Odluka o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009.g.
donijelo

O D L U K U
o razrješenju i imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu
javnih priznanja Grada Pakraca

Članak 1.
Razrješuju se dužnosti slijedeći članovi Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca:
– Nikola Šimić, prof., predsjednik,
– Marijan Kratki, član,
– Renato Terek, član,
– Josip Kobetić, član,
– Miroslav Čatak, član,
– Vjekoslav Krenek, član,
– Drago Lujić, član.

Članak 2.
Za članove Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca imenuju se:
– Nikola Šimić prof., predsjednik,
– dr. Mirela Gunjević Delišimunović, članica,
– Gojko Brzica dipl.polit., član(ica)
– Darko Grašar, član,
– Mihaela Pavković dipl.iur., članica,
– Marko Martinelli, član,
– Miroslav Delač, član.

Članak 3.
Predsjednik i članovi Ocjenjivačkog odbora imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/09-01/03
URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.