Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 35. i čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), te čl. 36. i čl. 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način i postupci tijela Grada Pakraca nadležnih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima, izuzev postupka davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada, davanja u najam stanova u vlasništvu Grada i davanje na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu Grada, koji su postupci uređeni posebnim Odlukama.
Ova Odluka ne primjenjuje se na raspolaganje nekretninama kroz postupke dodjele koncesija ili uspostavu odnosa javno-privatnog partnerstva, a koji će se uređivati u skladu s posebnim zakonima.

Članak 2.
Tijela Grada Pakraca nadležna za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca su Gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Raspolaganje nekretninama u smislu ove Odluke smatra se prodaja, zamjena, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, uspostava prava građenja, te zakup ili najam nekretnine.
Nekretnine u vlasništvu Grada nadležna tijela mogu otuđiti ili njima raspolagati na drugi način samo na osnovi javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, osim u slučajevima kada je zakonom drukčije utvrđeno.
Odredbe stavka 3. ovog članka ne odnose se na slučajeve kad pravo vlasništva na nekretninama u vlasništvu Grada, stječu Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ako je to u interesu i cilju gospodarskog i socijalnog napretka njezinih građana.
Zemljište u vlasništvu Grad Pakraca nadležna tijela mogu prodati po utvrđenoj tržišnoj cijeni bez provedbe javnog natječaja:
– osobi kojoj je dio tog zemljišta potreban za formiranje neizgrađene građevne čestice u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja, ako taj dio ne prelazi 20 % površine planirane građevne čestice i
– osobi koja je na zemljištu u svom vlasništvu, bez građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta nadležnog tijela državne uprave, izgradila građevinu u skladu s detaljnim planom uređenja ili lokacijskom dozvolom, a nedostaje joj do 20% površine planirane građevne čestice, pod uvjetom da se obveže da će u roku od jedne godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora ishoditi građevinsku dozvolu.

Članak 3.
Gradonačelnik Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik) odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina, a najviše do 1.000 000 (milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina Grada čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000 000 (milijun) kuna donosi Gradsko vijeće.
Radnje u postupcima u svezi raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada iz ove Odluke provodi nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.
Nadležno upravno tijelo iz st. 3. ovoga članka je Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Pakraca.

II. PRODAJA NEKRETNINA

Članak 4.
Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina donosi nadležno tijelo iz članka 3. stavak 1. i 2. ove Odluke.
Odluka obavezno sadrži:
– oznaku i površinu nekretnine,
– početnu cijenu,
– iznos i način plaćanja jamčevine,
– rok zaključenja ugovora,
– rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
– pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
– obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene zemljišta i objave natječaja.
Nadležno tijelo prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene u obrocima na način određen stavkom 2. i 3. članka 10. ove Odluke.
Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim narednim danom nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.
U slučaju primitka dvije ponude sa istim ponuđenim iznosom, prednost će imati ponuda kod koje je ponuđeno jednokratno plaćanje kupoprodajne cijene.
Odredbe stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju i u drugim postupcima raspolaganja nekretninama.

Članak 5.
Početna vrijednost nekretnine utvrđuje se kao tržna cijena na osnovu procjene Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina Grada Pakraca.
U slučaju da nakon provedenog postupka prodaje nekretnine po procijenjenoj vrijednosti iz prethodnog stavka nije bilo zainteresiranih ponuditelja, tijelo koje je pokrenulo postupak prodaje može u ponovljenom natječaju smanjiti početnu cijenu, odnosno odrediti da natječaj bude otvoren do konačne prodaje nekretnine po utvrđenim uvjetima

Članak 6.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, tisku i na web stranicama Grada.
Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo iz članka 3. ove Odluke.

Članak 7.
Natječaj obavezno sadrži:
– oznaku i površinu nekretnine, te eventualne terete na istoj,
– početnu cijenu,
– naznaku vrste ponuditelja koji mogu sudjelovati u natječaju i eventualno prvenstvo kupnje,
– dokumentaciju koja se mora priložiti uz ponudu,
– rok za podnošenje pisanih ponuda,
– adresu na koju se pisane ponude podnose,
– mjesto i vrijeme otvaranja pisanih ponuda,
– mogućnost i vrijeme uvida nekretnine,
– iznos i način plaćanja jamčevine, uz naznaku da se jamčevina ne vraća ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne zaključi ugovor u propisanom roku ili ukoliko se ugovor raskine uslijed neplaćanja kupoprodajne cijene,
– rok zaključenja ugovora,
– rok i način plaćanja kupoprodajne cijene,
– naznaku da će se tabularna isprava za upis vlasništva izdati nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti (uključivo i u slučaju kada je predviđena obročna otplata),
– obvezu kupca, ukoliko zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene, na plaćanje zakonskih zateznih kamata od dana dospijeća do dana plaćanja,
– pravo prodavatelja da, ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem više od 90 dana, može raskinuti ugovor, a uplaćenu jamčevinu zadržati,
– pravo nadležnog tijela da ne izabere niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja,
– obvezu najpovoljnijeg ponuditelja da, pored kupoprodajne cijene, plati i troškove procjene zemljišta i objave natječaja.

Članak 8.
Natječaj se provodi na temelju pismenih ponuda dostavljenih poštom ili osobno, u zatvorenoj koverti s oznakom „ne otvaraj“ nadležnom upravnom tijelu.
Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 9.
Prilikom podnošenja ponude, može se odrediti plaćanje jamčevine.
Jamčevina iznosi 10% (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Potvrda o uplati jamčevine mora biti dostavljena uz ponudu.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene. Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 10.
Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos uplaćene jamčevine, uplatiti na žiro računa Grada najduže u roku 90 dana od dana zaključenja ugovora.
Nadležno tijelo može utvrditi mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene umanjene za uplaćenu jamčevinu u jednakim obrocima, uz plaćanje kamata prema stopi koju poslovna banka Grada obračunava na oročena sredstva na vrijeme obročne otplate, najdulje na rok od 12 (dvanaest) mjeseci.
Ukoliko kupac zakasni sa uplatom pojedinog obroka, preostali obroci dospijevaju na naplatu sa prvim narednim danom nakon isteka dana do kojeg je kupac bio dužan platiti tu ratu.

Ukoliko kupac zakasni sa plaćanjem kupoprodajne cijene po st. 1. i 3. ovog članka dužan je platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.
U slučaju da kupac zakasni s plaćanjem više od devedeset (90) dana od isteka roka iz st. 1. ili 3. ovog članka, Grad može raskinuti kupoprodajni ugovor i zadržati uplaćenu jamčevinu.

Članak 11.
Postupak otvaranja ponuda provodi Povjerenstvo koje se sastoji od tri službenika gradske uprave imenovanih po pročelniku upravnog tijela nadležnog za provođenje natječajnog postupka.
O postupku otvaranja ponuda Povjerenstvo vodi zapisnik.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva iz stavka 1. ovog članka.

III. ZAKUP ILI NAJAM ZEMLJIŠTA

Članak 12.
Zemljište u vlasništvu Grada može se dati u zakup ili najam (u daljnjem tekstu: zakup) fizičkim i pravnim osobama u svrhu privremenog korištenja tog zemljišta do donošenja odluke o privođenju namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom.
Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevine niti izvođenje drugih radova.
Iznimno od st. 2. ovog članka, na zemljištu koje se daje u zakup radi uređenja i korištenja zemljišta kao parkirališnog prostora, otvorenog skladišnog prostora ili uređenje zelenih površina, za poljoprivrednu obradu i slične namjene, uz prethodnu suglasnost Grada, dozvoljeno je izvođenje građevinskih radova koji su nužni radi privođenja namjeni koja je svrha zakupa, bez prava na povrat troškova ulaganja.
Uz zahtjev za odobrenje, zakupnik/najmoprimac (u daljnjem tekstu: zakupac) je dužan priložiti i odgovarajuću tehničku dokumentaciju (idejno rješenje, hortikulturno rješenje i sl.).
Ako je predmet zakupa dio zemljišne čestice, uz zahtjev je potrebno dostaviti skicu izmjere (iskolčenje) po ovlaštenom geodeti.

Članak 13.
Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno ili neodređeno vrijeme, u obliku ovršne isprave.
Zakupac se uvodi u posjed zakupljenog zemljišta na dan zaključenja ugovora, ukoliko ugovorom nije drukčije određeno.
Ugovorom iz st. 1. ovog članka utvrdit će se pravo Grada da jednostrano raskine ugovor kada zakupac ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa, te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj prostorno planskom dokumentacijom prije isteka vremena trajanja zakupa.
Danom isteka ili raskida ugovora sukladno stavku 1. i 3. ovog članka, zakupac je dužan predati Gradu u posjed zemljište slobodno od stvari, bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

Članak 14.
Zakupnina se plaća mjesečno do 20-og u mjesecu za tekući mjesec.

IV. SLUŽNOST

Članak 15.
Na nekretninama u vlasništvu Grada ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima mogu se ustanoviti, ukidati ili prelagati stvarne služnosti u svrhu postavljanja i održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže, uređaja za prijenos i razvod električne energije, telegrafsko-telefonske mreže, formiranja kolnih pristupa i druge komunalne infrastrukture.

Članak 16.
Za ustanovljenu služnost na nekretninama plaća se naknada koja ne može biti niža od razlike tržne cijene neopterećene i opterećene nekretnine, osim za služnosti radi izgradnje objekata vodovoda i kanalizacije trgovačkih društava u vlasništvu i suvlasništvu Grada.

V. HIPOTEKE

Članak 17.
Hipoteke na nekretninama Grada mogu se ustanovljavati za zaduživanje Grada ili ustanova i trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada kojima se financira izgradnja ili rekonstrukcija objekata i nabava opreme iz njihove djelatnosti.
Odluku o uspostavljanju hipoteke donosi nadležno tijelo iz članka 3. ove Odluke, ovisno o visini hipoteke.
VI. PRAVO GRAĐENJA I PRAVO DOGRADNJE I NADOGRADNJE

Članak 18.
Pravo građenja na zemljištu može se ustanoviti trajno ili na određeno vrijeme. Nakon isteka roka na koji je uspostavljeno pravo građenja izgrađeni objekt postaje vlasništvo Grada Pakraca.
Za ustupljeno pravo građenja plaća se naknada, sukladno posebnom propisu.

Članak 19.
Grad kao vlasnik ili suvlasnik posebnog dijela građevine može dozvoliti dogradnju ili nadogradnju građevine kojom se formira nova uporabna cjelina ili povećava posebni dio građevine u vlasništvu drugih osoba, te mijenjaju vlasnički odnosi na posebnim dijelovima građevine, nakon što isto pravo daju svi ostali suvlasnici građevine.
Za dano pravo iz stavka 1. ovog članka, investitor plaća Gradu naknadu proporcionalnu veličini suvlasničkog udjela Grada u cijeloj građevini.
U slučaju da investitor u roku od 2 (dvije) godine od dana zaključenja ugovora ne ishodi pravomoćna odobrenja za dogradnju ili nadogradnju, ugovor se smatra raskinutim, a Grad će izvršiti povrat uplaćene naknade u roku od narednih 60 (šezdeset) dana. Prije isteka roka iz ovog stavka, investitor koji je ishodio nepravomoćno odobrenje za dogradnju ili nadogradnju može podnijeti zahtjev za zaključenje aneksa ugovora kojim se produžuje rok.
U pogledu visine naknade koju će biti dužan platiti investitor moguće je ugovoriti sa vlasnicima ostalih posebnih dijelova građevine da se cjelokupna ili dio naknade svih suvlasnika koristi za održavanje zajedničkih dijelova zgrade, a koji troškovi se ne mogu pokriti iz sredstava pričuve.

VII. ODREĐIVANJE ZEMLJIŠTA ZA REDOVNU UPOTREBU GRAĐEVINE

Članak 20.
U postupcima utvrđivanja zemljišta koje služi redovnoj upotrebi građevina u kojima su prodani stanovi temeljem odredaba Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, pismeno očitovanje dati će Gradonačelnik na prijedlog nadležnog upravnog tijela za prostorno planiranje.
Zemljište koje služi redovnoj upotrebi građevine, čini manipulativni prostor oko građevine (u načelu 3 m oko zidova građevine, vodeći računa o konfiguraciji terena i postojećih zidova, te da preostali dio parcele ima osiguran pristup na javno prometnu površinu), koridor pristupa na javno prometnu površinu i zemljište na kojem su izgrađeni pomoćni objekti. Zemljište koje služi redovnoj upotrebi građevine ne mogu činiti površine katastarskih čestica koje su u naravi javne površine (cesta, nogostup, stubište i sl.).
Očitovanje iz stavka 1. ovog članka ne smatra se raspolaganjem nekretnina u smislu ove Odluke.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/96)

Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/10-01/01
URBROJ: 2162-06/01-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine