Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca

Na temelju odredbi članaka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STIPENDIRANJU STUDENATA
GRADA PAKRACA

Članak 1.
U Odluci o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07) članak 14. mijenja se i glasi:
„Članak 14.
Stipendija se dodjeljuje početkom akademske godine i odnosi se na razdoblje od godinu dana, izuzev za mjesec srpanj i kolovoz.
Stipendija se isplaćuje korisnicima mjesečno, najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec.“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 604-01/10-01/01
URBROJ: 2162-06/07-10-02

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljače 2010.