Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama

Na temelju odredbi članka 35., a u svezi s člankom 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. (petoj) sjednici, održanoj dana 23. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o plaćama

Članak 1.
U Odluci o plaćama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 02/02 i dalje) u članku 4. stavku 1. ispod naslova Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, iza točke 13. dodaju se točke 13. a) i 13. b) koje glase:
koeficijent
„13. a) Stručni suradnik za upravljanje nekretninama 1,55
13. b) Poljoprivredni redar 1,00“

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 120-01/10-01/08
URBROJ: 2162-06/01-10-01
Pakrac, 23. veljače 2010.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.