Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC

Članak 1.
U Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/99) članak 3. mijenja se i glasi: „Sjedište društva je u Pakracu, Zona male privrede 5.“

Članak 2.
U glavi VII Upravljanje i odlučivanje u društvu iza članka 12. dodaje se novi članak broj 13. koji glasi:
„Članak 13. Dobit koju društvo ostvari svojim poslovanjem se ne isplaćuje, već se može upotrijebiti samo za daljnji razvoj registriranih djelatnosti Društva.“

Članak 3.
Članci 13. i 14. postaju članci 14. i 15.

Članak 4.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca, pred javnim bilježnikom sačiniti izmjenu i dopunu Izjave o osnivanju društva sukladno odredbama članka 1. i 2. ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:300-01/10-01/2
URBROJ: 2162-06/01-10-1

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljače 2010.