Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08), čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca od 23. veljače 2010. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je slijedeću

O D L U K U
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Članak 1.
Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda i to kako slijedi:

1. Građevinsko zemljište:
 k. č. br. 50/1, livada čimen, površine 1242 čhv (4.467 m2),
 k. č. br. 54/32, livada čimen, površine 773 čhv (2.780 m2),
 k. č. br. 54/33, livada čimen, površine 754 čhv (2.712 m2),
Ukupno: 9.959 m2

sve u k. o. Pakrac, z. k . ul. 648, posjedovni list br. 2352, na adresi Bolnička ulica (nasuprot bolnice).
Početna cijena: 398.360,00 kuna.

2. Stan br. 1, površine 58.83 m2, koji se nalazi u stambeno poslovnoj zgradi, u ulici Bolnička 1 u Pakracu, izgrađena na zemljištu k.č.br. 484, kuća, dvorište i gospodarska zgrada površine 177 čhv, upisana u z. k. ul. br. 39, posjedovni list br. 3442, k.o. Pakrac. Stan se nalazi prizemno, ulaz iz pasaža desno, sastoji se od: predprostora, ulaza, kupaonice, ostave, kuhinje, blagovaonice i jedne sobe.
Početna cijena: 280. 679,93 kuna.

3. Građevinsko zemljište sa zgradom u k.o. Batinjani, upisano u z.k.ul. 632, oznake k. č. br. 208, površine 1338 m2, u naravi dvorište Doma kulture u Batinjanima.
Početna cijena: 156.510,00 kuna.

UVJETI PRODAJE NEKRETNINA IZ ČLANKA 1. OVE ODLUKE

Članak 2.
Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u „Pakračkom listu”.

Članak 3.
Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Članak 4.
Za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 5.
Ponuda mora sadržavati:
 ime, prezime i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
 iznos ponuđene cijene, koja ne može biti manja od početne cijene iz članka 1. ove Odluke

Članak 6.
Prilozi uz ponudu:
 fizičke osobe – preslika domovnice,
 obrtnici – preslika obrtnice,
 trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
 potvrda o uplati jamčevine.

Članak 7.
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Članak 8.
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor, te u daljnjem roku od 90 dana isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Članak 9.
Ukoliko jedini ponuditelj odustane od svoje ponude ili u slučaju više identičnih ponuda, natječaj će se ponoviti s novim iznosom početne cijene.

Članak 10.
Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom:”Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvaraj”, uz dokumentaciju dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Pakrac – Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Članak 11.
Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 12.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

Članak 13.
Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Članak 14.
Javni natječaj za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke objavit će se u „Pakračkom listu” i web stranicama Grada Pakraca.

Članak 15.
Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 16.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Pakraca.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca zaključiti kupoprodajni ugovor s izabranim ponuditeljem.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/10-01/02
URBROJ: 2162-06/01-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine