Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 36. i 50. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09), te sukladno odredbi članka 15. stavak 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Odbora za poljoprivredu i seoski turizam

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Odbor za poljoprivredu i seoski turizam Gradskog vijeća Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Odbor).

Članak 2.
Odbor obavlja poslove osmišljavanja i predlaganja, iniciranja te praćenja provođenja mjera i programa koji se tiču:
– poboljšanja konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora,
– očuvanja, zaštite i održiva uporaba okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog nasljeđa,
– poboljšanja kvalitete života u seoskim područjima i proširenje gospodarskih programa,
– učinkovitog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem,
– poboljšanja učinkovitosti institucijskog okruženja.

Članak 3.
U Odbor za poljoprivredu i seoski turizam imenuju se:
– Drago Marter, za predsjednika,
– Antun Štampf, za člana,
– Zoran Juranović, za člana,
– Saša Ćasić, za člana,
– Gordana Kurjak, za člana.

Članak 4.
Mandat predsjednika i članova Odbora traje četiri godine.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/09-01/20
URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009. godine