>

Odluka o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Odluka o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj:125/08) i članka 3. i 11. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o načinu obavljanja prijevozu pokojnika putem koncesije

I. OPĆE ODREDBE.

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca putem koncesije, te određuju uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije za prijevoz pokojnika na području Grada Pakraca.
Pod prijevozom pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice, a po potrebi i od mrtvačnice od grobnog mjesta na groblju.

Članak 2.
Koncesijom se stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika na području Grada Pakraca.
Dodjeljuju se dvije koncesija na rok od pet (5) godina.

Članak 3.
Korisnici usluge prijevoza pokojnika obvezni su koristiti usluge koncesionara Grada Pakraca, kada obavljanje usluge započinje i/ili završava na području Grada Pakraca.

II. UVJETI ZA DOBIVANJE KONCESIJE.

Članak 4.
Uvjeti za dobivanje koncesije su:
 da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje prijevoza pokojnika,
 da ima u vlasništvu specijalno vozilo namijenjeno samo prijevozu pokojnika (u nastavku teksta: furgon) ili pravo najma takovo vozila (leasing),
 da je pravna ili fizička osoba likvidna (BON-1, BON-2, uredno podmirene porezne obveze i obveze za doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i
 da odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nije kažnjavanja za kazneno djelo, koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika.

III. NAKNADA ZA KONCESIJU.

Članak 5.
Za koncesiju se plaća godišnja naknada Gradu Pakracu.
Iznos minimalne naknade za koncesiju je 10.000,00 kn .

Članak 6.
Naknada iz članka 5. ove Odluke plaća se najkasnije do 30.06. za tekuću godinu koncesije.

Članak 7.
Koncesionar nema pravo povrata uplaćene godišnje naknade za koncesiju, ako mu koncesija prestane prije isteka godine za koju je plaćena.

IV. JAVNO PRIKUPLJENJE PONUDA

Članak 8.
Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljuje Gradonačelnik Grada Pakraca u „Narodnim novinama“.
Objavom obavijesti o namjeri davanja koncesije započinje postupak davanja koncesije.
Obavijest sadrži:
– broj koncesija;
– uvjete za dobivanje koncesije;
– vrijeme za koje se daje koncesija;
– iznos godišnje naknade za koncesiju, vrijeme i način plaćanja;
– obvezu podnošenja cjenika prijevoza pokojnika, način naplate za pružene usluge i vrijeme važenja cjenika;
– obvezu podnošenja isprava kojima ponuđač dokazuje da ispunjava uvjete za dobivanje koncesije (izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra, isprave kojima dokazuje da ima u vlasništvu ili najmu – leasingu furgon, BON1, BON2, dokaz o urednom izvršenju dospjelih poreznih obaveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, potvrda o nekažnjavanju za kazneno djelo koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika);
– obvezu podnošenja dokaza o sposobnosti za ostvarivanje koncesije, tehničkoj i financijskoj sposobnosti i poslovnom ugledu (broj zaposlenih, prebivalište za fizičke osobe, odnosno sjedište pravne osobe, mogućnost obavljanja dežurstva 24 sata, broj furgona, dokaz da furgon ima katalizator ispušnih plinova, potvrdu sanitarne inspekcije da furgon ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete, potvrdu ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila);
– naznaku o tome da se nepotpune ponude neće uzimati u obzir;
– mjesto i vrijeme javnog otvaranja ponuda;
– elementi za odabir ponude;
– rok za podnošenje ponuda;
– kome se ponuda podnosi;
– te druge obavijesti.

Članak 9.
Pisana ponuda za dodjelu koncesije mora sadržavati:
– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja podnosi ponudu;
– izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra;
– dokaz da ponuditelj ima u vlasništvu furgon, odnosno dokaz o pravu najma (leasing) furgona;
– dokaz o financijskoj sposobnosti (BON1, BON2, uredno izvršenje dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje);
– potvrda o nekažnjavanju odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno fizičke osobe za kazneno djelo koje je povezano s djelatnošću prijevoza pokojnika;
– dokaz o broju zaposlenih;
– dokaz o prebivalištu za fizičke osobe, odnosno o sjedištu pravne osobe;
– izjava o mogućnosti obavljanja dežurstva 24 sata,
– podatak o broju furgona i o tome da furgon ima katalizator ispušnih plinova;
– potvrdu sanitarne inspekcije da furgon ispunjava sanitarno-tehničke i higijenske uvjete;
– potvrdu ovlaštene stanice za tehnički pregled vozila;
– cjenik usluga prijevoza pokojnika, način naplate za pružene usluge i rok važenja cjenika.
Isprave i dokazi se prilažu u izvorniku ili u ovjerenoj preslici s tim da ne smiju biti stariji od 30 dana.
Ponuda koja nije podnesena u roku i koja nije potpuna neće se uzeti u razmatranje za davanje koncesije.
Ponude se podnose u zatvorenoj omotnici, s naznakom “Ponuda za koncesiju – prijevoz pokojnika – ne otvaraj”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici gradskog upravnog tijela.

Članak 10.
Za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja Gradonačelnik osniva povjerenstvo.
Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana te zamjenike.
Zadaća povjerenstva je da javno otvara ponude o čemu vodi zapisnik. Nakon otvaranja ponuda povjerenstvo razmatra ponude i o tome podnosi izvješće Gradonačelniku.
Povjerenstvo će sačiniti prijedlog Odluke o izboru koncesionara te ga dostaviti Gradonačelniku Grada Pakraca.

Članak 11.
U postupku javnog otvaranja ponuda imaju pravo prisustvovati ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz uvjet predočenja pisanog dokaza o ovlasti.

V. DAVANJE KONCESIJE

Članak 12.
Gradsko vijeće Grada Pakraca odlučuje o izboru ponuditelja kojem daje koncesiju na prijedlog Gradonačelnika.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži sve elemente propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Gradsko vijeće Grada Pakraca može donijeti odluku da se ne odabere niti jedna ponuda pristigla na javni natječaj, te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema odbijenim ponuditeljima, kao ni troškove u vezi sudjelovanja ponuditelja u javnom natječaju.
Fizičkoj, odnosno pravnoj osobi može se dati samo jedna koncesija.
Koncesija se daje osobi koja ispunjava uvjete za dobivanje koncesije.
Koncesija se daje osobito na temelju sljedećih kriterija:
– poslovnog ugleda podnositelja ponude;
– sposobnosti za ostvarivanje koncesije (broj zaposlenih, prebivalište fizičke osobe, odnosno sjedište pravne osobe, mogućnost obavljanja dežurstva 24 sata)
– tehničkoj i financijskoj povoljnosti ponude (broj furgona, cjenik usluga, način naplate za pruženu uslugu i vrijeme važenja cjenika);
– povoljnost ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša (katalizator ispušnih plinova ugrađen u furgonu).

Članak 13.

Gradonačelnik sklapa ugovor o koncesiji s izabranim ponuditeljem na temelju akta Gradskog vijeća Grada Pakraca o davanju koncesije.
Ugovor o koncesiji obavezno sadrži sastojke propisane Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Zakona o koncesijama. Cjenik usluga priložen ponudi za dodjelu koncesije sastavni je dio ugovora o koncesiji.
Koncesionar stječe pravo obavljanja prijevoza pokojnika danom sklapanja ugovora o koncesiji.
Ako koncesionar ne uplati naknadu za koncesiju za prvu godinu ostvarivanja koncesije, odnosno ne pristupi potpisivanju ugovora o koncesiji, a svoj dolazak ne opravda u roku od osam dana od primanja poziva, smatrat će se da je odustao od koncesije.

Članak 14.
U slučaju iz članka 13. stavka 4. ove odluke Gradsko vijeće Grada Pakraca može dati koncesiju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju koji je sudjelovao u postupku javnog prikupljanja ponuda ili natječaja.

Članak 15.
Koncesija prestaje na način propisan Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 16.
Gradonačelnik može otkazati ugovor o koncesiji ako:
– koncesionar ne ispunjava obaveze preuzete ugovorom;
– koncesionar ili njegov radnik ne obavlja prijevoz pokojnika na način propisan ovom odlukom;
– koncesionar ne uplati godišnju naknadu za koncesiju određenu ugovorom o koncesiji;
– koncesionar ili njegov radnik naplati za uslugu cijenu veću od utvrđene cijene;
– koncesionar ili njegov radnik ne izda uredan račun za obavljenu uslugu.
Koncesionar može otkazati ugovor o koncesiji ne navodeći razloge za otkaz.
Otkazni rok je 30 dana, a počinje teći prvoga dana sljedećeg mjeseca od mjeseca u kojem je otkaz primljen.

VI. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA POKOJNIKA

Članak 17.
Koncesionar obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge.
Koncesionari su dužni na primjeren način obavijestiti građane o pružanju svoje usluge.
Koncesionar je dužan prijevoz pokojnika obavljati u skladu s propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.
Koncesionar, odnosno njegov radnik, dužan je prijevoz pokojnika obavljati s poštovanjem prema umrlima i na poziv, u najkraćem vremenu, doći na mjesto s kojeg treba prevesti, odnosno opremiti umrlu osobu.

Članak 18.
Koncesionar je dužan, odmah nakon sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti adresu svog sjedišta i broj telefona policiji, ovlaštenom mrtvozorniku i gradskom uredu nadležnom za komunalne djelatnosti.

Članak 19.
Ako koncesionar ne obavlja prijevoz pokojnika u skladu s ovom odlukom i ugovorom o koncesiji odgovara Gradu Pakracu za svu štetu koja bi mu time bila nanesena.

VII. CIJENA ZA PRUŽENU USLUGU

Članak 20.
Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja za pruženu uslugu utvrđuje koncesionar cjenikom usluga.
Koncesionar je dužan pri svakoj promjeni cijene svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost Gradonačelnika.
Gradonačelnik je dužan očitovati se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti, a u suprotnom smatra se da je suglasnost dana.
Zahtjev za pribavljanjem prethodne suglasnosti obavezno sadrži:
– način obračuna i plaćanja usluge prijevoza pokojnika;
– strukturu postojeće cijene usluge prijevoza pokojnika;
– predloženu novu cijenu usluge i njezinu strukturu;
– postotak promjene cijene u odnosu na postojeću cijenu;
– razloge za promjenu cijene s detaljnim obrazloženjem i kalkulacijom;
– dan primjene nove cijene.
Ako Gradonačelnik uskrati suglasnost na promjenu cijene pogrebnih usluga koncesionar je dužan primjenjivati cjenik koji je primjenjivao do podnošenja zahtjeva za promjenu cijena.

VIII. VOZILA

Članak 21.
Prijevoz umrlih osoba može se obavljati samo furgonom.
Furgon mora ispunjavati sanitarno-tehničke i higijenske uvjete određene propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i druge uvjete određene propisima o prijevozu u cestovnom prometu.

Članak 22.
Furgon mora biti uredno obojan te prije upućivanja u promet očišćen, dezinficiran i prozračen, a tijekom obavljanja usluge u dijelu furgona u kojem se nalazi umrla osoba mora biti uključena ventilacija.

IX. NADZOR

Članak 23.
Nadzor nad primjenom ove odluke obavlja gradsko upravno tijelo nadležno za komunalne poslove i poduzima mjere u skladu sa zakonom i ovom odlukom.
Ovlaštena službena osoba gradskog upravnog tijela nadležna za komunalne poslove može poduzeti slijedeće mjere:
– naplatiti globu;
– izdati prekršajni nalog i izreći globu

X. GLOBE

Članak 24.
Globom u iznosu od 800,00 do 1.000,00 kn kazniti će za prekršaj pravna osoba ako :
1. ne koristi usluge koncesionara Grada Pakraca, a obavljanje usluge započinje i završava na području Grada Pakraca (članak 3. Odluke);
2. ne obavlja prijevoz pokojnika na poziv korisnika usluge (članak 17. stavak 1.Odluke);
3. ne obavlja prijevoz pokojnika s poštovanjem prema umrlom i na poziv, u najkraćem vremenu, ne dođe na mjesto s kojeg treba prevesti pokojnika (članak 17. stavak 4. Odluke);
4. obavlja prijevoz pokojnika vozilom koje nije furgon(članak 21. stavak 1. Odluke);
Globom u iznosu od 100,00 – 200,00 kn kazniti će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Globom u iznosu od 100,00 – 200,00 kn kazniti će se i fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Ovlaštena osoba može od počinitelja prekršaja iz stavka 1. ovog članka naplatiti globu u iznosu od 100,00 kn, odmah na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.
Ako počinitelj prekršaja ne plati globu na mjestu počinjenja prekršaja izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da globu plati u roku od osam dana od dana počinjenja kad je počinio prekršaj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE.

Članak 25.
Do davanja koncesije na način propisan ovom odlukom pravo obavljanja pogrebnih poslova imaju pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu ove odluke registrirane za obavljanje pogrebnih poslova .

Članak 26.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 362-02/10-01/01
URBROJ: 2162-07/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 23. veljača 2010. godine