Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 23. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04- Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donijelo je

O D L U K U
o komunalnoj naknadi

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:
1. značenje pojmova komunalne naknade i Programa održavanja komunalne infrastrukture,
2. naselja u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,
3. područja zona u Gradu Pakracu,
4. obveznici plaćanja komunalne naknade,
5. koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,
6. koeficijent namjene (Kn) za poslovni prostor i za građevno zemljište koje služi u svrhu
obavljanja poslovne djelatnosti,
7. rok plaćanja komunalne naknade,
8. nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju
od plaćanja komunalne naknade,
9. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno
ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
10. izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog
oslobađanja od plaćanja komunalne naknade,
11. donošenje rješenja o komunalnoj naknadi,
12. prijelazne i završne odredbe.

II. POJAM I NAMJENA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 2.

Komunalna naknada placa se za zemljište koje se nalazi unutar građevinskog područja naselja kao i za objekte stambene i poslovne namjene unutar i izvan građevinskog područja naselja na kojima se obavljaju najmanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture Grada.

Komunalna naknada prihod je Proračuna Grada Pakraca. Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti:
1. odvodnju atmosferskih voda,
2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. održavanje javnih površina,
4. održavanje nerazvrstanih cesta,
5. održavanje groblja,
6. javnu rasvjetu.
Sredstva prikupljena komunalnom naknadom mogu se upotrijebiti i u svrhu održavanja objekta školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Članak 3.

Sredstva komunalne naknade koriste se za financiranje djelatnosti iz prethodnog članka ove Odluke sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture kojeg Gradsko vijeće donosi za svaku kalendarsku godinu.

Programom se obvezatno utvrđuju opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.
Do kraja ožujka svake godine Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

III. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE KOMUNALNA NAKNADA

Članak 4.

Na području Grada Pakraca komunalna naknada naplaćuje se u:

1. gradu Pakracu i sljedećim naseljima:
Badljevina, Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Kraguj, Kusonje, Mali Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ožegovci, Ploštine, Prekopakra, Stari Majur, Španovica, Toranj ,Veliki Banovac, Donji Grahovljani

IV. PODRUČJA ZONA U GRADU PAKRACU

Članak 5.

Kriteriji za utvrđivanje zona u Gradu Pakracu temelje se na položaju ulica u odnosu na centar naselja, položaj naselja u odnosu na centar Grada i opremljenosti ulica i naselja infrastrukturnim objektima.
Za 1. zonu utvrđuje se kriterij pogodnosti položaja, opskrba električnom energijom (javna rasvjeta), izvedena vodovodna mreža, izvedena kanalizacija, asfaltirana cesta i opskrba plinom, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina.
Za 2. zonu utvrđuje se kriterij pogodnosti položaja, opskrba električnom energijom (javna rasvjeta), asfaltirana cesta i održavanje javnih površina.
Za 3. zonu utvrđuje se kriterij opskrbe električnom energijom (javna rasvjeta), pristupna cesta i održavanje javnih površina.
Područje Grada Pakraca, ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, svrstava se u tri (3) zone, kako slijedi:

1. zona
Naselje Pakrac :
Trg bana Josipa Jelačića, Trg 76. bataljuna, Trg dr. Franje Tuđmana, Trg dr. Ivana Šretera, Trg pape Ivana Pavla II., Ulica 30. svibnja, Aleja kestenova, Ulica Andrije Hebranga, Ulica Augusta Cesarca, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Đure Basaričeka, Ulica „Bljesak“, Bolnička ulica, Ulica braće Radića, Ulica Marina Držića, Frankopanska ulica, Ulica Gojka Šuška, Ulica hrvatskih velikana, Ulica Ivana Gorana Kovačića, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Kalvarija, Ulica kardinala Alojzija Stepinca, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kralja Tomislava, Ulica Ljudevita Gaja, Ulica Matice hrvatske, Ulica Matije Gupca, Ulica Nikole Tesle, Obala kralja Petra Krešimira IV., Ulica Petra Preradovića, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Ulica Stanka Grabrića, Ulica Tina Ujevića, Ulica Vatroslava Lisinskog, Ulica Vinka Rehaka, Vinogradska ulica, Ulica Vlade Laučana, Ulica ZNG-e, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Nikole Šubića Zrinskog, Ulica Nikole Oršanića, Osječka ulica, Vukovarska ulica, Ulica hrvatske policije iz Domovinskog Rata.

2. zona
Naselje Pakrac :
Ulica Križnog puta, Ulica Grigora Viteza, Ulica Jana Žiške, Kragujski put, Krndija, Marinkovac, Ulica Mate Lovraka, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Pepe Polaka, Pilanski put, Psunjska ulica, Ulica Radničko naselje, Ulica Ruđera Boškovića, Ulica svetog Roka, Ulica Ivana Meštrovića, Veberov sokak, Zona male privrede, Šeovački put, Fiškalovac.
Ostala naselja:
Badljevina, Kusonje i Prekopakra

3. zona
Naselje Pakrac :
Ulica Ivane Brlić Mažuranić, Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića, Leptirovo brdo,Ulica poginulih branitelja, Planinska ulica, Ulica radničkih sindikata, Ulica 103. brigade, Ulica 105. Brigade .
Ostala naselja:
Batinjani, Branešci, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Gornja Šumetlica, Kapetanovo polje, Mali Banovac, Veliki Banovac, Novi Majur, Omanovac, Ploštine, Stari Majur, Toranj, Ožegovci, Kraguj, Španovica, Donji Grahovljani

V. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 6.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici u slučaju kada su obavezu plaćanja vlasnici prenijeli na njih ugovorom te isti dostavili upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva (u nastavku : obveznici):
1. stambenog prostora,
2. poslovnog prostora,
3. garažnog prostora,
4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.

VI. KOEFICIJENT ZONE

Članak 7.

Koeficijent zone (Kz) na području Grada Pakraca određuje se u sljedećim vrijednostima:

I zona Kz = 1,0
II zona Kz = 0,8
III zona Kz = 0,6.

VII. KOEFICIJENT NAMJENE

Članak 8.

Koeficijent namjene (Kn) određuje se za:
– stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije 1,00
– garažni prostor 1,00
– poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti 1,50
– ostali poslovni prostori 3,00
– prostori javne i društvene namjene 1,00
– građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti 0,15

Poslovnom prostoru koji se ne koristi u poslovne svrhe (neaktivan) od trenutka prestanka obavljanja djelatnosti određuje se koeficjent 1,00.
Prijavljena promjena namjene iz stavka 2. ovog članka izvršena po obvezniku plaćanja komunalne naknade Upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, stupa na snagu pravomoćnošću rješenja koje se donosi za sljedeće obračunsko razdoblje.
Obveznik komunalne naknade za hotel, apartmansko naselje i kampove može zatražiti umanjenje komunalne naknade, ako je utvrđena visina godišnje komunalne naknade veća od 1,5% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima ili kampovima koji se nalaze na području Grada Pakraca.
Zahtjev za umanjenje se podnosi upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku
godinu uz dostavu odgovarajuće dokumentacije kojom dokazuje visina ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine kalendarske godine.

VIII. ROK PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 9.

Komunalnu naknadu plaćaju obveznici tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 15.06.; 15.09. i 15.12. tekuće godine, za stambene prostore, garaže i građevno zemljište.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici mjesečno, najkasnije do 15 u mjesecu za tekući mjesec , za poslovni prostor i građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti.
Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku plaća zakonsku zateznu kamatu.
Kontrolu naplate kao i prisilnu naplatu vrši upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi financija na način i po postupku određenom propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VIII. NEKRETNINE OD ZNAČAJA ZA GRAD PAKRAC KOJE SE OSLOBAĐAJU OD
PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 10.

Nekretnine važne za Grad Pakrac za koje se ne plaća komunalna naknada su:
1. nekretnine koje služe vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne
djelatnosti,
2. građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice
3. objekti i zemljišta koje koriste humanitarne organizacije,
4. groblja,
5. deponija komunalnog otpada,
6. skloništa, prostorija Civilne zaštite i prostorije JVP i DVD
7. zgrade i zemljište u vlasništvu Grada koja se koriste isključivo za potrebe Grada Pakraca
8. nekretnine koje koriste trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe u isključivom vlasništvu Grada Pakraca
9. nekretnine koje koriste trgovačka društva, javne ustanove i pravne osobe iz oblasti javnih potreba, čija se djelatnost po zakonu financira iz proračuna Grada Pakraca
10. nekretnine od posebnog gospodarskog interesa za Grad Pakrac na temelju pisane Odluke Gradonačelnika.
Iznimno od odredbe stavka 1. , 3., 8., 9 i 10. ovog članka, komunalna naknada plaća se i za spomenute nekretnine ukoliko su iste njihovi vlasnici odnosno korisnici dali u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje korisnicima koji nisu oslobođeni plaćanja komunalne naknade.

IX. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA MOŽE
ODOBRITI POTPUNO ILI DJELOMIČNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 11.

Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji primaju stalnu pomoć sukladno podacima Centra za socijalnu skrb .
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima stalne pomoći vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja ili Centra za socijalnu skrb, uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa korisnika stalne pomoći najkasnije do 15.01. tekuće godine.
Rješenje o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade obveznicima upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva donosi za svaku kalendarsku godinu.

X. IZVORI SREDSTAVA IZ KOJIH ĆE SE NAMIRITI IZNOS ZA SLUČAJ POTPUNOG, PRIVREMENOG ILI DJELOMIČNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 12.

Iznos za koji su nekretnine odnosno obveznici komunalne naknade iz članka 10. i 11. ove Odluke oslobođeni plaćanja komunalne naknade podmiruje se iz drugih proračunskih prihoda Grada (sa stavke poreza).

XI. DONOŠENJE RJEŠENJA O KOMUNALNOJ NAKNADI

Članak 13.

Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nekretnina nalazi, te vrsti nekretnine određenoj člankom 6. ove Odluke.
Komunalna naknada obračunava se po m2 površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (“Narodne novine”, broj 40/97 i 117/05), a za građevno zemljište po jedinici stvarne površine.

Članak 14.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:
1. vrijednosti obračunske jedinice – boda (B), određene u kunama po m2 (u daljnjem tekstu:
vrijednost boda),
2. koeficijenta zone (Kz) određenog člankom 7. ove Odluke, i
3. koeficijenta namjene (Kn) određenog člankom 8. ove Odluke,
odnosno prema formuli : Komunalna naknada= B x Kz x Kn x m² mjesečno

Članak 15.

Vrijednost obračunske jedinice – boda (B) određuje posebnom odlukom Gradsko vijeće do kraja studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.
Vrijednost boda (B) jednaka je mjesečnoj visini komunalne naknade po m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada.
Ukoliko Gradsko vijeće ne odredi vrijednost boda (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda (B) se ne mijenja.

Članak 16.

Rješenje o komunalnoj naknadi po službenoj dužnosti donosi upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, na temelju zapisnika o utvrđivanju činjenica od značaja za izdavanje rješenja o komunalnoj naknadi.
Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se visina komunalne naknade po m2 obračunske površine, obračunska površina i mjesečni ili tromjesečni iznos komunalne naknade.
Za slučaj da se na temelju odluke Gradskog vijeća mijenja visina komunalne naknade u odnosu na prethodnu godinu, upravno tijelo iz stavka 1. ovog članka dužno je donijeti rješenje o komunalnoj naknadi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 17.

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i na temelju podneska o promjenama u vlasništvu, površinama i namjeni prostora ili zemljišta koju izvrši sam obveznik plaćanja, odnosno temeljem promjene koju utvrdi službena osoba upravnog tijela iz članka 16. ove Odluke.
Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.
Ukoliko obveznik ne postupi prema stavku 2. ovog članka dužan je za razdoblje za koje nije obavio prijavu, platiti komunalnu naknadu uvećanu za iznos zatezne kamate i nastalih troškova postupka, a odgovara i za prekršaj sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi, rješenja o privremenom, potpunom ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade i rješenja o ovrsi komunalne naknade može se izjaviti žalba upravnom tijelu Požeško-slavonske županije u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Izvršno rješenje o komunalnoj naknadi izvršava upravno tijelo Grada iz članka 16. Odluke u postupku i na način određen propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Administrativne i tehničke poslove u svezi s utvrđivanjem i naplatom komunalne naknade te ustrojavanju neophodnih evidencija obveznika komunalne naknade obavlja upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva.

Članak 20.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, a najdulje do 31. ožujka 2010. godine, upravno tijelo Grada u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva donijet će nova rješenje o komunalnoj naknadi.

Članak 21.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 13/2002), Odluka o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 9/2004), Odluka o razvrstavanju ulica i naselja Grada Pakraca po zonama („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br: 11/2002).

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/09-01/03
URBROJ: 2162-04/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.
Pakrac, 16.prosinac.2009. godine