>

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Odluka o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 11. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja “Pečat Grada Pakraca”

I

Javno priznanje “Pečat Grada Pakraca”, za osobit doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada, dodjeljuje se:

– Marijanu Pinhaku iz Zagreba,
– Hrvatskom memorijalno dokumentacijskom centu Domovinskog rata iz Zagreba.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/01-10-10

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010.g.