Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

Na temelju odredbe članka 10. i 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09) i članka 17. stavak 1. u svezi sa člankom 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca””br. 1/98 i 3/03), a na prijedlog Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeća Pakraca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 23. veljače 2010. godine donijelo je

O D L U K U
o dodjeli javnog priznanja
Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca”

I

Zlatna plaketa “Grb Grada Pakraca” dodjeljuje se za izuzetna ostvarenja na svim područjima gospodarskog i društvenog života Grada slijedećim osobama:

 Općini Cimolais, Republika Italija, za područje donatorstva,
 Mati Čurku iz Bjelovara, za područje kulture,
 g. Ivici Špančiću iz Pakraca, za područje drugih društvenih djelatnosti.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. i 4. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca Zlatna plaketa «Grb Grada Pakraca», kao javno priznanje za životno djelo dodjeljuje se:

– prof. Gojku Bosancu, za životno djelo za područje drugih društvenih djelatnosti.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/10-01/01
URBROJ: 2162-04/01-10-11

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 23. veljače 2010.g.