Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 91/96 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora
u „Spahijskom podrumu“ u Pakracu

Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi pod nazivom „Spahijski podrum“, izgrađenoj na k.č.br. 226/2 u k.o. Pakrac, u Pakracu, Trg pape Ivana Pavla II. br 9.

Članak 2.
Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od:
1. Podrum, površine 715 m2,
2. prizemlje, površine 765 m2,
3. potkrovlje 1, površine 597 m2,
4. potkrovlje 2, površine 533 m2,
što ukupno iznosi 2.612 m2.

Članak 3.
U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke mogu se obavljati djelatnosti kako slijedi:
1. Podrum – djelatnost proizvodnje vina – vinarija,
2. prizemlje – ugostiteljska djelatnost (restoran, vinoteka…),
3. potkrovlje 1 i potkrovlje 2 – djelatnost smještaja gostiju (sobe, apartmani).

Članak 4.
Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja, prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku.

Članak 5.
Ponude se dostavljaju u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Članak 6.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti proizvodnje vina.

Članak 7.
Zakup poslovnog prostora iz članka 2. ove Odluke može se ostvariti za razdoblje do 30 godina.

Članak 8.
Početna zakupnina za poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do 5. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.
Prostor koji se daje u zakup nije u uporabnom niti funkcionalnom stanju, te ga je potrebno prethodno odgovarajuće preurediti za obavljanje djelatnosti iz članka 3. ove Odluke.

Članak 10.
Troškove preuređenja poslovnog prostora u smislu odredbi članka 9. ove Odluke snosi zakupnik. Zakupnik se obvezuje o svom trošku pribaviti projektnu dokumentaciju kao i izvesti radove preuređenja predmetnog prostora, uz prethodnu pisanu suglasnost zakupodavca.

Članak 11.
Zakup se zasniva ugovorom o zakupu u pisanom obliku i to kao ovršna isprva u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu, na trošak zakupnika.

Članak 12.
Ulaganja zakupnika u poslovni prostor u smislu odredbi članka 10. ove Odluke mogu se prebijati do iznosa mjesečne zakupnice dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega zakupnik plaća puni iznos zakupnine.

Članak 13.
Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz članka 58. Zakona s pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti prvo prvenstva samo ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnik mirovine ostvarene po navedenom zakonu, te ako se pozovu na pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 14.
U slučaju da zakupodavac prodaje predmet zakupa za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, zakupnik ima pravo prvenstva kupnje predmetnog prostora ukoliko udovolji uvjetima iz najpovoljnije ponude.
U tom slučaju tržišna vrijednost predmetnog objekta utvrđuje se na temelju procjene ovlaštenog vještaka izvršene prije uređenja objekta.

Članak 15.
Osim zakupnine zakupnik plaća sve režijske troškove koji nastaju korištenjem predmeta zakupa (struja, voda, plin, komunalna naknada i drugo), kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme zakupa.

Članak 16.
Nakon isteka ugovornog roka zakupa, zakupnik koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje ugovora o zakupu.

Članak 17.
Zakupnik nema pravo predmet zakupa dati u podzakup bez suglasnosti zakupodavca.

Članak 18.
Tekst natječaja mora sadržavati slijedeće:
– predmet zakupa,
– namjenu poslovnog prostora,
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine, kao i odredbu da, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina se ne vraća,
– rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za učešće u natječaju,
– vrijeme u kojemu se može razgledati poslovni prostor,
– odredba da u javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 19.
Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom smatra se da je isti odustao od sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 20.
Minimalni uvjeti zakupa su:
1. započeti obavljati djelatnost proizvodnje vina u roku od 1 godine od dana preuzimanja
poslovnog prostora.
2. Započeti obavljati ugostiteljsku djelatnost u roku od 4 godine od dana preuzimanja
poslovnog prostora.

Članak 21.
Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv / ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa radi povrata jamčevine,
– kratki opis dosadašnjeg poslovanja te poslovni plan,
– namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine, ne niži od početne cijene.

Dokazi o sposobnosti ponuditelja:
(Prilozi uz prijavu)
– Trgovačko društvo:
– preslik rješenja o upisu u sudski registar,
– BON 1, ne stariji od 30 dana,
– presliku bilance i račun dobiti i gubitka za posljednje izvještajno razdoblje.

– Obrtnik:
– presliku rješenja o upisu u obrtni registar,
– presliku prijave poreza na dohodak za posljednje razdoblje,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 13. ove Odluke.
– Potvrda porezne uprave o podmirivanju obvezama poreza i doprinosa (ne stariji od 30 dana).
– Dokaz o uplati jamčevine.
– BON 2, ne stariji od 30 dana.
– Broj i kvalifikaciona struktura radnika koji će obavljati navedene djelatnosti u predmetnom
poslovnom prostoru.
– Izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa.

Članak 22.
Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kuna i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca s naznakom „jamčevina za zakup Spahijskog podruma“

Članak 23.
Ponuditeljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća a izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u zakupninu.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, gubi pravo povrata jamčevine.

Članak 24.
Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 25.
Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti radi obavljanja djelatnosti snosi zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 26.
O predaji poslovnog prostora zakupniku sačiniti će se posebni zapisnik u koji će se unijeti podaci o stanju poslovnog prostora.

Članak 27.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana početka obavljanja djelatnosti proizvodnje vina u predmetnom poslovnom prostoru.

Članak 28.
Na sklapanje, izvršavanje i prestanak ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora, kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 29.
Za provedbu javnog natječaja po ovoj Odluci zadužuje se posebno povjerenstvo koje će imenovati gradonačelnik Grada Pakraca, u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 30.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik Grada Pakraca, na prijedlog povjerenstva iz prethodnog članka ove Odluke.

Članak 31.
Grad Pakrac zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda, te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 32.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/09-01/11
URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.