Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o. Pakrac za 2008. godinu, u dostavljenom tekstu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 300-01/09-01/02
URBROJ: 2162-01/1-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.