Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini

Na temelju odredbe članka 11. Zakona o otpadu („Narodne novine“ br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja
otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2008. godini u dostavljenom tekstu.

Članak 2.
Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Članak 3.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/09-01/03
URBROJ: 2162-03/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009. godine