Odluka o nerazvrstanim cestama

Na temelju odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26./03 – pročišćeni tekst i dalje), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01 i dalje) i članka 20. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/06 – pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 2. sjednici održanoj dana 08. srpnja 2009. godine donosi

O D L U K U

o nerazvrstanim cestama

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita i financiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca, te poslovi nadzora nad tim cestama.

Članak 2.

            Nerazvrstana cesta je javna prometna površina koja se koristi za promet prema bilo kojoj osnovi i koja je pristupačna većem broju raznih korisnika, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

            Mrežu nerazvrstanih cesta na području Grda Pakraca čine: ulice, seoski i poljski putovi, te druge nerazvrstane  javne prometne površine na kojima se odvija promet.

Članak 3.

            Ulicom, u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena cestovna prometna površina u naselju koja nije razvrstana u javnu cestu.

            Seoskim putem ,  u smislu ove Odluke, smatra se izgrađena površina koja prolazi kroz selo ili povezuje dva ili više zaseoka , zaseoke s javnim cestama i koja nije razvrstana u javnu cestu.

            Poljski put je površina koja se koristi za pristup poljoprivrednom i šumskom zemljištu i pristupačan je većem broju raznih korisnika po bilo kojoj osnovi.

            Drugim nerazvrstanim javnim prometnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine za promet u mirovanju – parkirališta, pješačke staze, trgovi, javna stubišta, pristupne ceste do industrijskih i drugih objekata koje se koriste za javni promet.

Članak 4.

            Nerazvrstane ceste čine:

 • donji i gornji stroj (trup),
 • cestovni objekti (mostovi, propusti, podvožnjaci, nadvožnjaci, pothodnici, nathodnici, pješački prolazi, potporni i obložni zidovi,
 • pješačke i biciklističke staze,
 • nogostup,
 • zemljišni pojas s obje strane ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste, a najmanje jedan metar računajući od crte koja spaja krajnje točke poprečnog presjeka ceste,
 • priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu,
 • sustav za odvodnju oborinske vode,
 • prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna),
 • odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.,
 • oprema (odbojnici, zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, telekomunikacijski uređaji i sl.),
 • zračni prostor iznad kolnika u visini od 7 m.
 1. ODRŽAVANJE

Članak 5.

            Nerazvrstane ceste se održavaju na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi  Gradsko vijeće Grada Pakraca.

            Radovi održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove Odluke, su radovi redovitog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljanju tijekom godine na nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Članak 6.

            Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta su:

 • ophodnja i redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
 • mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije,
 • izrada asfaltnog tepiha,
 • mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,
 • čišćenje, tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,
 • manji popravci elemenata cestovnih objekata,
 • zamjena, obnavljanje i popravljanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
 • čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju,
 • zaštita pokosa, nasipa, usjeka i zasjeka,
 • održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima (zimska služba),
 • uklanjanje snijega i leda,
 • drugi slični radovi.

Članak 7.

            Održavanje nerazvrstanih cesta obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno u skladu s posebnim zakonom.

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

Članak 8.

            Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca, na temelju tehničke dokumentacije, propisa o gradnji i prostornih planova.

            Pored radova utvrđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Grad Pakrac može organizirati obavljanje radova na održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na svom području:

 • ugovaranjem s korisnicima nerazvrstanih cesta (izvršenje radova u naravi, osobni rad, materijal, prijevozničke usluge),
 • dragovoljnim radom građana putem mjesnih odbora,
 • na drugi način u skladu sa zakonom.

Članak 9.

            Poslovi građenja i rekonstrukcije, u smislu ove Odluke, obuhvaćaju:

 • građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
 • projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije i drugo projektiranje,
 • stručnu ocjenu studija i projekata,
 • otkup zemljišta i objekata,
 • izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
 • ustupanje radova građenja,
 • organizacija tehničkog pregleda i primopredaja nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje.

Članak 10.

            Nerazvrstana cesta se mora projektirati, graditi ili rekonstruirati širine kolnika najmanje 5,5 m za dvosmjerni i 2,75 m za jednosmjerni promet.

            Iznimno, od odredbe iz prethodnog stavka, u opravdanim slučajevima (nepovoljna konfiguracija terena, postojeća izgradnja u okolnom prostoru i sl.),nerazvrstana cesta može imati minimalnu širinu od 3,0 m za dvosmjerni promet ukoliko na pojedinim mjestima, međusobno udaljenim do 500 m, ima izvedena odgovarajuća proširenja za mimoilaženje vozila (ugibališta).

            U građevinskim područjima naselja primjenjuju se odredbe o minimalnim širinama nerazvrstanih cesta utvrđene prostornim planovima.

            Za nerazvrstane ceste za dvosmjerni promet utvrđuje se zaštitni pojas širine 7 m, odnosno 3,5 m, od osi kolnika, a za nerazvrstane ceste za jednosmjerni promet širine 5 m, odnosno 2,75 m od osi kolnika.

            Nosivost kolničke konstrukcije novosagrađene ili rekonstruirane nerazvrstane ceste mora biti najmanje 10 t osovinskog opterećenja.

 1. ZAŠTITA

Članak 11.

            Pravne ili fizičke osobe koje vrše prijevoz vozilom koja prazna ili zajedno s teretom, svojom masom prelaze dozvoljenu masu, odnosno granice dozvoljenog opterećenja na nerazvrstanim cestama (izvanredni prijevoz), dužne su ishoditi dozvolu za izvanredni prijevoz.

            Dozvoljenu masu, odnosno dozvoljeno opterećenje pojedine nerazvrstane ceste određuje gradonačelnik u skladu s propisima o uređenju prometa

Dozvolu za izvanredni prijevoz izdaje nadležno upravno tijelo Grada Pakraca na temelju uvjeta i kriterija koje utvrđuje gradonačelnik.

Dozvolom za izvanredni prijevoz utvrđuje se način i uvjeti obavljanja izvanrednog prijevoza.

Troškove izdavanja dozvola za izvanredni prijevoz, troškove poduzimanja posebnih mjera osiguranja izvanrednog prijevoza i naknadu za izvanredni prijevoz plaća podnositelj zahtjeva.

Kontrolu osovinskog pritiska ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila na nerazvrstanim cestama, na poziv i o trošku Grada, obavlja ovlaštena osoba.

Članak 12.

            Pravne i fizičke osobe, koje zbog svoje djelatnosti prekomjerno koriste ili preopterećuju nerazvrstane ceste, dužne su platiti naknadu za prekomjerno korištenje ili preopterećivanje, koju rješenjem utvrđuje nadležni upravni odjel Grada Pakraca.

            Prekomjerno korištenje nerazvrstane ceste je učestaliji promet teretnih motornih vozila nego što je uobičajeno, a osobito:

 • prijevoz šljunka, kamena, zemlje, drva i sličnog tereta koji se obavlja u većim količinama u svrhu prodaje, izvedbe većih građevinskih radova i sl.,
 • korištenje nerazvrstane ceste kao zaobilazne ceste za promet vozila u slučaju ograničenja prometa na javnoj cesti.

           Visina naknade za prekomjerno korištenje nerazvrstanih cesta utvrđuje se primjenom kriterija za prekomjerno korištenje javnih cesta.

Članak 13.

            Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen tako da ne naruši stabilnost trupa ceste, da se ne ugrožava stabilnost prometa, da ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.

Članak 14.

            Priključke i prilaze na nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom Odlukom.

            Ako osoba iz stavka 1. ovog članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način propisan ovom Odlukom, priključak ili prilaz na nerazvrstanu cestu popraviti će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 15.

            Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava, obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Članak 16.

            Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti nadležnog odjela Grada Pakraca.

            U suglasnosti za radove na nerazvrstanoj cesti utvrđuju se uvjeti za izvedbu radova.

Članak 17.

            Iznimno, od odredbi članka 16. stavak 1. ove Odluke, hitne intervencije radi popravka kvara komunalnih instalacija i uređaja mogu se započeti bez suglasnosti, uz dojavu nadležnom odjelu Grada.

            Pravna osoba koja održava nerazvrstane ceste, u slučaju iz stavka 1. ovog članka, poduzet će sve potrebne radnje radi osiguranja odvijanja prometa do sanacije javnoprometne površine.

Članak 18.

            Ako se nerazvrstana cesta nalazi u takvom stanju da nije prohodna ili nije prohodna za pojedine vrste vozila ili ako se na njoj vrše radovi koji se ne mogu obaviti bez obustavljanja prometa ili ako njeno stanje zbog vremenskih nepogoda i drugih razloga ugrožava sigurnost prometa, nadležni upravni odjel Grada pravovremeno će zabraniti sav promet nerazvrstanom cestom ili pojedinim vrstama vozila, te o tome obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Članak 19.

            U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini, ili križanju nerazvrstanih cesta sa željezničkom prugom u razini, ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućavaju preglednost na cesti, odnosno željezničkoj pruzi (trokut preglednosti).

            Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta dužni su ukloniti drveće, grmlje,visoke poljske kulture, naprave, ograde i druge predmete iz trokuta preglednosti, u protivnom, učiniti će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na trošak vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 20.

            Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:

 1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca,
 2. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcija, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti nadležnog upravnog odjela Grada Pakraca,
 3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
 4. dovoditi na cestovno zemljište oborinske vode , otpadne vode ili druge tekućine, osim oborinskih voda koje se mogu dovoditi u cestovni kanal,
 5. izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
 6. nanositi blato na cestu s asfaltnim kolničkim zastorom,
 7. paliti travu, korove i drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njenoj neposrednoj blizini,
 8. neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
 9. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
 10. parkirati vozilo izvan za to određenih površina,
 11. svako drugo neovlašteno djelovanje na površinu nerazvrstane ceste.

Članak 21.

            Vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanim cestama dužni su čistiti i održavati odvodne kanale i pješačke staze što podrazumijeva:

 • održavanje u protočnom stanju,
 • produbljivanje kanala (odmuljavanje),
 • košenje trave i korova s pokosa i dna kanala,
 • čišćenje mulja i cijevi kolnih prilaza,
 • izrada i zamjena cijevnih kolnih prilaza minimalno promjera 30 cm,
 • odvoz mulja, otpadaka i trave na za to određeno mjesto.

Članak 22.

            Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz nerazvrstane ceste dužni su također:

 • uklanjati nanose zemlje i šljunka s nerazvrstane ceste,
 • uređivati, održavati i po potrebi uklanjati živice, grmlje, drveće i drugo raslinje koje sprečava preglednost, prozračivanje i sušenje ceste,
 • kositi travu, uređivati, održavati i čistiti zelene pješačke površine uz nerazvrstane ceste.

Članak 23.

            Na nerazvrstanim cestama, koje su kao dobro u općoj uporabi upisane, prema zemljišnoknjižnim odnosno katastarskim dodacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.

            Nerazvrstanim cestama koje su prostornim planom predviđene za druge namjene u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u  naravi se ne kosite kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

            Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Gradsko vijeće.

            Grad je dužan putem nadležnih tijela pokrenuti i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprečavanja samovoljnog zauzimanja cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 24.

            Evidenciju o nerazvrstanim cestama, zemljišnom pojasu, prometnoj signalizaciji i opremi vodi nadležni upravi odjel Grda Pakraca.

            Evidencija se vodi na temelju odredaba propisa o javnim cestama.

Članak 25.

            Nadzor nad provedbom odredaba ove Odluke obavlja komunalni redar.

Članak 26.

            U obavljanju nadzora komunalni redar ovlašten je i dužan:

 1. a) pregledati:

      –    nerazvrstanu cestu sa stajališta građevinske i prometne ispravnosti i sigurnosti

            prometa,

 • radove održavanja nerazvrstanih cesta,
 • radove koji se obavljaju uz nerazvrstane ceste,
 • radove na nerazvrstanim cestama koji se ne smatraju radovima održavanja (ugradnje komunalnih instalacija u trup ceste),
 • tehničku dokumentaciju (projekte) za rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta,
 • obavljanje poslova zaštite i čuvanja nerazvrstanih cesta.
 1. b) narediti:

      –   uklanjanje uočenih nedostataka na nerazvrstanim cestama zbog kojih je ugrožena ili

           bi mogla biti ugrožena sigurnost prometa ili stabilnost ceste,

 • privremenu obustavu radova što se izvode suprotno odredbama ove Odluke,

tehničkim propisima, standardima i normativima s područja cestovne infrastrukture,

 • privremenu zabranu prometa kada ustanovi da se po nerazvrstanoj cesti ne može

odvijati promet za koji je namijenjena,

 • uklanjanje zapreka i drugih predmeta koji priječe odvijanje prometa po nerazvrsta-

noj cesti,

 • vraćanje zauzetog dijela ceste u prijašnje stanje.

Članak 27.

            Pravne i fizičke osobe dužne su komunalnom redaru omogućiti neometano obavljanje nadzora, dati osobne podatke i pružiti druge potrebne obavijesti o predmetu uredovanja.

Članak 28.

            Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

 1. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 29.

            Novčanom globom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne održava priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu (čl.16. st 1.),
 2. obavlja bilo kakve radove na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti (čl. 16. st. 1.),
 3. ne postupi u skladu s člankom 19. ove Odluke,
 4. ne pridržava se bilo koje zabrane iz članka 20. ove Odluke,
 5. postupa protivno članku 21. stavku 1. Odluke,
 6. postupa protivno članku 22. Odluke.

Globom od 200,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 30.

            Za prekršaj iz članka 29. stavka 1. ove Odluke komunalni redar može naplaćivati globu u iznosu od 100,00 kuna na mjestu počinjenja prekršaja, bez prekršajnog naloga, uz izdavanje potvrde.

            Ako počinitelj prekršaja ne pristane platiti globu na mjestu počinjenja prekršaja, izdat će mu se prekršajni nalog, s uputom da globu mora platiti u roku od osam dana od dana kada je počinio prekršaj.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

            U smislu ove Odluke nadležni upravni odjel Grada Pakraca je Upravni odjel za graditeljstvo i komunalnu infrastrukturu.

Članak 32.

            Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 340-01/09-01/05

URBROJ: 2162-03/01-09-01

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Pakrac, 08. srpnja 2009.