Odluka o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 28. stavak 4. Zakona o zaštiti i spašavanju („NN“ br. 174/04, 79/07 i 38/09.) i članka 24 i. stavak 2. Zakona o unutarnjim poslovima („NN“ br. 19/91.-pročišćeni tekst i 174/04.), te članka 3. stavak 1. Pravilnika o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i sustava uzbunjivanja („NN“ br. 111/07.) i članka 36. Statuta grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 04/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi

O D L U K U
O OSNIVANJU, USTROJU I POPUNI POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE
GRADA PAKRACA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje i ustroj postrojbe civilne zaštite opće namjene, te uvjeti i način popune postrojbe.

Članak 2.
Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pakraca osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene i to kao Tim civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Tim).

Članak 3.
Tim civilne zaštite osniva se kao potpora za provođenje zaštite i spašavanja kada obim ugroženosti teritorija prelazi mogućnosti zaštite i spašavanja pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti, te za provođenje mjera zaštite i spašavanja.

Članak 4.
Tim civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca broji ukupno 42 (četrdesetdva) pripadnika.
Shematski prikaz ustroja tima iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni je dio ove Odluke.
Tim ima svoj osobni i materijalni ustroj.

Članak 5.
Tim ima Zapovjedništvo koje se sastoji od zapovjednika, zamjenika zapovjednika i bolničara.

Članak 6.
Tim čine tri skupine a svaka skupina ima zapovjednika.
Svaka skupina ima 3 ekipe sa 4 člana u svakoj ekipi (vođa ekipe i tri člana).

Članak 7.
Zapovjednika i zamjenika zapovjednika Tima te zapovjednike skupina imenuje gradonačelnik posebnim rješenjem.

Članak 8.
Osobni ustroj Tima daje se u tabelarnom obliku kao prilog označen brojem 2. i sastavni je dio ove Odluke.

Članak 9.
Popuna Tima provodi se vojnim obveznicima i drugim građanima s mjestom prebivališta na području Grada Pakraca.
Popuna Tima provodi se i članovima udruga građana koje su u okviru redovite djelatnosti, u određenom obliku bave zaštitom i spašavanjem, kao i osobama koje imaju specijalna znanja i vještine od značaja za sustav zaštite i spašavanja.

Članak 10.
Na temelju pisanog zahtjeva Grada Pakraca popunu i raspoređivanje pripadnika obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega u suradnji s područno nadležnim Upravom za obranu.

Članak 11.
Osobama koje se raspoređuju u Tim izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.
Evidenciju o izdanim iskaznicama vodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega.

Članak 12.
Materijalni ustroj Tima utvrđuje se prema namjenskim zadaćama te standardiziranoj opremi i materijalno tehničkim sredstvima koji su dostupni na tržištu i kompatibilni s opremom drugih operativnih snaga.
Materijalni ustroj daje se u prilogu označen brojem 3. u tabelarnom obliku, posebno za osobnu opremu po svakom pripadniku te za skupnu opremu.

Članak 13.
Materijalna popuna planira se, osigurava i izvršava sukladno mogućnostima, planovima razvoja, smjernicama i zadaćama zaštite i spašavanja.
Materijalna popuna oslanja se i na resurse pravnih osoba i građana s područja Grada Pakraca.

Članak 14.
Osobni i materijalni ustroj Tima može se mijenjati sukladno promjenama u Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara kao i zbog utvrđivanja novih zahtijeva njihovog angažiranja u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.

Članak 15.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite za područje Grada Pakraca od 04. ožujka 2009. godine.

Članak 16.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i biti će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa:810-01/09-01/06
Ur. Broj:2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 16. prosinca 2009.