Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

I.

            Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u katastarskim općinama Badljevina, Branešci, Budići, Kraguj, Prgomelje i Tisovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca predviđeno za prodaju, izuzeće i povrat, i to:

Popis katastarskih čestica na natječaju za zakup na području Grada Pakraca

k.o. BADLJEVINA
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
68 1194 1 LIVADA 561 27,87 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1194 2 LIVADA 489 24,29 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1194 5 LIVADA 2230 55,39 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1194 6 LIVADA 1255 31,17 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1194 7 LIVADA 820 20,37 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1194 8 LIVADA 701 17,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 1 LIVADA 295 7,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 3 LIVADA 342 8,50 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 4 LIVADA 403 10,01 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 5 LIVADA 1338 33,24 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 6 LIVADA 719 17,86 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 7 LIVADA 899 22,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 8 LIVADA 1162 28,86 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO 1195 9 LIVADA 3841 95,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO 1195 10 LIVADA 1187 58,97 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1195 11 LIVADA 762 18,93 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 12 LIVADA 270 6,71 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 13 LIVADA 698 17,34 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 14 LIVADA 795 19,75 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 15 LIVADA 1061 26,36 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 16 LIVADA 129 3,20 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1197 1 LIVADA 5168 128,37 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 3 LIVADA 2392 59,42 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 4 LIVADA 2338 58,08 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 5 LIVADA 4140 102,84 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 6 LIVADA 2007 49,85 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 7 LIVADA 1859 46,18 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 8 LIVADA 1572 78,10 kn 5 arondirano, meliorirano,
68 1197 9 LIVADA 3496 173,68 kn 5 arondirano, meliorirano,
68 1197 10 LIVADA 4204 208,85 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1197 11 LIVADA 4676 232,30 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1197 12 LIVADA 2187 54,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 13 LIVADA 2464 61,21 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 14 LIVADA 2025 50,30 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 15 LIVADA 1928 47,89 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 16 LIVADA 1669 82,92 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1197 17 LIVADA 2187 54,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO1197 19 LIVADA 4068 202,10 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 1 LIVADA 421 20,92 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 2 LIVADA 338 16,79 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 3 LIVADA 2787 138,46 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 4 LIVADA 2784 138,31 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 5 LIVADA 5586 277,51 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 6 LIVADA 2809 139,55 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 7 LIVADA 5636 280,00 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 8 LIVADA 4237 210,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 9 LIVADA 2820 140,10 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 10 LIVADA 1410 70,05 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 11 LIVADA 1877 93,25 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 13 LIVADA 11333 563,02 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 14 LIVADA 2924 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 15 LIVADA 4298 213,52 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 16 LIVADA 5722 142,13 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 17 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 18 LIVADA 5737 142,51 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 20 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 22 LIVADA 5848 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 23 LIVADA 5715 141,96 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 24 LIVADA 2852 70,84 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 25 LIVADA 2842 141,19 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 26 LIVADA 5666 281,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 27 LIVADA 6186 307,32 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 28 LIVADA 5442 270,36 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 29 LIVADA 5078 252,28 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 30 LIVADA 942 46,80 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 31 LIVADA 1881 93,45 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 32 LIVADA 5733 142,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 33 LIVADA 2572 127,78 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 34 LIVADA 2787 138,46 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 35 LIVADA 2809 139,55 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 36 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 37 LIVADA 4237 210,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 38 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 39 LIVADA 4219 209,60 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 40 LIVADA 939 46,65 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 41 LIVADA 1410 70,05 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 42 LIVADA 4294 106,66 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 43 LIVADA 2867 71,22 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 44 LIVADA 2841 70,57 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 45 LIVADA 2877 142,93 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 46 LIVADA 2924 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 47 LIVADA 2938 145,96 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 48 LIVADA 2924 72,63 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 49 LIVADA 5845 145,19 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 50 LIVADA 1467 72,88 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 51 LIVADA 2870 71,29 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 52 LIVADA 4240 210,64 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 53 LIVADA 5733 142,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 54 LIVADA 1439 35,74 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 55 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 56 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1200 0 LIVADA 5755 285,91 kn 5 arondirano, meliorirano
68 UKUPNO 270884 10.376,81 kn
72 1685 7 ORANICA 11509 499,49 kn 20
80 1663 6 ORANICA 5604 243,21 kn 20
95 1322 1 LIVADA 1212 50,18 kn 5 javno vodno dobro
95 1322 2 LIVADA 1212 50,18 kn 5 javno vodno dobro
96 1321 2 LIVADA 1780 73,69 kn 5 javno vodno dobro
97 1320 2 LIVADA 399 16,52 kn 20
98 1305 2 LIVADA 1885 78,04 kn 5 javno vodno dobro
       BADLJEVINA UKUPNO 294485 11.388,12 kn
k.o. BRANEŠCI
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 867 0 PAŠNJAK 6934 65,18 kn 20 zaraslo
1  DIO  868 1 PAŠNJAK 720582 6.773,47 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1  DIO  868 1 ORANICA 21580 202,85 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1

 DIO  868

1 ORANICA 1798 16,90 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1  DIO  868 1 VOĆNJAK 3597 33,81 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 868 12 ORANICA 432 4,06 kn 20 zaraslo
1 868 13 ORANICA 115 1,08 kn 20 zaraslo
1 871 0 PAŠNJAK 1003 9,43 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 875 2 ORANICA 370 3,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 882 0 LIVADA 4366 41,04 kn 20 zaraslo
1 DIO  883 0 VOĆNJAK 2518 23,67 kn 5 zaraslo
1 893 1 PAŠNJAK 6532 61,40 kn 20 zaraslo
1 893 2 PAŠNJAK 6532 61,40 kn 20 zaraslo
1 894 0 PAŠNJAK 2126 19,98 kn 5 zaraslo
1 899 1 LIVADA 270 2,54 kn 20 zaraslo
1 900 1 ORANICA 6319 59,40 kn 20 zaraslo
1 900 5 ORANICA 1935 18,19 kn 20 zaraslo
1 901 1 LIVADA 719 6,76 kn 20 zaraslo
1 906 2 ORANICA 1579 14,84 kn 20 zaraslo
1 907 2 ORANICA 2277 21,40 kn 20 zaraslo
1 908 2 ORANICA 273 2,57 kn 20 zaraslo
1 914 1 PAŠNJAK 9819 92,30 kn 20 zaraslo
1 922 2 ORANICA 748 7,03 kn 20 zaraslo
1 923 2 ORANICA 1176 11,05 kn 20 zaraslo
1 924 0 PAŠNJAK 106648 1.002,49 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 927 0 PAŠNJAK 20238 190,24 kn 5 zaraslo
1 928 0 PAŠNJAK 2967 27,89 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 929 0 PAŠNJAK 5373 50,51 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 936 0 ORANICA 1306 12,28 kn 20 zaraslo
1 938 0 LIVADA 1683 15,82 kn 20 zaraslo
1 951 1 PAŠNJAK 860 8,08 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 952 0 PAŠNJAK 1906 17,92 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 953 3 ORANICA 8118 76,31 kn 20 zaraslo
1 968 3 ORANICA 867 8,15 kn 20 zaraslo
1 968 3 VOĆNJAK 867 8,15 kn 20 zaraslo
1 972 2 ORANICA 8923 83,88 kn 20 zaraslo
1 973 1 PAŠNJAK 378 3,55 kn 20 zaraslo
1 973 2 ORANICA 331 3,11 kn 20 zaraslo
1 974 2 PAŠNJAK 5715 53,72 kn 20 zaraslo
1 975 0 PAŠNJAK 1608 15,12 kn 20 zaraslo
1 976 3 PAŠNJAK 1223 11,50 kn 20 zaraslo
1 980 4 ORANICA 252 2,37 kn 20 zaraslo
1 BRANEŠCI UKUPNO 972863 9.144,91 kn
k.o. BUDIĆI
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 426 0 ORANICA 4187 90,86 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 428 3 LIVADA 2198 47,70 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 433 0 LIVADA 1752 38,02 kn 20 zaraslo
1 434 0 LIVADA 557 12,09 kn 20 zaraslo
1 435 0 LIVADA 2568 55,73 kn 20 zaraslo
1 436 0 LIVADA 1129 24,50 kn 20 zaraslo
1 437 1 LIVADA 2816 61,11 kn 20 zaraslo
1 437 4 LIVADA 1521 33,01 kn 20 zaraslo
1 439 0 LIVADA 8146 176,77 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 440 1 LIVADA 996 21,61 kn 20 zaraslo
1 440 2 LIVADA 1169 25,37 kn 20 zaraslo
1 440 3 LIVADA 1137 24,67 kn 20 zaraslo
1 441 1 LIVADA 1079 23,41 kn 20 zaraslo
1 447 0 LIVADA 2090 45,35 kn 5 zaraslo
1 450 0 LIVADA 813 17,64 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 451 3 LIVADA 3330 72,26 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 455 1 LIVADA 1234 26,78 kn 20 zaraslo
1 455 2 LIVADA 1003 21,77 kn 20 zaraslo
1 455 3 LIVADA 1025 22,24 kn 20 zaraslo
1 456 0 LIVADA 2018 43,79 kn 20 zaraslo
1 459 1 LIVADA 1489 32,31 kn 20 zaraslo
1 460 2 LIVADA 1827 39,65 kn 5 zaraslo
1 461 2 LIVADA 1291 28,01 kn 5 zaraslo
1 462 0 PAŠNJAK 2874 54,03 kn 20
1 463 0 PAŠNJAK 1194 22,45 kn 20
1 464 0 PAŠNJAK 687 12,92 kn 20
1 465 1 LIVADA 1906 41,36 kn 5 zaraslo
1 465 2 LIVADA 1762 38,24 kn 20 zaraslo
1 465 3 LIVADA 2126 46,13 kn 5 zaraslo
1 466 1 LIVADA 1457 31,62 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 1 LIVADA 1831 39,73 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 2 LIVADA 1780 38,63 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 4 LIVADA 1845 40,04 kn 20 zaraslo
1 468 1 PAŠNJAK 345 6,49 kn 20
1 468 2 PAŠNJAK 486 9,14 kn 5
1 468 4 PAŠNJAK 334 6,28 kn 20
1 469 1 PAŠNJAK 557 10,47 kn 20
1 469 2 PAŠNJAK 608 11,43 kn 20
1 469 3 PAŠNJAK 561 10,55 kn 5
1 470 1 LIVADA 2090 45,35 kn 20 zaraslo
1 470 2 LIVADA 2403 52,15 kn 20 zaraslo
1 470 3 LIVADA 2097 45,50 kn 5 zaraslo
1 471 1 LIVADA 2665 57,83 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 472 1 PAŠNJAK 1007 18,93 kn 5
1 473 0 PAŠNJAK 295 5,55 kn 5 javno vodno dobro
1 474 0 PAŠNJAK 550 10,34 kn 5 javno vodno dobro
1 475 0 PAŠNJAK 3370 63,36 kn 5 javno vodno dobro
1 476 1 PAŠNJAK 6130 115,24 kn 5
1 476 3 PAŠNJAK 762 14,33 kn 20
1 476 4 PAŠNJAK 1047 19,68 kn 5
1 477 2 PAŠNJAK 1460 27,45 kn 20
1 478 1 PAŠNJAK 950 17,86 kn 20
1 478 2 PAŠNJAK 906 17,03 kn 20
1 478 4 PAŠNJAK 2762 51,93 kn 20
1 478 5 PAŠNJAK 2906 54,63 kn 5
1 478 6 PAŠNJAK 3435 64,58 kn 20
1 478 7 PAŠNJAK 3079 57,89 kn 20
1 481 0 PAŠNJAK 3230 60,72 kn 20
1 482 1 PAŠNJAK 4280 80,46 kn 20
1 482 2 PAŠNJAK 4586 86,22 kn 20
1 483 2 PAŠNJAK 2334 43,88 kn 5
1 483 3 PAŠNJAK 2982 56,06 kn 20
1 484 0 PAŠNJAK 1101 20,70 kn 20
1 485 0 PAŠNJAK 1363 25,62 kn 20
1 486 0 PAŠNJAK 5855 110,07 kn 5
1 489 2 PAŠNJAK 2403 45,18 kn 20
1 489 3 PAŠNJAK 2403 45,18 kn 20
1 490 1 PAŠNJAK 2582 48,54 kn 20
1 490 2 PAŠNJAK 1536 28,88 kn 20
1 491 0 PAŠNJAK 748 14,06 kn 20
1 492 1 PAŠNJAK 1406 26,43 kn 20
1 492 2 PAŠNJAK 1921 36,11 kn 20
1 493 0 LIVADA 2557 55,49 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 497 0 LIVADA 252 5,47 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 498 2 PAŠNJAK 568 10,68 kn 20
1 499 2 PAŠNJAK 2795 52,55 kn 20
1 500 3 LIVADA 3805 82,57 kn 20 zaraslo
1 504 1 PAŠNJAK 4762 89,53 kn 20
1 504 2 ORANICA 5298 114,97 kn 20 zaraslo
1 505 0 PAŠNJAK 396 7,44 kn 20
1 506 1 PAŠNJAK 3061 57,55 kn 5
1 507 1 PAŠNJAK 971 18,25 kn 20
1 507 2 PAŠNJAK 985 18,52 kn 20
1 507 3 PAŠNJAK 1798 33,80 kn 20
1 508 1 PAŠNJAK 5237 98,46 kn 20
1 511 1 PAŠNJAK 144 2,71 kn 20
1 511 2 PAŠNJAK 234 4,40 kn 20
1 512 1 PAŠNJAK 3816 71,74 kn 20
1 512 2 PAŠNJAK 3345 62,89 kn 20
1 513 0 PAŠNJAK 619 11,64 kn 20
1 514 0 PAŠNJAK 5312 99,87 kn 20
1 515 0 PAŠNJAK 1590 29,89 kn 5
1 516 1 PAŠNJAK 3165 59,50 kn 20
1 516 2 PAŠNJAK 4179 78,57 kn 20
1 517 1 PAŠNJAK 622 11,69 kn 20
1 518 0 LIVADA 5384 116,83 kn 20 zaraslo
1 520 1 PAŠNJAK 795 14,95 kn 5
1 520 2 PAŠNJAK 860 16,17 kn 5
1 521 1 PAŠNJAK 126 2,37 kn 5
1 521 2 PAŠNJAK 61 1,15 kn 5
1 537 0 LIVADA 1859 40,34 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 553 0 LIVADA 7362 159,76 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 554 0 LIVADA 6262 135,89 kn 20 zaraslo
1 555 0 LIVADA 1611 34,96 kn 20 zaraslo
1 556 0 LIVADA 10981 238,29 kn 20 zaraslo
1 557 0 LIVADA 4172 90,53 kn 20 zaraslo
1 560 0 LIVADA 507 11,00 kn 5 zaraslo
1 561 0 LIVADA 259 5,62 kn 5 zaraslo
1 562 0 LIVADA 11653 252,87 kn 5 zaraslo
1 563 0 LIVADA 2471 53,62 kn 20 zaraslo
1 564 0 LIVADA 3604 78,21 kn 20 zaraslo
1 565 0 LIVADA 1230 26,69 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 567 1 LIVADA 1338 29,03 kn 20 zaraslo
1 567 3 ORANICA 5697 123,62 kn 20 zaraslo
1 568 0 ORANICA 543 11,78 kn 20 zaraslo
1 569 4 ORANICA 4043 87,73 kn 20 zaraslo
1 570 2 ORANICA 1903 41,30 kn 20 zaraslo
1 572 0 PAŠNJAK 676 12,71 kn 20
1 573 0 LIVADA 5988 129,94 kn 20 zaraslo
1 576 1 ORANICA 3766 81,72 kn 20 zaraslo
1 577 0 ORANICA 2856 61,98 kn 20 zaraslo
1 578 0 ORANICA 317 6,88 kn 20 zaraslo
1 579 0 LIVADA 3942 85,54 kn 20 zaraslo
1 584 0 ORANICA 572 12,41 kn 20 zaraslo
1 585 0 ORANICA 1388 30,12 kn 5 zaraslo
1 586 1 ORANICA 3946 85,63 kn 20 zaraslo
1 586 2 PAŠNJAK 1453 27,32 kn 20
1 587 0 ORANICA 3241 70,33 kn 20 zaraslo
1 588 0 LIVADA 435 9,44 kn 20 zaraslo
1 589 0 LIVADA 3942 85,54 kn 20 zaraslo
1 590 0 LIVADA 317 6,88 kn 5 zaraslo
1 591 0 LIVADA 2658 57,68 kn 5 zaraslo
1 592 1 LIVADA 1248 27,08 kn 20 zaraslo
1 592 2 LIVADA 2604 56,51 kn 20 zaraslo
1 593 0 ORANICA 3057 66,34 kn 20 zaraslo
1 594 0 LIVADA 640 13,89 kn 20 zaraslo
1 595 0 LIVADA 3446 74,78 kn 20 zaraslo
1 600 0 LIVADA 1410 30,60 kn 20 zaraslo
1 604 2 LIVADA 1640 35,59 kn 20 zaraslo
1 605 1 ORANICA 2442 52,99 kn 20 zaraslo
1 605 2 ORANICA 2442 52,99 kn 20 zaraslo
1 607 3 LIVADA 3147 68,29 kn 20 zaraslo
1 611 1 LIVADA 464 10,07 kn 20 zaraslo
1 611 3 LIVADA 374 8,12 kn 20 zaraslo
1 612 1 LIVADA 2032 44,09 kn 20 zaraslo
1 612 3 LIVADA 1532 33,24 kn 20 zaraslo
1 613 0 LIVADA 460 9,98 kn 20 zaraslo
1 614 0 LIVADA 453 9,83 kn 20 zaraslo
1 615 0 LIVADA 3154 68,44 kn 20 zaraslo
1 616 0 LIVADA 788 17,10 kn 20 zaraslo
1 617 0 LIVADA 2284 49,56 kn 20 zaraslo
1 618 0 LIVADA 16581 359,81 kn 20 zaraslo
1 619 0 LIVADA 4438 96,30 kn 20 zaraslo
1 623 0 LIVADA 2316 50,26 kn 20 zaraslo
1 633 0 LIVADA 9402 204,02 kn 20 zaraslo
1 634 0 LIVADA 8909 193,33 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 636 0 LIVADA 4999 108,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 640 0 LIVADA 2244 48,69 kn 20 zaraslo
1 641 0 LIVADA 1712 37,15 kn 20 zaraslo
1 642 0 LIVADA 158 3,43 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 646 1 LIVADA 1586 34,42 kn 20 zaraslo
1 646 2 LIVADA 1622 35,20 kn 20 zaraslo
1 647 2 LIVADA 1334 28,95 kn 20 zaraslo
1 650 1 LIVADA 2676 58,07 kn 20 zaraslo
1 652 1 LIVADA 1331 28,88 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 662 0 LIVADA 1476 32,03 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 663 0 LIVADA 1086 23,57 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
                BUDIĆI UKUPNO 394839 8.358,91 kn
k.o. KRAGUJ
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
2 670 2 ORANICA 2748 119,26 kn 20
2 671 1 ORANICA 5007 217,30 kn 5
2 671 2 ORANICA 4999 216,96 kn 5
2 672 1 ORANICA 3151 136,75 kn 20
2 672 2 ORANICA 2327 100,99 kn 20
2 673 0 ORANICA 7240 314,22 kn 20
2 674 2 PAŠNJAK 568 10,68 kn 5
2 674 3 ORANICA 10024 435,04 kn 5
2 675 2 ORANICA 1151 49,95 kn 20
2 676 1 ORANICA 3143 136,41 kn 20
2 676 2 ORANICA 8362 362,91 kn 5
2 676 3 ORANICA 3420 148,43 kn 20
2 676 4 ORANICA 2324 100,86 kn 20
2 676 5 ORANICA 7697 334,05 kn 20
2 676 9 ORANICA 7693 333,88 kn 5
2 DIO   677 0 ORANICA 38031 1.650,55 kn 5
2 DIO   677 0 VINOGRAD 504 21,87 kn 5
2 678 0 ORANICA 5755 249,77 kn 20
2 678 0 PAŠNJAK 1608 30,23 kn 20
2 681 0 PAŠNJAK 8725 164,03 kn 5
2 682 0 PAŠNJAK 2608 49,03 kn 20
2 683 2 ORANICA 9092 394,59 kn 5
2 684 0 PAŠNJAK 2133 40,10 kn 20
2 686 0 ORANICA 10139 440,03 kn 20
KRAGUJ UKUPNO 148449 6.057,89 kn
k.o. PRGOMELJE
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 367 2 ORANICA 7143 155,00 kn 20 zaraslo
1 368 1 ORANICA 3989 86,56 kn 5 zaraslo
1 368 3 ORANICA 1572 34,11 kn 20 zaraslo
1 368 4 ORANICA 1644 35,67 kn 20 zaraslo
1 369 0 PAŠNJAK 288 5,41 kn 20
1 370 0 PAŠNJAK 741 13,93 kn 20
1 371 0 ORANICA 7456 161,80 kn 20 zaraslo
1 372 0 ORANICA 11700 253,89 kn 20 zaraslo
1 373 0 PAŠNJAK 8348 156,94 kn 20
1 376 1 PAŠNJAK 10973 206,29 kn 20
1 376 2 LIVADA 5873 127,44 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 379 0 LIVADA 3046 66,10 kn 20 zaraslo
1 385 0 ORANICA 8211 178,18 kn 20 zaraslo
1 386 1 ORANICA 11027 239,29 kn 20 zaraslo
1 386 2 ORANICA 1953 42,38 kn 20 zaraslo
1 389 0 ORANICA 1072 23,26 kn 20 zaraslo
1 391 0 ORANICA 4953 107,48 kn 20 zaraslo
1 393 0 ORANICA 5819 126,27 kn 20 zaraslo
1 DIO   394 0 LIVADA 3812 82,72 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 395 1 LIVADA 2651 57,53 kn 20 zaraslo
1 396 0 LIVADA 615 13,35 kn 20 zaraslo
1 397 0 ORANICA 5819 126,27 kn 20 zaraslo
1 398 0 PAŠNJAK 424 7,97 kn 20
1 400 0 PAŠNJAK 4697 88,30 kn 20
1 401 0 PAŠNJAK 946 17,78 kn 20
1 406 0 ORANICA 13531 293,62 kn 20 zaraslo
1 408 0 ORANICA 2496 54,16 kn 20 zaraslo
1 408 0 VOĆNJAK 2518 54,64 kn 20 zaraslo
1 409 0 ORANICA 1079 23,41 kn 20 zaraslo
1 410 1 VOĆNJAK 1633 35,44 kn 20 zaraslo
1 411 0 ORANICA 6909 149,93 kn 5 zaraslo
1 412 1 ORANICA 2791 60,56 kn 20 zaraslo
1 413 0 ORANICA 5877 127,53 kn 20 zaraslo
1 418 0 ORANICA 1471 31,92 kn 20 zaraslo
1 419 0 ORANICA 1212 26,30 kn 20 zaraslo
1 420 0 PAŠNJAK 460 8,65 kn 20
1 422 3 ORANICA 3140 68,14 kn 5 zaraslo
1 423 1 PAŠNJAK 6355 119,47 kn 20
1 423 2 PAŠNJAK 3273 61,53 kn 20
1 426 0 PAŠNJAK 1237 23,26 kn 5
1 427 2 ORANICA 2827 61,35 kn 20 zaraslo
1 428 2 PAŠNJAK 417 7,84 kn 20
1 428 2 ORANICA 1798 39,02 kn 20 zaraslo
1 429 3 PAŠNJAK 16534 310,84 kn 20
1 429 5 ORANICA 1723 37,39 kn 20 zaraslo
1 429 6 PAŠNJAK 5176 97,31 kn 5
1 429 7 PAŠNJAK 4938 92,83 kn 20
1 430 2 PAŠNJAK 15667 294,54 kn 20
1 430 3 PAŠNJAK 1877 35,29 kn 20
1 430 4 PAŠNJAK 1766 33,20 kn 20
1 430 5 PAŠNJAK 1978 37,19 kn 5
1 431 0 PAŠNJAK 525 9,87 kn 20
1 432 2 PAŠNJAK 5755 108,19 kn 20
1 432 3 PAŠNJAK 3607 67,81 kn 5
1 432 4 PAŠNJAK 2561 48,15 kn 20
1 432 5 PAŠNJAK 1759 33,07 kn 5
1 432 6 ORANICA 2636 57,20 kn 20 zaraslo
1 432 7 PAŠNJAK 3176 59,71 kn 20
1 432 8 PAŠNJAK 2460 46,25 kn 20
1 432 9 PAŠNJAK 6647 124,96 kn 20
1 435 0 PAŠNJAK 363 6,82 kn 20
1 437 1 ORANICA 2424 52,60 kn 20 zaraslo
1 437 2 ORANICA 11840 256,93 kn 20 zaraslo
1 441 0 PAŠNJAK 284 5,34 kn 5
1 442 0 PAŠNJAK 852 16,02 kn 20
1 443 0 PAŠNJAK 1971 37,05 kn 20
1 444 1 PAŠNJAK 2636 49,56 kn 20
1 444 2 PAŠNJAK 1176 22,11 kn 5
1 445 0 PAŠNJAK 1406 26,43 kn 5
1 446 0 PAŠNJAK 1485 27,92 kn 20
1 447 5 PAŠNJAK 4607 86,61 kn 20
1 449 0 PAŠNJAK 3143 59,09 kn 20
1 450 0 PAŠNJAK 2985 56,12 kn 20
1 453 0 LIVADA 1018 22,09 kn 20 zaraslo
1 455 3 LIVADA 755 16,38 kn 20 zaraslo
1 456 0 ORANICA 1029 22,33 kn 20 zaraslo
1 457 0 PAŠNJAK 6557 123,27 kn 20
1 459 0 LIVADA 1165 25,28 kn 20 zaraslo
1 465 1 PAŠNJAK 1741 32,73 kn 20
1 465 2 PAŠNJAK 2108 39,63 kn 20
1 476 2 LIVADA 1748 37,93 kn 5 zaraslo
1 477 2 LIVADA 2863 62,13 kn 20 zaraslo
1 477 3 PAŠNJAK 3115 58,56 kn 20
1 477 4 PAŠNJAK 4938 92,83 kn 20
1 477 5 PAŠNJAK 647 12,16 kn 20
1 477 6 ORANICA 4456 96,70 kn 20 zaraslo
1 478 1 PAŠNJAK 119 2,24 kn 20
1 478 2 PAŠNJAK 766 14,40 kn 20
1 479 0 PAŠNJAK 1298 24,40 kn 5
1 480 0 LIVADA 5794 125,73 kn 5 zaraslo
1 482 1 LIVADA 1557 33,79 kn 5 zaraslo
1 482 3 LIVADA 2158 46,83 kn 5 zaraslo
1 483 1 PAŠNJAK 608 11,43 kn 5
1 483 2 PAŠNJAK 1529 28,75 kn 20
1 484 0 ORANICA 4316 93,66 kn 5 zaraslo
1 484 0 PAŠNJAK 5442 102,31 kn 5
1 486 0 PAŠNJAK 4327 81,35 kn 20
1 487 0 ORANICA 4963 107,70 kn 5 zaraslo
1 488 0 ORANICA 2536 55,03 kn 5 zaraslo
1 489 0 LIVADA 1165 25,28 kn 5 zaraslo
1 490 0 LIVADA 302 6,55 kn 5 zaraslo
1 491 0 ORANICA 3068 66,58 kn 5 zaraslo
1 494 0 LIVADA 1536 33,33 kn 5 zaraslo
1 498 1 PAŠNJAK 2194 41,25 kn 20
1 498 2 PAŠNJAK 680 12,78 kn 20
1 498 3 PAŠNJAK 597 11,22 kn 20
1 499 1 LIVADA 5060 109,80 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 499 3 LIVADA 460 9,98 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 500 0 LIVADA 1478 32,07 kn 20 zaraslo
1 501 0 LIVADA 529 11,48 kn 20 zaraslo
1 502 0 LIVADA 7031 152,57 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 503 0 LIVADA 1586 34,42 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 507 0 PAŠNJAK 1284 24,14 kn 20
1 508 0 PAŠNJAK 870 16,36 kn 20
1 509 0 PAŠNJAK 1737 32,66 kn 20
1 510 0 PAŠNJAK 1413 26,56 kn 5
1 511 0 PAŠNJAK 1036 19,48 kn 20
1 512 0 PAŠNJAK 514 9,66 kn 20
1 513 0 PAŠNJAK 727 13,67 kn 20
1 514 1 PAŠNJAK 838 15,75 kn 20
1 514 2 PAŠNJAK 691 12,99 kn 20
1 514 3 PAŠNJAK 802 15,08 kn 5
1 515 0 PAŠNJAK 601 11,30 kn 20
1 516 3 PAŠNJAK 194 3,65 kn 5
1 516 4 PAŠNJAK 194 3,65 kn 5
1 516 5 PAŠNJAK 198 3,72 kn 5
1 516 6 PAŠNJAK 241 4,53 kn 20
1 516 7 PAŠNJAK 241 4,53 kn 20
1 517 0 PAŠNJAK 4686 88,10 kn 20
1 518 0 PAŠNJAK 6855 128,87 kn 20
1 519 0 PAŠNJAK 4266 80,20 kn 20
1 521 0 ORANICA 6895 149,62 kn 20 zaraslo
1 522 0 PAŠNJAK 3999 75,18 kn 20
1 523 2 ORANICA 2471 53,62 kn 20 zaraslo
1 524 0 ORANICA 3406 73,91 kn 20 zaraslo
PRGOMELJE UKUPNO 425151 8.641,29 kn
k.o. TISOVAC
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 66 1 ORANICA 6502 141,09 kn 20 zaraslo
1 67 1 LIVADA 4613 100,10 kn 20 zaraslo
1 68 0 PAŠNJAK 644 12,11 kn 20
1 69 0 ORANICA 19814 429,96 kn 20 zaraslo
1 70 0 PAŠNJAK 550 10,34 kn 20
1 72 0 ORANICA 450 9,77 kn 20 zaraslo
1 206 0 ORANICA 8348 181,15 kn 20 zaraslo
1 208 0 ORANICA 7093 153,92 kn 5 zaraslo
1 221 2 ORANICA 4676 101,47 kn 20 zaraslo
1 221 2 PAŠNJAK 2086 39,22 kn 20
1 228 2 ORANICA 712 15,45 kn 5 zaraslo
1 231 0 ORANICA 6927 150,32 kn 5 zaraslo
1 232 1 PAŠNJAK 206308 3.878,59 kn 5 javno vodno dobro
1 232 2 ORANICA 1942 42,14 kn 20 zaraslo
1 233 0 PAŠNJAK 1047 19,68 kn 20
1 234 0 PAŠNJAK 1244 23,39 kn 5 javno vodno dobro
1 244 2 LIVADA 5064 109,89 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 244 4 LIVADA 2417 52,45 kn 20 zaraslo
1 245 2 LIVADA 442 9,59 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 250 0 LIVADA 2489 54,01 kn 5 zaraslo
1 251 2 ORANICA 2097 45,50 kn 5 zaraslo
1 251 3 ORANICA 2406 52,21 kn 5 zaraslo
1 251 7 ORANICA 4769 103,49 kn 5 zaraslo
1 252 0 LIVADA 3539 76,80 kn 20 zaraslo
1 253 0 LIVADA 1633 35,44 kn 20 zaraslo
1 255 2 LIVADA 2133 46,29 kn 20 zaraslo
1 256 2 LIVADA 727 15,78 kn 20 zaraslo
1 257 2 LIVADA 3366 73,04 kn 20 zaraslo
1 259 1 ORANICA 4654 100,99 kn 5 zaraslo
1 266 4 ORANICA 691 14,99 kn 20 zaraslo
1 266 5 ORANICA 1266 27,47 kn 20 zaraslo
1 268 0 ORANICA 6348 137,75 kn 20 zaraslo
1 269 1 LIVADA 1417 30,75 kn 5 zaraslo
1 269 2 ORANICA 2212 48,00 kn 20 zaraslo
1 269 3 ORANICA 3899 84,61 kn 5 zaraslo
1 270 1 ORANICA 2385 51,75 kn 20 zaraslo
1 270 2 ORANICA 1672 36,28 kn 5 zaraslo
1 271 0 ORANICA 2719 59,00 kn 20 zaraslo
1 272 0 ORANICA 3928 85,24 kn 5 zaraslo
1 274 0 ORANICA 1259 27,32 kn 20 zaraslo
1 274 0 PAŠNJAK 1313 24,68 kn 20
1 276 0 ORANICA 7049 152,96 kn 20 zaraslo
1 277 0 ORANICA 3287 71,33 kn 5 zaraslo
1 278 0 LIVADA 676 14,67 kn 20 zaraslo
1 279 0 ORANICA 3676 79,77 kn 20 zaraslo
1 280 0 ORANICA 6024 130,72 kn 20 zaraslo
1 281 0 ORANICA 1827 39,65 kn 20 zaraslo
1 282 0 LIVADA 2082 45,18 kn 20 zaraslo
1 284 1 LIVADA 1489 32,31 kn 5 zaraslo
1 285 4 LIVADA 453 9,83 kn 20 zaraslo
1 285 5 LIVADA 554 12,02 kn 5 zaraslo
1 286 1 LIVADA 557 12,09 kn 20 zaraslo
1 288 0 PAŠNJAK 468 8,80 kn 20
1 289 0 ORANICA 2374 51,52 kn 20 zaraslo
1 291 1 ORANICA 20810 451,58 kn 20 zaraslo
1 294 0 LIVADA 367 7,96 kn 5 zaraslo
1 294 0 ORANICA 360 7,81 kn 5 zaraslo
1 295 0 ORANICA 1885 40,90 kn 20 zaraslo
1 297 1 ORANICA 3248 70,48 kn 5 zaraslo
1 298 0 LIVADA 647 14,04 kn 20 zaraslo
1 304 0 PAŠNJAK 2633 49,50 kn 20
1 309 1 ORANICA 2762 59,94 kn 20 zaraslo
1 309 2 ORANICA 1381 29,97 kn 20 zaraslo
1 310 0 PAŠNJAK 550 10,34 kn 5
1 314 0 ORANICA 4165 90,38 kn 20 zaraslo
1 315 1 ORANICA 2838 61,58 kn 20 zaraslo
1 319 0 LIVADA 3151 68,38 kn 20 zaraslo, javno vodno dobro
1 320 1 ORANICA 2165 46,98 kn 20 zaraslo
1 320 2 ORANICA 5140 111,54 kn 20 zaraslo
1 320 3 LIVADA 4323 93,81 kn 20 zaraslo
1 320 4 LIVADA 1593 34,57 kn 20 zaraslo
1 320 4 VOĆNJAK 2518 54,64 kn 20 zaraslo
1 322 0 PAŠNJAK 1345 25,29 kn 20
1 323 1 ORANICA 3043 66,03 kn 20 zaraslo
1 323 2 ORANICA 2543 55,18 kn 20 zaraslo
1 323 3 ORANICA 3295 71,50 kn 20 zaraslo
1 323 5 ORANICA 3579 77,66 kn 20 zaraslo
1 324 0 PAŠNJAK 834 15,68 kn 20
1 325 0 ORANICA 5755 124,88 kn 20 zaraslo
1 325 0 PAŠNJAK 1306 24,55 kn 20
1 326 1 ORANICA 4348 94,35 kn 20 zaraslo
1 326 2 ORANICA 12690 275,37 kn 5 zaraslo
1 326 3 ORANICA 3072 66,66 kn 20 zaraslo
1 327 0 PAŠNJAK 1593 29,95 kn 20
1 328 1 PAŠNJAK 17084 321,18 kn 20
1 328 2 PAŠNJAK 1942 36,51 kn 20
1 330 4 ORANICA 2557 55,49 kn 20 zaraslo
1 333 0 LIVADA 5488 119,09 kn 20 zaraslo
1 334 0 LIVADA 388 8,42 kn 20 zaraslo
1 335 0 LIVADA 1665 36,13 kn 20 zaraslo
1 337 0 ORANICA 5776 125,34 kn 20 zaraslo
1 340 0 LIVADA 910 19,75 kn 20 zaraslo
1 342 2 ORANICA 7884 171,08 kn 20 zaraslo
1 343 2 PAŠNJAK 169 3,18 kn 20
1 348 0 ORANICA 1888 40,97 kn 20 zaraslo
1 349 0 LIVADA 2629 57,05 kn 20 zaraslo
1 349 0 ORANICA 3597 78,05 kn 20 zaraslo
1 358 2 ORANICA 2248 48,78 kn 5 zaraslo
1 360 2 LIVADA 554 12,02 kn 20 zaraslo
1 361 1 LIVADA 3956 85,85 kn 20 zaraslo
1 361 4 LIVADA 910 19,75 kn 20 zaraslo
1 362 2 LIVADA 1399 30,36 kn 20 zaraslo
1 365 0 ORANICA 899 19,51 kn 20 zaraslo
1 365 0 PAŠNJAK 1047 19,68 kn 20
1 366 0 PAŠNJAK 9283 174,52 kn 20
1 367 0 PAŠNJAK 3223 60,59 kn 20
1 368 0 PAŠNJAK 11991 225,43 kn 20
1 371 3 ORANICA 1514 32,85 kn 20 zaraslo
1 372 0 ORANICA 1845 40,04 kn 20 zaraslo
1 376 1 ORANICA 3604 78,21 kn 20 zaraslo
1 376 2 ORANICA 3607 78,27 kn 20 zaraslo
1 377 0 ORANICA 4456 96,70 kn 20 zaraslo
1 DIO  378 0 PAŠNJAK 11509 216,37 kn 20
1 387 2 LIVADA 1636 35,50 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 388 0 ORANICA 4341 94,20 kn 20 zaraslo
1 390 2 ORANICA 2212 48,00 kn 20 zaraslo
1 391 2 ORANICA 306 6,64 kn 20 zaraslo
1 393 0 LIVADA 906 19,66 kn 20 zaraslo
1 394 4 ORANICA 1888 40,97 kn 20 zaraslo
1 395 2 ORANICA 360 7,81 kn 20 zaraslo
1 401 3 ORANICA 3046 66,10 kn 20 zaraslo
1 402 0 ORANICA 766 16,62 kn 20 zaraslo
1 405 1 PAŠNJAK 1345 25,29 kn 20
1 405 2 PAŠNJAK 827 15,55 kn 20
1 406 1 PAŠNJAK 4787 90,00 kn 20
1 406 2 PAŠNJAK 5855 110,07 kn 20
1 407 1 PAŠNJAK 3266 61,40 kn 20
1 407 3 PAŠNJAK 417 7,84 kn 20
1 408 1 ORANICA 4021 87,26 kn 20 zaraslo
1 408 2 ORANICA 5262 114,19 kn 20 zaraslo
1 409 0 ORANICA 3097 67,20 kn 5 zaraslo
1 411 0 ORANICA 9470 205,50 kn 20 zaraslo
1 414 0 LIVADA 4550 98,74 kn 20 zaraslo
1 420 1 ORANICA 2902 62,97 kn 5 zaraslo
1 420 2 ORANICA 1449 31,44 kn 5 zaraslo
1 421 0 ORANICA 2658 57,68 kn 20 zaraslo
1 423 1 ORANICA 3802 82,50 kn 20 zaraslo
1 423 2 ORANICA 8506 184,58 kn 20 zaraslo
1 423 3 ORANICA 5392 117,01 kn 20 zaraslo
1 423 4 ORANICA 3960 85,93 kn 20 zaraslo
1 424 1 ORANICA 6697 145,32 kn 20 zaraslo
1 427 0 ORANICA 2572 55,81 kn 5 zaraslo
1 428 1 ORANICA 5909 128,23 kn 20 zaraslo
1 428 2 ORANICA 7424 161,10 kn 20 zaraslo
1 433 1 ORANICA 4704 102,08 kn 5 zaraslo
1 433 2 ORANICA 2662 57,77 kn 20 zaraslo
1 433 4 ORANICA 6650 144,31 kn 20 zaraslo
1 433 5 ORANICA 3564 77,34 kn 20 zaraslo
1 433 6 ORANICA 2787 60,48 kn 20 zaraslo
1 435 3 ORANICA 9326 202,37 kn 20 zaraslo
1 435 4 ORANICA 7837 170,06 kn 20 zaraslo
1 437 0 ORANICA 2190 47,52 kn 20 zaraslo
1 438 0 ORANICA 2644 57,37 kn 20 zaraslo
1 439 0 ORANICA 4474 97,09 kn 20 zaraslo
1 443 0 PAŠNJAK 6222 116,97 kn 5
1 445 2 ORANICA 6445 139,86 kn 5 zaraslo
1 448 5 ORANICA 1913 41,51 kn 20 zaraslo
1 448 6 ORANICA 1917 41,60 kn 20 zaraslo
1 448 7 ORANICA 568 12,33 kn 20 zaraslo
1 448 8 ORANICA 1047 22,72 kn 20 zaraslo
1 448 9 ORANICA 1824 39,58 kn 20 zaraslo
1 449 0 ORANICA 1680 36,46 kn 5 zaraslo
1 450 1 PAŠNJAK 1248 23,46 kn 20
1 453 1 LIVADA 1507 32,70 kn 20 zaraslo
1 453 1 ORANICA 3956 85,85 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 454 1 LIVADA 360 7,81 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 458 0 LIVADA 3510 76,17 kn 20 zaraslo
1 461 0 LIVADA 3615 78,45 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 462 0 LIVADA 2234 48,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 468 2 PAŠNJAK 5542 104,19 kn 5
1 468 3 LIVADA 4755 103,18 kn 5 zaraslo
1 468 4 LIVADA 6650 144,31 kn 5 zaraslo
1 470 0 PAŠNJAK 3946 74,18 kn 20
1 472 2 PAŠNJAK 9150 172,02 kn 5
1 473 2 PAŠNJAK 4784 89,94 kn 20
1 474 1 PAŠNJAK 5722 107,57 kn 5
1 474 2 PAŠNJAK 7290 137,05 kn 5
1 474 3 PAŠNJAK 6431 120,90 kn 5
1 475 1 PAŠNJAK 1057 19,87 kn 5
1 475 2 PAŠNJAK 324 6,09 kn 20
1 476 1 PAŠNJAK 3762 70,73 kn 20
1 476 2 PAŠNJAK 5071 95,33 kn 5
1 480 0 PAŠNJAK 12441 233,89 kn 5
1 481 1 PAŠNJAK 2992 56,25 kn 5
1 481 4 PAŠNJAK 2697 50,70 kn 20
1 482 1 PAŠNJAK 6158 115,77 kn 20
1 482 2 PAŠNJAK 683 12,84 kn 5
1 482 3 PAŠNJAK 5248 98,66 kn 20
1 484 2 PAŠNJAK 856 16,09 kn 5 javno vodno dobro
             TISOVAC UKUPNO 876350 17.896,55 kn
SVEUKUPNO 3112137 61.487,68 kn

            Ako su pod jednim rednim brojem označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su kao cjelina predmet zakupa.

II.

            Poljoprivredno zemljište iz točke I ove Odluke daje se u zakup na rok od 5 godina, odn. do sređivanja zemljišno-knjižnog stanja, stjecanja pravomoćnosti odluka o povratu ili o izgradnji, te do nove katastarske izmjere na katastarskim česticama koje se nalaze u režimu javnog vodnog dobra.

            Poljoprivredno zemljište koje je Programom raspolaganja predviđeno za prodaju daje se u zakup na rok od 20 godina, odn. do uknjižbe svih katastarskih čestica unutar pojedinog bloka u vlasništvo Republike Hrvatske, a kako bi se oformile i sačuvale cjeline poljoprivrednog zemljišta.

III.

            Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.

IV.

            Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», na Web stranici Grada: www.pakrac.hr, i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

            Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži oznaku datuma kada je objavljen u javnom glasilu te upozorenje da se od toga datuma računa rok za stavljanje ponuda.

            Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu.

            Odluku o izboru najpovoljnijih ponuda donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

V.

            Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆA GRADA PAKRACA

KLASA:945-01/09-01/47

URBROJ:2162-03/03-09-48

Predsjednik:    Zoran Krejči v.r.

U Pakracu, 16. prosinca 2009.