiti vlasnici i korisnici građevina,odnosno korisnici stanova.
Uvjete lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja određuje isporučitelj usluge u postupku ishođenja građevinske dozvole ili na zahtjev ovlaštenog predstavnika zgrade za postojeće građevine. U slučaju spora isto određuje nadležni Upravni odjel Grada Pakraca.
Postojeće lokacije za smještaj spremnika za otpad kod kolektivnog stanovanja i gospodarskih subjekata potrebno je urediti najkasnije u roku 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke. Za organizaciju poslova uređenja postojećih lokacija kod kolektivnog stanovanja zadužen je ovlašteni predstavnik zgrade, a kod gospodarskih subjekata, ovlašteni predstavnik gospodarskog subjekta. Troškove uređenja postojećih lokacija za smještaj spremnika za otpad dužni su namiriti korisnici usluga koji otpad odlažu u spremnike na lokaciji koja se uređuje.

VII. ODVOZ OTPADA

Članak 8.

Korisnici usluge dužni su isključivo u određeni dan, prema utvrđenom rasporedu, spremnike za otpad izvesti ispred svog objekta na javnu površinu, te ih obvezno nakon odvoza ukloniti sa javne površine kako bi se spriječilo oštećenje i krađa.
Korisnici usluge spremnike za otpad trebaju smjestiti na javnu površinu tako da isti ne ometaju promet.
Spremnici za otpad moraju biti zatvoreni, a vreće zavezane.

Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren.
Korisnici usluge dužni su skupljeni komunalni otpad iz svojih prostorija pažljivo odlagati u spremnike za otpad, tako da se on ne rasipa i ne prlja prostor oko spremnika.
Otpad rasut prilikom odlaganja korisnik usluge dužan je sam očistiti.
Glomazni otpad iz svojih prostorija korisnici usluga trebaju iznijeti na javnu površinu ispred svog objekta na dan organiziranog odvoza, a da pri tome ne ometaju promet.

Članak 9.

Isporučitelj usluge dužan je odvoziti komunalni otpad svakih 7 dana prema planu odvoza o kojem se unaprijed moraju obavijestiti korisnici usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada.
Odvoz komunalnog otpada u kraćim terminima posebno se ugovara s isporučiteljem usluge.
Isporučitelj usluge nema pravo ni obvezu zalaziti na privatni posjed korisnika usluge te iznositi spremnike za otpad na javnu površinu.
Ako odvoz otpada prema rasporedu padne u dane blagdana, isporučitelj usluge dužan je organizirati odvoz otpada prvi naredni radni dan od dana predviđenog rasporedom.
Ukoliko u pojedine dijelove grada ili naselja nije moguć pristup u slučaju vremenskih ili drugih nepogoda ili je privremeno onemogućen pristup vozilu za odvoz otpada, otpad se mora privremeno donositi i odlagati u sabirne spremnike koji se postavljaju na mjesta koja odredi isporučitelj usluge uz suglasnost nadležnog Upravnog odjela. Privremeno odlaganje u sabirne spremnike traje sve do prestanka izvanrednih prilika o čemu se korisnici usluga moraju unaprijed obavijestiti.
Ukoliko je u pojedinim dijelovima grada ili naselja trajno onemogućen pristup vozilu za odvoz otpada, isporučitelj usluge odredit će lokaciju uz suglasnost nadležnog Upravnog odjela za postavljanje sabirnog spremnika u koji korisnici usluge imaju obvezu donositi i odlagati otpad.
Isporučitelj usluge vrši odvoz glomaznog otpada dva puta godišnje prema planu odvoza glomaznog otpada. O danu i vremenu odvoza glomaznog otpada korisnici usluga moraju biti unaprijed obaviješteni.

Članak 10.

Svako onečišćenje prouzročeno odvozom komunalnog otpada dužan je ukloniti isporučitelj usluge.
Radnici koji iznose i skupljaju komunalni otpad dužni su rukovati spremnicima za komunalni otpad tako da se komunalni otpad ne rasipa, da se ne diže prašina i da se spremnici za otpad i dijelovi građevina ne oštećuju.
Nakon što isprazne sadržaj spremnika za otpad radnici moraju zatvoriti poklopac spremnika, a spremnik vratiti na mjesto s kojeg su ga uzeli.

Članak 11.

Odvoz otpada vrši se specijaliziranim vozilima do građevine namijenjene zbrinjavanju otpada.
Kontejneri u kojima se odvozi otpad do građevine za zbrinjavanje moraju biti zatvoreni ili prekriveni mrežom radi sprječavanja rasipanja otpada.

VIII. ZBRINJAVANJE OTPADA

Članak 12.

Otpad je dopušteno zbrinjavati samo na za tu namjenu izgrađenoj građevini.
Zabranjeno je svako odlaganje otpada izvan građevine propisane u stavci 1. ovog članka.
Lokacija građevina namijenjenih zbrinjavanju otpada određuje se u dokumentima prostornog uređenja.

IX. NAČIN OBRAČUNA TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 13.

Isporučitelj usluge će za korisnike usluge odvoza komunalnog otpada na području Grada Pakraca o svom trošku osigurati kako slijedi:

– za domaćinstva u individualnom stanovanju u obiteljskim kućama jednu (1) tipiziranu PE posudu na kotačima zapremine 120 litara, označenu logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“
– za domaćinstva u kolektivnom stanovanju u višestambenim potreban broj tipiziranih kontejnera zapremine 1100 l označenih logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“.
– za domaćinstva u kolektivnom stanovanju u manjim višestambenim zgradama jednu (1) tipiziranu PE posudu na kotačima zapremine 120 litara po domaćinstvu s logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“.
– za gospodarske subjekte tipizirane PE posude na kotačima (120 l), tipizirane kontejnere zapremine 1100 l i tipizirane kontejnere zapremine 5m3 i 7 m3 označene logotipom isporučitelja usluge, te s natpisom „komunalni otpad“. Postojeći ispravni kontejneri nastavit će se koristiti, a za gospodarske subjekte za koje nisu nabavljeni kontejneri ili postojeći kontejneri svojom zapreminom ne udovoljavaju potrebama tvrtke ili su dotrajali, nabavit će se novi.
– gospodarskim subjektima isporučitelj usluge može uz pismenu suglasnost dozvoliti korištenje i drugih vrsta spremnika. U tom slučaju korisnik usluge samostalno nabavlja spremnik.
U stavku 1, točkama 1, 2, 3. i 4. isporučitelj usluge je vlasnik spremnika za otpad, a korisnicima ih ustupa na korištenje temeljem zapisnika o ustupanju na korištenje. U stavku 1, točki 5. korisnik usluge ja vlasnik spremnika za otpad. Korisnik usluge dužan je nabavljeni spremnik za otpad u roku 15 dana od dana nabave prijaviti isporučitelju usluge, što će se utvrditi zapisnikom o korištenju vlastitog spremnika za otpad.

Članak 14.

Korisnici usluge koji koriste tipizirane posude 120 l i tipizirane kontejnere zapremine 1100 l, 5 m3 i 7 m3 za komunalni otpad dužni su čuvati primljeni spremnik za otpad pažnjom dobrog gospodara, isti održavati u stanju funkcionalne sposobnosti, te brinuti o njegovoj čistoći i ispravnosti.
U slučaju krađe, korisnik je dužan isporučitelju usluge namiriti troškove nabave novog spremnika za otpad.
U slučaju težeg oštećenja ili uništenja spremnika za otpad nastalog krivnjom korisnika, isti je dužan namiriti troškove popravka ili nabave novog spremnika.
Korisnik odgovara isporučitelju usluge za štetu nastalu uslijed rukovanja spremnikom i otpadom koji se nalazio u spremniku, kao i za štetu uzrokovanu djelovanjem tvari koje se ne smiju odlagati u spremnik za otpad.
Korisnik usluge dužan je odmah prijaviti isporučitelju usluge promjenu adrese stanovanja/zaduženja, prestanak korisničkog odnosa, te isporučitelju usluge vratiti spremnik za otpad.
Za spremnik koji nije vratio korisnik usluge plaća isporučitelju usluge naknadu u visini cijene novog spremnika za otpad.

Članak 15.

Cijenu usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada iz kućanstva određuje isporučitelj usluge u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o otpadu.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za domaćinstva individualnog stanovanja u obiteljskim kućama te domaćinstva kolektivnog stanovanja u višestambenim zgradama, određuje se prema broju članova kućanstva odnosno broju osoba koje borave u nekretnini .
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada za gospodarske subjekte određuje se prema volumenu spremnika koji koristi gospodarski subjekt (spremniku za otpad volumena 120 l ili kontejneru volumena 1100 l, 5m3 i 7m3). Za gospodarske subjekte koji koriste vlastite spremnike za otpad cijena usluge određuje se prema zapremini spremnika za otpad utvrđenoj zapisnikom.

Članak 16.

Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada plaća se isporučitelju usluge, a obveznik plaćanja je vlasnik nekretnine ili korisnik nekretnine kad je vlasnik obvezu plaćanja prenio na korisnika.
Cijena usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sadrži trošak rada specijaliziranih vozila I rada radnika na sakupljanju i odvozu otpada, trošak odlaganja otpada i reciklažnog dvorišta te rada radnika na poslovima odlagališta, financiranje obnove strojnog i voznog parka, trošak nabave spremnika za otpad, trošak proširenja odlagališta I razvoja centra za gospodarenje otpadom, troškove obrade i distribucije uplatnica, troškove edukacije i održavanja programa za obradu podataka i sl.

Cijena usluge obuhvaća i uslugu sakupljanja glomaznog otpada dva puta godišnje, kao i uslugu sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja odvojeno skupljenog korisnog otpada.

Članak 17.

Korisnik usluge plaća komunalnu uslugu na osnovi ispostavljenih računa isporučitelja komunalne usluge prema roku plaćanja iskazanom na računu, odnosno obrascu platnog prometa.
Račun za obavljenu komunalnu uslugu sadrži podatke o isporučitelju usluge, o korisniku usluge, načinu obračuna cijene, visinu cijene po obračunskoj jedinici iz članka 15. ove Odluke i iznos računa.
Za plaćanje izvan ugovorenog roka isporučitelj usluge će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana nastanka obveze do dana plaćanja.
Trošak opomene obveza je korisnika usluge – dužnika i uključuje se u iznos dugovanja, a obračunava se u iznosu utvrđenom odlukom isporučitelja.
Kod pogrešno obračunatih računa za izvršenu komunalnu uslugu, korisnik je dužan o tome odmah, najkasnije u roku 8 dana od dana dostave računa, izvijestiti isporučitelja.

X. NADZOR

Članak 18.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke i propisa donesenih na temelju ove Odluke provodi komunalni redar.
Osim komunalnog redara nadzor obavljaju i Inspekcija zaštite okoliša, Sanitarna, Veterinarska, Poljoprivredna,Vodoprivredna, Gospodarska i Turistička inspekcija, svaka u okviru svoje nadležnosti propisane zakonom i drugim propisima, te odredbama ove Odluke.

Članak 19.

U slučaju kada se utvrdi da je počinjen prekršaj propisan ovom Odlukom nadležni Upravni odjel Grada Pakraca izdaje obavezni prekršajni nalog u skladu sa Prekršajnim zakonom.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 20.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.500,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja: se ne pridržava odredbi i zabrana iz članka 4., 5., 6., 7., 8., 14. i 16. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit ce se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaje iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom u iznosu od 400,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1.ovog članka.
Članak 21.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ako se ne pridržava odredbi članaka 9.,10,,11. i 12. ove Odluke.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati odvojeno sakupljanje korisnog i zelenog otpada prema odredbi članka 6. stavka 2. u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Isporučitelj usluge ima obvezu osigurati spremnike za otpad prema odredbama iz članka 13. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. u roku od osamnaest (18) mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Do ispunjenja obveze iz stavka 2. ovog članka, korisnici usluge kojima nisu dodijeljeni spremnici za otpad od strane isporučitelja usluge, mogu koristiti postojeće spremnike za otpad.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 362-02/10-01/03
URBROJ: 2162-07/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljača 2010. godine