Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/5, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 4., 5., 6. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009. g. donijelo

ODLUKU
o grbu i zastavi Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se opis grba i zastave Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), kao i način i zaštita njihove uporabe.

Članak 2.

Grbom i zastavom Grada izražava se identitet i pripadnost Gradu, te predstavlja Grad.

Članak 3.

Grb i zastava Grada rabe se u skladu s odredbama ove Odluke, na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Grada.

Članak 4.

Grb i zastava Grada smiju se rabiti samo u obliku, sadržaju i izgledu utvrđenom ovom Odlukom.
Grbu i zastavi Grada ne smije se ništa dodavati, iz njih izostavljati, niti se smiju unositi u sastav drugog grba, zastave ili znaka.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, gradonačelnik može odobriti unošenje grba i zastave Grada u sastav drugog grba, zastave ili znaka, ukoliko se radi o udruzi, organizaciji, tijelu ili drugoj pravnoj osobi koja:
– obavlja djelatnost od iznimnog značaja za Grad,
– promiče interese Grada.
Korištenje grba i zastave u smislu stavka 3. ovog članka dopušteno je samo u izvornom obliku.

Članak 5.

Zabranjeno je javno isticati dotrajale, neuredne ili na drugi način oštećene zastave i grb Grada.

II. OPIS GRBA I ZASTAVE

Članak 6.

Grb Grada sadrži temeljnu osnovu povijesnog grba Pakraca iz 1932.g., što je utvrđeno aktom Hrvatskog državnog arhiva (KLASA: 017-02/95-01/41, URBROJ: 565-03-95-2) od 3. ožujka 1995.g.
Grb Grada je u obliku štita, na plavoj podlozi, između dvije valovite srebrne/bijele grede, nalazi se kuna u trku (heraldički na desno).

Članak 7.

Zastava Grada je plave boje, sa grbom Grada obrubljenim žutom bojom, smještenim u sredini zastave.
Omjer širine i dužine zastave je 1:2.
Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, mogu se izraditi zastave Grada drugih proporcija, u svrhu obilježavanja blagdana, gradskih manifestacija ili drugih događanja od značaja za Grad.

III. UPORABA GRBA I ZASTAVE

Članak 8.

Uporaba grba i zastave slobodna je u umjetničkom stvaralaštvu i u odgojno-nastavne svrhe, na način da ne štete ugledu i dostojanstvu Grada.

Članak 9.

Grb Grada može se rabiti:
– na zgradama u kojima su smještena gradska tijela,
– u službenim prostorijama gradskih tijela,
– na poveljama, priznanjima, pozivnicama, čestitkama i drugim aktima koja koriste gradska tijela,
– na izdanjima čiji se izdavač Grad,
– na promidžbenim materijalima i drugim izdanjima izrađenim u svrhu turističke promidžbe Grada,
– za potrebe pravnih osoba u skladu sa stavkom 3. i 4. članka 4. ove Odluke.

Članak 10.

Zastava Grada ističe se:
– stalno na zgradama u kojim je sjedište gradskih tijela,
– na dane državnih praznika i blagdana i na Dan Grada Pakraca,
– prigodom kulturno-umjetničkih, športskih, političkih i drugih skupova na području Grada Pakraca,
– prigodom održavanja svečanih sjednica Gradskog vijeća,
– u drugim prigodama u skladu sa zakonom i ovom Odlukom.

Članak 11.

Gradonačelnik može odobriti uporabu grba i zastave Grada pravnim osobama u svrhu promicanja interesa i promidžbe Grada i Republike Hrvatske.

Članak 12.

Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske, zastava Grada dolazi s desne strane, gledano sa ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu županije, zastava Grada dolazi s desne strane, gledano sa ulice prema zastavama.
Ako se zastava Grada ističe uz zastavu Republike Hrvatske i zastavu županije, zastava Grada dolazi s desne strane, zastava Republike Hrvatske u sredinu, a zastava županije s lijeve strane, gledano sa ulice prema zastavama.

Članak 13.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 14.

Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kazniti će se za prekršaj pravna osoba ako:
– postupi suprotno članku 3. ove Odluke,
– se ne pridržava članka 4. ove Odluke,
– nema odobrenje iz članka 11. ove Odluke,
– koristi grb i zastavu suprotno odredbama ove Odluke.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj odgovorna
osoba u pravnoj osobi, ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 5.000,00 kn kazniti će se za prekršaj fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, ako počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.
Novčanom kaznom od 1.000,00 kn kazniti će se za prekršaj fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o grbu i zastavi Grada Pakraca – pročišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/01).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 017-01/09-01/01
URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.g.