>

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petoj sjednici održanoj 23. veljače 2010. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i
načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Članak 1.
U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/07 – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 2. druga rečenica mijenja se i glasi:
„Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog prometne situacije nije moguće zatvoriti fizičkim preprekama.“

Članak 2.
U članku 3. Odluke riječi „Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 3.
U članku 8. stavku 1. Odluke riječi „je ograničeno i iznosi“ zamjenjuju se riječima „preporučeno traje“.
U članku 8. stavku 2. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 4.
U članku 9. stavku 1. Odluke prije riječi „parkirna karta“ dodaju se riječi „dnevna ili satna“.
U članku 9. dodaje se stavak 2. koji glasi:
„Pakirna karta izdaje se kao dnevna karta za određenu parkirališnu zonu i vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje, a za kraće vrijeme korištenja parkirališta izdaje se satna karta.“
Stavci 2. i 3. članka 9. Odluke postaju 3. i 4. stavak.
U članku 9. stavku 3. Odluke riječi „te drugi znakovi pomoću kojih se obilježava godina, dan, mjesec“ se zamjenjuju riječju “nadnevak“.

Članak 5.
U članku 10. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.
Druga rečenica u članku 10. Odluke se briše.

Članak 6.
Članak 13. Odluke mijenja se i glasi:
„Ako korisnik parkirališta ne kupi odnosno ne preuzme dnevnu kartu na način iz čl. 9. ove Odluke, smatra se da je preuzeo dnevnu kartu koju mu je ovlaštena osoba koncesionara stavila na vjetrobransko staklo vozila i dužan ju je platiti u roku od osam dana od dana njenog preuzimanja.
Dnevna karta s nalogom za plaćanje preuzeta na način iz stavka 1. ovog članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostavljanja i ne odgađaju plaćanje.

Ako korisnik parkirališta ne plati dnevnu kartu u roku iz stavka 1. ovog članka dužan je osim iznosa dnevne karte, u daljnjih osam dana, platiti i stvarne troškove koncesionara te zakonsku zateznu kamatu, na što će ga se u nalogu upozoriti.
Ukoliko korisnik parkirališta ne podmiri obveze iz stavka 3. ovog članka u danim rokovima, koncesionar će pokrenuti postupak prisilne naplate pred nadležnim tijelima, a u svoje ime i iz svoj račun.“

Članak 7.
U članku 14. stavak 1. Odluke se briše.
U članku 14. stavku 2. Odluke brišu se riječi „odbijanja plaćanja parkirne karte i u slučaju“, a riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 8.
Članak 15. Odluke se briše.

Članak 9.
U članku 16. Odluke brišu se riječi „koji podliježe plaćanju globe i protiv kojeg će se pokretati postupak prisilne naplate“.

Članak 10.
U članku 17. Odluke prije riječi „vremena“ dodaje se riječ „preporučenog“.

Članak 11.
U članku 18. Odluke prije riječi „vremena“ dodaje se riječ „preporučenog“.

Članak 12.
Članak 19. Odluke se briše.

Članak 13.
U članku 20. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 14.
U članku 24. stavku 1. Odluke riječi „Gradskog poglavarstva Pakrac“ se zamjenjuju riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“, a riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 15.
U članku 25. stavku 3. Odluke riječi „Gradskog vijeća Pakrac, a na prijedlog Gradskog poglavarstva Pakrac“ zamjenjuju se riječima „gradonačelnika Grada Pakraca“.

Članak 16.
U članku 28. Odluke riječi „Gradsko vijeće Pakrac“ se zamjenjuju riječima „gradonačelnik Grada Pakraca“, a briše se broj „19“.

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/10-01/01
URBROJ: 2162-05/01-10-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010. g.