Odluka o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na osnivanje Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao
dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu

Članak 1.
Gradsko vijeće Grada Pakraca je suglasno te daje punu podršku osnivanju Visoke zdravstvene škole u Pakracu kao dislociranog stručnog studija sestrinstva i fizioterapije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu (nastavno: Veleučilište).

Članak 2.
U svrhu provedbe članka 1. ove Odluke Grad Pakrac preuzima obvezu, u dogovoru sa Srednjom školom Pakrac, osigurati prostorne uvjete za Veleučilišta u Pakracu i to u zgradi Srednje škole u Pakracu, u Aleji kestenova bb, te praktikuma zdravstvene struke u zgradi u Pakracu, Bolnička 59.

Članak 3.
U Proračunu Grada Pakraca za 2010. godinu planirati će se neophodna sredstva potrebna za početak rada Veleučilišta.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osamog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.”

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-04/10-01/01
URBROJ: 2162-03/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. godine